ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:Ek2

Cilt 21 • Say? Ek-2 • 2007  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar

?çindekiler
Index

 
[s. 1 - 6]
2007 YILINDA AIDS: NEREDEN NEREYE GELD?K ?
AIDS in 2007: Where we are ?

Selim BADUR 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Viroloji ve Temel ?mmünoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 7 - 7]
ANKEM MEYDANI sunular? 2007’DE ANT?B?YOT?KLERLE TEDAV?DE NEREDEY?Z ?


Lütfiye ERO?LU 1, H. Erdal AKALIN 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Hacettepe Üniversitesi Emekli Ö?retim Üyesi, Ac?badem Sa?l?k Grubu, ?STANBUL
[s. 8 - 12]
ANT?B?YOT?K KULLANIMI: AZALIYOR MU ? ARTIYOR MU ? NEDEN ?
The Antibiotic Consumption: Is it Increasing or Decreasing, and Why ?

Semra ÇALANGU 
?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 13 - 17]
KANITA DAYALI TIP VE ANT?B?YOT?K KULLANIMI: NASIL ?
Evidence Based Medicine and Antibiotic Use: How ?

Metin ÇAKMAKÇI 
Ac?badem Hastanesi, Kad?köy, ?STANBUL
 
[s. 18 - 22]
ANT?B?YOT?K TEDAV?S?N?N ?STENMEYEN ETK?LER? NASIL ?ZLENMEL? ?
How Adverse Effects of Antibiotic Therapy Can be Detected ?

Lütfiye ERO?LU 
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 23 - 24]
ANT?B?YOT?K TEDAV?S?: KL?N?K BA?ARI NASIL ÖLÇÜLMEL? ?
Antibiotic Therapy: How to Measure Clinical Outcomes ?

H. Erdal AKALIN 
Hacettepe Üniversitesi Emekli Ö?retim Üyesi, Ac?badem Sa?l?k Grubu, ?STANBUL
 
[s. 25 - 25]
Genel Oturum 1 sunular? YEN? GEL??T?R?LEN VE YEN?DEN ÖNEM KAZANAN ANT?B?YOT?KLER


Murat AKOVA 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 26 - 28]
KOL?ST?N
Colistin

Halis AKALIN 
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Görükle, BURSA
 
[s. 29 - 33]
T?GES?KL?N
Tigecycline

Nursel ÇALIK , Murat AKOVA 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 34 - 39]
YEN? ANT?-GRAM POZ?T?F ANT?B?YOT?KLER
New Antibiotics against Gram Positive Bacteria

Recep ÖZTÜRK 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 41 - 41]
Genel Oturum 2 sunular? ESK? ANT?B?YOT?KLER VE ESK?MEYEN KULLANIMLARI


Sercan ULUSOY 
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 42 - 44]
NEDEN ESK? ANT?B?YOT?KLERDEN VAZGEÇEM?YORUZ ?
Why We Cannot Abandon Old Antibiotics ?

Sercan ULUSOY 
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 45 - 51]
TETRAS?KL?NLER VE KLORAMFEN?KOL
Tetracyclines and Chloramphenicol

Gaye USLUER 
Eski?ehir Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ESK??EH?R
 
[s. 52 - 56]
SULFONAM?DLER VE AM?NOGL?KOZ?DLER
Sulfonamides and Aminoglycosides

Tansu YAMAZHAN 
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 57 - 61]
MAKROL?DLER VE L?NKOZAM?DLER
Macrolides and Lincosamides

Kemalettin AYDIN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON
 
[s. 63 - 63]
Panel 1 sunular? V?RAL HASTALIKLARIN B?YOLOJ? VE ?MMÜNOLOJ?S?NDEK? GEL??MELER


?emsettin USTAÇELEB? 1, Emin KANSU 2 
1Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
2Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 64 - 66]
V?RAL PATOGENEZDE YEN? GÖRÜ?LER
New Trends in Viral Pathogenesis

?emsettin USTAÇELEB? 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 67 - 70]
V?RAL ?MMÜNOLOJ?YE GENEL BAKI?
Overview on Viral Immunology

Emin KANSU 
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 71 - 74]
M?KROORGAN?ZMALARIN ?MMÜN S?STEMDEN KAÇI? MEKAN?ZMALARI
Microbial Escape Mechanisms from the Immune System

Selim BADUR 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Viroloji ve Temel ?mmünoloji Bilim Dal?, ?STANBUL ?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Viroloji ve Temel ?mmünoloji Bilim Dal?, ?STANBUL ?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Viroloji ve Temel ?mmünoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 75 - 75]
Panel 2 sunular? TÜBERKÜLOZDA GÜNCEL SORUNLAR


Zeki KILIÇASLAN 
?stanbul T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 76 - 80]
DÜNYADA VE TÜRK?YE’DE TÜBERKÜLOZ
Tuberculosis in the World and Turkey

