ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:3

Cilt 23 • Say? 3 • 2009  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 101 - 105]
YATAN HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibilities of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Inpatients

Mete EY?GÖR , Murat TELL? , Yasin T?RYAK? , Yavuz OKULU , Neriman AYDIN , 
Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ayd?n
 
[s. 106 - 109]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN PROTEUS SU?LARININ ANT?M?KROB?YAL AJANLARA DUYARLILIKLARI*
Antimicrobial Susceptibilities of Proteus Strains Isolated from Clinical Specimens

?hsan Hakk? Ç?FTC? , Gül?ah A?IK , Kübra ÇALI?KAN , Zafer ÇET?NKAYA , Orhan Cem AKTEPE 
Afyon Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYONKARAH?SAR
 
[s. 110 - 114]
Gentamisinin Staphylococcus aureus’a kar?? Etkisinin Belirlenmesinde Mikrobuyyon Kinetik Sistemin Kullan?lmas?
DETERMINATION OF THE EFFECT OF GENTAMICIN AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS BY USING MICROBROTH KINETIC SYSTEM*

Esma Gündüz KAYA , Hatice ÖZB?LGE , Songül ALBAYRAK 
Erciyes Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 115 - 121]
Biyomaddelerin Candida albicans ALS1 ve HWP1 ve Stapylococcus epidemidis ICA1 Gen ?fadesi Üzerine Etkilerinin Kar??la?t?r?lmas?
COMPARISON OF BIOMATERIALS IN ABILITY FOR GENE EXPRESSION LEVELS OF ALS1 AND HWP1 IN CANDIDA ALBICANS AND ICA1 IN STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS*

Sezen BOLAT 1, Ay?e KALKANCI 1, Murat D?ZBAY 2, Kayhan ÇA?LAR 1, I??l F?DAN 1, Semra KU?T?MUR 1, Özlem TUNÇCAN 2 
1Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, ANKARA 
2Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Disease, ANKARA
[s. 122 - 126]
HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? PSEUDOMONAS SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI*
Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Strains from Nosocomial Infections

Mehmet ÖZDEM?R 1, ?brahim ERAYMAN 2, Hatice TÜRK DA?I 1, Mahmut BAYKAN 1, Bülent BAYSAL 1 
1Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Konya 
2Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KONYA
[s. 127 - 132]
HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? ACINETOBACTER SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARININ ARA?TIRILMASI*
Investigation of Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter Strains in Nosocomial Infections

Mehmet ÖZDEM?R 1, ?brahim ERAYMAN 2, N. Seval GÜNDEM 1, Mahmut BAYKAN 1, Bülent BAYSAL 1 
1Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Konya 
2Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KONYA
[s. 133 - 136]
?MMUNSÜPRESE B?R ÇOCUKTA SHIGELLA SONNEI BAKTER?YEM?S?: B?R OLGU SUNUMU*
Shigella sonnei Bacteremia in an Immunosuppressed Child: A Case Report

Hasan NAZ?K 1, Betigül ÖNGEN 1, H. Haldun EM?RO?LU 2, Deniz TURAN 1, Mehmet ?LKTAÇ 1, Nezahat GÜRLER 1, ?nci AYAN 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?stanbul 
2?stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal?, ?stanbul
[s. 137 - 145]
A?IZ M?KROFLORASININ GENEL SA?LI?A ETK?S?*
The Effect of Oral Microbiota on General Health

Güven KÜLEKÇ? 1, Aslan GÖKBUGET 2 
1?stanbul Üniversitesi Di? hekimli?i Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dal?, ?stanbul 
2?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 146 - 148]
R?NOS?NÜZ?TLER*
Rhinosinusitis

Mehmet KÜLEKÇ? 
Taksim E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, KBB Ba?-Boyun Cerrahisi Klini?i, S?raselviler, ?STANBUL
 
[s. 149 - 153]
VETER?NER PRAT???NDE GEN?? ANT?FUNGAL SPEKTRUMLU YEN? TR?AZOL: VOR?KONAZOL*
Clinical Use of Voriconazole, a New Wide-spectrum Triazole, in Veterinary Practice

Asiye Nur Meltem KABLAN , Mehmet Erman OR , Abdülkadir UYSAL 
?stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Avc?lar, ?STANBUL
 
[s. 154 - 155]
KONGRE HABERLER?
 
 Gustav Olofsson Womens Jersey