ANKEM Dergisi Yıl:2008 Cilt:22 Sayı:4

Cilt 22 • Say? 4 • 2008  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 175 - 182]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) SIKLI?I*
The Frequency of Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBL) in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures

Mu’tazz AL-MUHTASEB , Arif KAYGUSUZ 
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 183 - 187]
BAZI ENTEROBACTERIACEAE TÜRLER?NE ERTAPENEM?N ?N-V?TRO ETK?NL???
In-vitro Activity of Ertapenem to Some Enterobacteriaceae Species

?lkay KARAO?LAN 1, Yasemin ZER 2, Aynur SÜNER 1, Mustafa NAMIDURU 1 
1Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvar?, GAZ?ANTEP
[s. 188 - 192]
HASTANE KAYNAKLI ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SU?LARININ ERTAPENEM VE D??ER ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILI?I*
Antimicrobial Susceptibility of Ertapenem Comparing with other Antibiotics against Nosocomial Escherichia coli and Klebsiella Strains

Özlem GÜZEL TUNÇCAN , Derya TOZLU KETEN , Murat D?ZBAY , Kenan HIZEL 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
 
[s. 193 - 197]
?DRAR ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA ANT?M?KROB?YAL DUYARLILI?I
Antimicrobial Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Urinary Tract Infections

Fatma KALEM , N.Seval GÜNDEM , U?ur ARSLAN , ?nci TUNCER 
Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 198 - 202]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN SALMONELLA ?ZOLATLARINDA T?GES?KL?N?N ?N-V?TRO ETK?NL??? VE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRET?M? ARA?TIRILMASI*
Investigation the In Vitro Activity of Tigecycline for and the Production of Extended-spectrum Beta-lactamases in Salmonella Strains Isolated from Blood Cultures

Yasemin ZER 1, ?lkay KARA O?LAN 2, ?.Halil KILIÇ 3, Didem I??k KARAGÖZ 3, Mustafa NAMIDURU 2 
1Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvar?, GAZ?ANTEP 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ahinbey Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP 
3Gaziantep Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, GAZ?ANTEP
[s. 203 - 208]
GAZ?ANTEP ÜN?VERS?TES? HASTANES?NDE ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARININ ANT?M?KROB?YAL DUYARLILIKLARI*
Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus Strains Isolated in Gaziantep University Hospital

Fahriye EK?? , Efgan Do?an GAYYURHAN , Ay?en BAYRAM 
Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP
 
[s. 209 - 212]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In-vitro Efficacy of Various Antibiotics Against Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Clinical Specimens

Ekrem K?REÇC? 1, ?rfan SEV?NÇ 2 
1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Mare?al Çakmak Askeri Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, ERZURUM
[s. 213 - 216]
MOLEKÜLER M?KROB?YOLOJ?DE ÇOKLU VE HIZLI SAPTAMA YÖNTEMLER?NDE GEL??MELER*
Advences in Multiplex and Rapid Detection Methods in Molecular Microbiology

Kenan M?D?LL? 1, Salih TÜRKO?LU 2 
1Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 217 - 220]
SPLENEKTOM? SONRASI SEPS?S*
Postsplenectomy Sepsis

A.Atahan ÇA?ATAY 1, Reyhan D?Z-KÜÇÜKKAYA 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Hematoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
[s. 221 - 231]
HASTANE ?NFEKS?YONLARININ KONTROLÜNDE DEZENFEKS?YON, ANT?SEPS? VE STER?L?ZASYON “DAS” UYGULAMALARI*
Disinfection, Antisepsis and Sterilization “DAS” Applications in the Prevention of Nosocomial Infections

Murat GÜNAYDIN 1, Bülent GÜRLER 2 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 232 - 232]
Editöre mektup: Acinetobacter su?lar?nda sulbaktam duyarl?l???n?n belirlenmesi


Prof Dr Arif KAYGUSUZ 
?.Ü. Cerrahpa?a T?p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 233 - 238]
KONU ?NDEKS?


 
[s. 239 - 244]
YAZAR ?NDEKS?


 
[s. 245 - 246]
KONGRE HABERLER?


 
[s. 247 - 248]
ANKEM DERG?S? YAZIM KURALLARI
 
 Dominik Hasek Authentic Jersey