Zeki KILIÇASLAN 
?stanbul T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 81 - 85]
TÜBERKÜLOZ TANISINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER?N YER?
The Position of Molecular Methods in the Diagnosis of Tuberculosis

Ahmet SAN?Ç 
Qafqaz Üniversitesi, BAKÜ/AZERBAYCAN
 
[s. 86 - 88]
TÜBERKÜLOZDA MOLEKÜLER EP?DEM?YOLOJ?K T?PLEND?RME YÖNTEMLER?
Molecular Epidemiological Typing Methods in Tuberculosis

Orhan Kaya KÖKSALAN 
?stanbul Üniversitesi Deneysel T?p Ara?t?rma Enstitüsü, Tüberküloz Moleküler Epidemiyoloji Laboratuvar?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 89 - 94]
ÇOK ?LACA D?RENÇL? TÜBERKÜLOZUN TANI VE TEDAV?S?NE KL?N?K YAKLA?IM
Diagnosis and Management of Multidrug Resistant Tuberculosis

Kemal TAHAO?LU 
S.B. ?stanbul Süreyyapa?a Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi E?itim Ara?t?rma Hastanesi, 2. Gö?üs Hastal?klar? Klini?i, Süreyyapa?a, ?STANBUL
 
[s. 95 - 95]
Panel 3 sunular?ndan SERV?KS KANSER? VE PAP?LLOMA V?RUS (HPV) A?ILARI ?LE KORUNMA


Ergin BENG?SU 1, Nuran SALMAN 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, ?stanbul 
2?stanbul T?p Fakültesi, Çoçuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 96 - 98]
ÜLKEM?ZDE SERV?KAL KANSER EP?DEM?YOLOJ?S? VE HPV SEROT?PLER?
The Epidemiology of Cervical Cancer and HPV Serotypes in Turkey

Süleyman Engin AKHAN 
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 99 - 101]
?NSAN PAP?LLOMAV?RUS A?ISI
Human Papillomavirus Vaccine

Nuran SALMAN 
?stanbul T?p Fakültesi Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik ?mmunoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 102 - 104]
?NSAN PAP?LLOMA V?RUSU (HPV) A?ISI UYGULAMASINDA ÜLKEM?ZDE MEVCUT PROBLEMLER
Problems in HPV Vaccination in Turkey

Mehmet CEYHAN 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 105 - 105]
Panel 4 sunular? ANT?B?YOT?K DI?I ?LAÇLAR VE ?NFEKS?YON R?SK?


Halis AKALIN 
Hacettepe Üniversitesi Emekli Ö?retim Üyesi, Ac?badem Sa?l?k Grubu, ?STANBUL
 
[s. 106 - 108]
?MMÜNMODÜLATÖRLER, ?MMÜNSÜPRES?FLER VE ?NFEKS?YON R?SK?
Immunomodulators, Immunosupressives and Infection Risk

H. Barbaros ORAL 
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?mmünoloji Bilim Dal?, BURSA
 
[s. 109 - 111]
HEMATOLOJ? VE ONKOLOJ?DE YEN? TEDAV?LER VE ?NFEKS?YON R?SK?
New Therapies for Hematology/Oncology Patients and New Infection Risks

Rabin SABA 
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 113 - 113]
Genel Oturum 3 sunular? ER??K?NDE A?ILAMA


Serhat ÜNAL 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 114 - 116]
ER??K?N A?ILAMA
Adult Vaccination

Serhat ÜNAL 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 117 - 120]
PNÖMOKOK A?ILARI
Pneumococcal Vaccines

Gaye USLUER 
Eski?ehir Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ESK??EH?R
 
[s. 121 - 124]
HEPAT?T B V?RÜS A?ILARI
Hepatit B Virus Vaccines

Kemalettin AYDIN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON
 
[s. 125 - 125]
Panel 5 sunular? ANT?B?YOT?K TEDAV?S?NDE ÖNEML? NOKTALAR


Dilek ARMAN 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 126 - 132]
HANG? ?NFEKS?YON ? HANG? ANT?B?YOT?K ?
Which Infection ? Which Antibiotic ?

?ftihar KÖKSAL 
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TRABZON
 
[s. 133 - 137]
ANT?B?YOT?K TEDAV?S?NDE ÖZEL STRATEJ?LER: APAT, ARDI?IK TEDAV?
Special Strategies in Antimicrobial Therapy: OPAT, Sequential Therapy

Kenan HIZEL 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobioloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 138 - 140]
FARMAKOEKONOM?: NEREDE, NASIL ?
Pharmacoeconomic Evaluation: Where and How ?

Dilek ARMAN 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 141 - 141]
Panel 6 sunular? TRANSFÜZYON ! EM?NM?S?N?Z ?


