ANKEM Dergisi Yıl:2008 Cilt:22 Sayı:1

Cilt 22 • Say? 1 • 2008  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 6]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE KÖKENLER?N?N ANT?B?YOT?K D?RENC?*
Antibiotic Resistance of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

Mete EY?GÖR , Berna GÜLTEK?N , Neriman AYDIN 
Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AYDIN
 
[s. 7 - 9]
KAN DONÖRLER?NDE HBsAg, Ant?-HCV, Ant?-HIV SEROPREVALANSI
HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Blood Donors

Neval A?U? , Nisel ÖZKALAY YILMAZ , Abdullah CENG?Z , Erkan ?ANAL , Harika SERT 
S.B. Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Kan Merkezi ve Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
 
[s. 10 - 13]
?NTRAVASKÜLER KATETER ?L??K?L? KAN DOLA?IMI ?NFEKS?YONLARININ ?NCELENMES?*
The Investigation of Intravascular Catheter-related Bloodstream Infections

Nihal P??K?N 1, Hande AYDEM?R 1, Deniz AKDUMAN 1, Güven ÇELEB? 1, Nefise ÖZTOPRAK 1, Yasemin AKKOYUNLU 1, Canan KÜLAH 2 
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ZONGULDAK 
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ZONGULDAK
[s. 14 - 19]
?K? AYLIK B?R DÖNEMDE PED?ATR?K POL?KL?N?K HASTALARININ ?DRAR ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN GSBL OLU?TURAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SU?LARI
Extended-spectrum Beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella Strains Isolated from Urine Samples of Pediatric Outpatients in a Two-months Period

Lütfiye ÖKSÜZ 1, Nezahat GÜRLER 1, Nurver AKINCI 2, Aydan ??R?N 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa-?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal?, Çapa-?STANBUL
[s. 20 - 22]
STAF?LOKOKLARDA MET?S?L?NE D?RENÇ ORANLARI
Methicillin Resistance in Staphylococci

Berna BOZCA , Ayten CO?KUNER , Meltem AVCI , Kadir Ça?atay B?ÇER , Onur ÖZGENÇ 
?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi, ?ZM?R
 
[s. 23 - 27]
TOPLUM KÖKENL? ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONU ETKEN? ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA FOSFOM?S?N TROMETAMOL ETK?NL???
Efficiency of Fosfomycin Trometamol on Escherichia coli Strains from Community Acquired Urinary Tract Infections

Gülengül KÖKEN 1, Gül?ah A?IK 2, ?hsan Hakk? Ç?FTC? 2, Zafer ÇET?NKAYA 2, Orhan Cem AKTEPE 2, Mehmet YILMAZER 1 
1Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, AFYONKARAH?SAR 
2Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYONKARAH?SAR
[s. 28 - 31]
VENT?LATÖR ?L??K?L? PNÖMON? ETKEN? ÇOK ?LACA D?RENÇL? ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARINDA SEFOPERAZON-SULBAKTAM ?LE NET?LM?S?N KOMB?NASYONUNUN ?N-V?TRO S?NERJ?ST?K ETK?S?*
In Vitro Synergistic Effect of Cefoperazone-sulbactam and Netilmicin Combination in Multidrug Resistant Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Ventilator Associated Pneumonia

Murat D?ZBAY , Öznur ÇA?LAR , Dilek ARMAN 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
 
[s. 32 - 36]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS?NDE ?ZON?AZ?D VE R?FAMP?S?N D?RENC?N?N REAL-TIME PCR ?LE HIZLI TANISI*
Rapid Detection of Isoniazid and Rifampicin Resistance Associated Mutations in Mycobacterium tuberculosis Complex by Real-Time PCR

Meryem ÇET?N 1, Murat GÜNAYDIN 2, Ahmet SAN?Ç 2 
1Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTAKYA-HATAY 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 37 - 38]
Kutanöz Lay?manyazisin Gemella haemolysans ile Sekonder ?nfeksiyonu
CUTANEOUS LEISHMANIASIS SECONDARILY INFECTED BY GEMELLA HAEMOLYSANS

Gamze SERARSLAN 1, Meryem ÇET?N 2 
1Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, ANTAKYA 
2Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, ANTAKYA
[s. 39 - 41]
FETAL SEY?RL? FOURNIER GANGREN?: B?R OLGU SUNUMU
Fournier’s Gangrene with Fetal Outcome: A Case Report

Mustafa Kemal ÇELEN , Mehmet ULU? , Recep TEK?N , Mehmet Faruk GEY?K , Celal AYAZ 
Dicle Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 42 - 43]
ANKEM web sayfas?nda (2007) “Bir Yazar“ makalesi ANKEM KONGRELER?'NDEN ?ZDÜ?ÜMLER !


Lütfiye ERO?LU 
Istanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 44 - 51]
Konferans metni YAYIN ET???(ET?K DI?I DAVRANI?LAR VE YAZARLIK)*


Kurtulu? TÖREC? 
ANKEM Dergisi Editörü
 
[s. 52 - 52]
DUYURU


 
[s. 53 - 54]
ANKEM DERG?S? YAZIM KURALLARI


 
[s. 55 - 55]
KONGRE HABERLER?
 Matt Breida Jersey