ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:4

Cilt 23 • Say? 4 • 2009  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 155 - 160]
PED?ATR?K YA? GRUBU TOPLUM KÖKENL? ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SU?LARININ ?N-V?TRO ANT?B?YOT?K D?RENC?
In-vitro Antibacterial Resistance Rates among Escherichia coli and Klebsiella spp. Strains Isolated from Community-acquired Pediatric Urinary Tract Infections

Cemal ÜSTÜN 1, Yavuz Selim DEM?R 2, Sevim DEM?R 3, Saadet DEM?RÖREN 4, Muhammed Güzel KURTO?LU 5 
1Sa?l?k Bakanl???, Elaz?? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ELAZI? 
2Sa?l?k Bakanl???, Elaz?? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ELAZI? 
3Sa?l?k Bakanl???, Elaz?? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Sarahatun Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Ünitesi, ?nfeksiyon Kontrol Komitesi Hem?iresi, ELAZI? 
4Sa?l?k Bakanl???, Elaz?? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Sarahatun Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Ünitesi, Pediatri Klini?i, ELAZI? 
5Sa?l?k Bakanl???, Konya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, KONYA
[s. 161 - 165]
MALATYA DEVLET HASTANES?’NDE KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZ?T?FL??? ?LE ANT?B?YOT?K DUYARLILI?I
Extended-Spectrum Beta-lactamase Prevalence and Resistance to Antibiotics in Escherichia coli and Klebsiella spp. Strains Isolated from Clinical Samples in Malatya State Hospital

Meryem IRAZ 
Malatya Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, MALATYA
 
[s. 166 - 171]
ER??K?N YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ?NFEKS?YONU VE KONTROLÜ
Control of Stenotrophomonas maltophilia Infection in an Adult Intensive Care Unit

?liz YILDIRIM 1, Kadriye KART YA?AR 1, Gönül ?ENGÖZ 1, Rah?an YAMANLAR 1, Fatime NAYMAN 2, Kadir ?D?N 2 
1SB Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL 
2SB Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Klini?i, ?STANBUL
[s. 172 - 176]
ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDAN SOYUTLANAN TOPLUM KÖKENL? ESCHERICHIA COLI SU?LARINA FOSFOM?S?N TROMETAMOLÜN VE BAZI ANT?B?YOT?KLER?N ?N-V?TRO ETK?NL???
In-vitro Activity of Fosfomycin Trometamol and some other Antibiotics to Escherichia coli Strains Isolated from Community-acquired Urinary Tract Infections

M. Hamidullah UYANIK , Hayrunisa HANCI , Halil YAZGI 
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
[s. 177 - 181]
?NÖNÜ ÜN?VERS?TES? TURGUT ÖZAL TIP MERKEZ?NDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Acinetobacter Strains Isolated from Hospitalized Patients and their Antibiotic Susceptibility in Turgut Ozal Medical Center of Inonu University in 2008

Ahmet MANSUR 1, Çi?dem KUZUCU 1, Yasemin ERSOY 2, Funda YETK?N 2 
1?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA 
2?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 182 - 187]
MYCOBACTERIUM BOVIS’?N ETKEN OLDU?U TÜBERKÜLOZ OLGULARI
Tuberculosis Cases Caused by Mycobacterium bovis

Gönül ASLAN 1, Necdet KUYUCU 2, Mukadder ÇALIKO?LU 3, Gülden ERSÖZ 4, Mahmut ÜLGER 1, Selami GÜNAL 5, Gürol EMEKDA? 1 
1Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MERS?N 
2Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, MERS?N 
3Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, MERS?N 
4Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, MERS?N 
5?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 188 - 191]
UZUN SÜRED?R STERO?D TEDAV?S? ALAN B?R HASTADA SALMONELLA SEROVAR ENTERITIDIS’?N NEDEN OLDU?U SEPT?K ARTR?T OLGUSU
A Case of Septic Artritis Caused by Salmonella Serovar Enteritidis in a Patient Under Immunosupression due to Long Term Steroid Therapy

Serap Bahar D?K?C? 1, Hasan NAZ?K 1, Betigül ÖNGEN 1, Fatih YILDIZ 2, Derya AYDIN 1 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 192 - 198]
?NTRAABDOM?NAL ?NFEKS?YONLAR VE ANT?B?YOT?K KULLANIMI
Intraabdominal Infections and Antibiotic Therapy

A.Atahan ÇA?ATAY 
?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 199 - 203]
ED?TORYAL NED?R ?


 
[s. 205 - 209]
KONU ?NDEKS?


 
[s. 210 - 214]
YAZARLAR ?NDEKSi


 
[s. 215 - 216]
KONGRE HABERLER?
 Nolan Cromwell Jersey