ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:1

Cilt 24 • Say? 1 • 2010  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 6]
HASTANE KÖKENL? KARBAPENEM D?RENÇL? VE DUYARLI PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ ORANLARI*
Antibacterial Resistance Rates of Carbapenem Resistant and Sensitive Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Strains

Cemal ÜSTÜN 
Sa?l?k Bakanl??? Elaz?? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ELAZI?
 
[s. 7 - 11]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI*
Antibacterial Susceptibility of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

Buket TOKSOY , Banu BAYRAKTAR , Emin BULUT , Fesem BA?ARI 
?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL
 
[s. 12 - 19]
YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLER?NDE ÜREYEN M?KROORGAN?ZMALAR, ANT?B?YOT?K DUYAKLILIKLARI VE NOZOKOM?YAL BAKTER?YEM? ETKENLER?
Microorganisms Isolated from Blood Cultures of Intensive Care Unit Patients, their Antimicrobial Susceptibility and Etiological Agents in Nosocomial Bacteremia

Nisel YILMAZ 1, ?ükran KÖSE 1, Neval A?U? 1, Gülfem ECE 1, Gülgün AKKOÇLU 1, Cenk KIRAKLI 2 
1Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?ZM?R 
2Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Yo?un Bak?m Servisi, ?ZM?R
[s. 20 - 27]
CLSI’N?N 2008 ÖNCES? VE 2008 KR?TERLER?NE GÖRE DOKUZ YILDA ?ZOLE ED?LEN 643 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?UNDA PEN?S?L?N DUYARLILI?ININ DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Penicillin Susceptibility of 643 Streptococcus pneumoniae Strains Isolated in Nine Years According to the Former and 2008 CLSI Breakpoints

Hicran GÜLER 1, Ç?nar ÖZTÜRK 1, Burcu DALYAN C?LO 2, Melda SINIRTA? 2, Cüneyt ÖZAKIN 2 
1Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA 
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, BURSA
[s. 28 - 33]
NOZOKOM?YAL ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILI?I
Antibiotic Susceptibility of Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains

Mehmet BALCI , Mehmet B?T?RGEN , Bahar KANDEM?R , Emel TÜRK ARIBA? , ?brahim ERAYMAN 
Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 34 - 41]
BE? YILDA ?ZOLE ED?LEN 15434 ESCHERICHIA COLI VE 3178 KLEBSIELLA SPP. SU?UNDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRET?M?N?N YILLARA, KL?N?KLERE VE ÖRNEK TÜRLER?NE DA?ILIMI
Extended-spectrum Beta-lactamase Production in 15434 Escherichia coli and 3178 Klebsiella spp. Strains Isolated in Five Years According to Years, Departments and Clinical Samples

I??n AKYAR 1, Sesin KOCAGÖZ 1, Tan?l KOCAGÖZ 1, Nevin SARIGÜZEL SAR 2, Meral GÜLTEK?N 3, Serpil ERC?S 4, Özlem ÖZEN 1, Nurten ÖZTÜRK 5, Hilal ONAÇ 6, Z. Mine KABA? 7 
1Ac?badem Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Ac?badem Kad?köy Hastanesi, ?STANBUL 
3Ac?badem Labmed Antalya Laboratuvar?, ANTALYA 
4Ac?badem Labmed International Hospital Laboratuvar?, ?STANBUL 
5Ac?badem Labmed Kozyata?? Hastanesi Laboratuvar? ?STANBUL 
6Ac?badem Labmed Adana Hastanesi Laboratuvar?, ADANA 
7Ac?badem Labmed Bursa Hastanesi Laboratuvar?, BURSA
[s. 42 - 45]
PANS?TOPEN?K B?R OLGUDA R?NOSEREBRAL VE AKC??ER MUKORM?KOZU VE ASPERG?LLOZU*
Concomitant Rhinocerebral and Pulmonary Mucormycosis and Invasive Pulmonary Aspergillosis in a Pancytopenic Patient

Mehmet Sezai TA?BAKAN 1, Yelda ÇEV?KER 1, O?uz Re?at S?PAH? 2, Dilek MET?N 3, Ali VERAL 4, Alev SUSUR 1, Abdullah SAYINER 1, Feza BACAKO?LU 1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
4Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 46 - 54]
TÜRK?YE’DE PLAZM?T ARACILI K?NOLON D?RENC?
Plazmid-mediated Quinolone Resistance in Turkey

Hasan NAZ?K , Betigül ÖNGEN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 

 

 Brian O'Neill Womens Jersey