ANKEM Dergisi Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:1

Cilt 23 • Say? 1 • 2009  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 7]
ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA BAZI ORAL ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ VE D?RENÇLE ?L??K?L? R?SK FAKTÖRLER?
Resistance to some Oral Antibiotics and Risk Factors Related to Resistance in Uropathogen Escherichia coli Strains

Mustafa YILDIRIM 1, ?dris ?AH?N 2, ?ükrü ÖKSÜZ 3, Davut ÖZDEM?R 1, Ertu?rul GÜÇLÜ 1, Selda ACAR 2, ?rfan ?ENCAN 4 
1Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
2Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
3Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, DÜZCE 
4Y?ld?r?m Beyaz?t E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
[s. 8 - 12]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARININ ANT?M?KROB?YAL DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK DE?ERLEND?RME*
Antimicrobial Susceptibilities of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Samples: Three Years Evaluation

Devrim DÜNDAR , Gülden SÖNMEZ TAMER 
Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KOCAEL?
 
[s. 13 - 16]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINA T?GES?KL?N ETK?NL???
Tigecycline Activity on Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens

Mehmet ÜNLÜ , Gülhan VARDAR-ÜNLÜ , Aysel YA?MURO?LU , Dilara YILDIRIM 
Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS
 
[s. 17 - 21]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARININ ANT?M?KROB?YAL D?RENC?: ÜÇ YILLIK DE?ERLEND?RME*
Antimicrobial Resistance in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Clinical Samples: Three Years Evaluation

Devrim DÜNDAR , Gülden SÖNMEZ TAMER 
Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KOCAEL?
 
[s. 22 - 25]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINA T?GES?KL?N ETK?NL???
Efficacy of Tigecycline to Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

Gülhan VARDAR-ÜNLÜ , Mehmet ÜNLÜ , Aysel YA?MURO?LU , Dilara YILDIRIM 
Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS
 
[s. 26 - 29]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ DURUMLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Antimicrobial Resistance of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures

Nafia Canan GÜRSOY 1, Yasemin ERSOY 2, Selami GÜNAL 1, Çi?dem KUZUCU 1 
1?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA 
2?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 30 - 33]
B?R DEVLET HASTANES? SA?LIK ÇALI?ANLARINDA HBV VE HCV SEROPREVALANSININ ARA?TIRILMASI*
Seroprevalence of Hepatitis B and Hepatitis C in Health Care Workers in a State Hospital

?ükrü ÖKSÜZ 1, MustafaYILDIRIM 2, Çi?dem ÖZAYDIN 1, ?dris ?AH?N 3, Hakan ARABACI 4, Gülay GEM?C? 4 
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, DÜZCE 
2Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
3Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
4Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, DÜZCE
[s. 34 - 38]
YARA YER? ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARININ DE?ERLEND?R?LMES?*
Evaluation of the Microorganisms Isolated from Wound Specimens and their Antibiotic Susceptibility

Süreyya GÜL YURTSEVER 1, Nükhet KURULTAY 1, Nihan ÇEKEN 1, ?enel YURTSEVER 2, ?lhan AF?AR 1, A. Gamze ?ENER 1, Nisel YILMAZ 3 
1Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R 
2Dr. Ertu?rul Aker Tire Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastal?klar Klini?i, ?ZM?R 
3Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
[s. 39 - 42]
L?NEZOL?DLE TEDAV? ED?LEN PER?TONEAL D?YAL?Z ?L??K?L? B?R PER?TON?T OLGUSU
Peritoneal Dialysis Related Peritonitis Treated with Linezolid: A Case Report

Gül Ruhsar YILMAZ 1, Cemal BULUT 1, Sami KINIKLI 1, Murat DURANAY 2, Ali Pekcan DEM?RÖZ 1 
1Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA 
2Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Nefroloji Klini?i, ANKARA
[s. 43 - 45]
MED?KAL TEDAV? ?LE DÜZELEN CANDIDA ALBICANS’IN ETKEN OLDU?U PROTEZ KAPAK ENDOKARD?T? OLGUSU
A Case of Candida albicans Prosthetic Valve Endocarditis Cured with Medical Treatment

?lkay KARAO?LAN 1, M. Arma?an TOY 1, Mustafa NAMIDURU 1, Yasemin ZER 2, Vedat DAVUTO?LU 3 
1Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ahinbey Hastanesi Merkez Laboratuvar?, GAZ?ANTEP 
3Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP
[s. 46 - 49]
Medikal Tedavi ile Düzelen Üç Brucella Protez Kapak Endokarditi Olgusu
THREE CASES OF BRUCELLA PROSTHETIC VALVE ENDOCARDITIS CURED WITH MEDICAL TREATMENT

?lkay KARAO?LAN 1, Mustafa NAMIDURU 1, ?brahim BAYDAR 1, Yasemin ZER 2, Mehtap ERDEM 1, Ceren KUVANDIK 3, Vedat DAVUTO?LU 4 
1Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Laboratuvar?, GAZ?ANTEP 
3K?r?khan Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Klini?i, KIRIKHAN 
4Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP
[s. 51 - 52]
KONGRE HABERLER?
 John Riggins Jersey