Mahmut BAYIK
[s. 142 - 145]
GÜVENL? KAN
Safe Blood

Ramazan ULUHAN 
S.B. Zeynep Kamil Kad?n ve Çocuk Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji / Kan Merkezi, ?STANBUL
 
[s. 146 - 152]
TRANSFÜZYONDA M?KROB?YOLOJ?K TARAMA TESTLER?
Microbiological Screening Tests in Transfusion

Yasemin HEPER 
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dal? ve Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi Hastanesi, Dr. Ra?it Durusoy Kan Merkezi Sorumlusu, Görükle-BURSA
 
[s. 153 - 160]
HASTA GÜVENL??? VE TRANSFÜZYONLA BULA? SONRASI YAPILMASI GEREKENLER
Patient Safety and Precautions to be Taken after Contaminations by Transfusion

Rukiye BERKEM 
S.B.Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar? / Kan Merkezi, ANKARA
 
[s. 161 - 162]
?HT?YARLAMADAN YA?LANMAK


Demir T?RYAK? 
?stanbul T?p Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 163 - 163]
Panel 8 sunular? BAKTER?LERDE ANT?B?YOT?K D?RENC?N?N BEL?RLENMES? VE KLONAL ?L??K?N?N ?ZLENMES?NDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER?N KULLANIMI


R?za DURMAZ 1, Serhat ÜNAL 2 
1?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA 
2Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
[s. 163 - 165]
GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARDA GSBL D?RENC?N?N BEL?RLENMES?
Identification of ESBLs in Gram Negative Rods

Haluk VAHABO?LU 
Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Umuttepe-KOCAEL?
 
[s. 166 - 170]
STAF?LOKOKLARDA MET?S?L?N VE ENTEROKOKLARDA VANKOM?S?N D?RENC?N?N BEL?RLENMES?
Detection of Methicillin Resistance in Staphylococci and Vancomycin Resistance in Enterococci

Serhat ÜNAL 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 171 - 177]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE’DE PEN?S?L?N D?RENC? VE KLONAL ?L??K?N?N ?ZLENMES?
Penicillin Resistance in Streptococcus pneumoniae: Clonal Relatedness of Resistant Pneumococci

Burçin ?ENER 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 178 - 183]
D?RENÇL? BAKTER? SU?LARI ARASINDAK? KLONAL ?L??K?N?N BEL?RLENMES?
Investigation of Clonal Relationship among Resistant Bacterial Strains

R?za DURMAZ 
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
 
[s. 185 - 185]
Panel 9 sunular?ndan YO?UN BAKIM ÜN?TELER?NDE ÇOKLU ?LAÇ D?RENÇL? PATOJEN SORUNU


Volkan KORTEN
[s. 186 - 191]
ÇOKLU ?LAÇ D?RENC?NDE TEDAV? YAKLA?IMI VE ?LAÇ POL?T?KALARI
The Antibiotic Treatment Approach for Multidrug-resistance and Antibiotic Stewardship

Halis AKALIN 
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Görükle, BURSA
 
[s. 193 - 193]
Genel Oturum 5 sunular? CERRAH?DE HASTANE ?NFEKS?YONLARI


Semih BASKAN 
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 194 - 195]
HASTANE ?NFEKS?YONLARININ MAL?YET?
Economic Cost of Nosocomial Infections

Semih BASKAN 
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 196 - 199]
CERRAH?DE ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?
Antibiotic Prophylaxis in Surgery

Erdo?an M. SÖZÜER 
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 200 - 203]
CERRAH? ALAN ?NFEKS?YONLARI, CERRAH VE CERRAH? TEKN?K
Surgical Site Infections, Surgeon and Surgical Technique

M.Mahir ÖZMEN 
Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Genel Cerrahi Klini?i, ANKARA
 
[s. 204 - 207]
CERRAH? ?NFEKS?YONLARDA CERRAH-?NFEKS?YON HASTALIKLARI UZMANI ??B?RL???
Collaboration between Surgeons and Infectious Disease Specialists in the Fight against Surgical Infections

Recep ÖZTÜRK 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 209 - 209]
Panel 10 sunular? FUNGAL ?NFEKS?YON CEPHES?NDE NELER OLUYOR ?


Ömrüm UZUN 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 210 - 215]
YEN? ANT?FUNGALLER
New Antifungal Agents

Rejin KEBUD? 
?stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 216 - 219]
ANT?FUNGAL PROF?LAKS?
Antifungal Prophylaxis

Zekaver ODABA?I 
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 220 - 223]
PREEMPT?F ANT?FUNGAL TEDAV?
Preemptive Antifungal Therapy

Ömrüm UZUN 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 225 - 225]
Panel 11 sunular? A?LE HEK?ML???NDE ANT?B?YOT?K KULLANIMI


Halit ÖZSÜT 
?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 226 - 228]
ANT?B?YOT?K KULLANIMINDA HEK?M-HASTA ?L??K?S?
Doctor-Patient Communication in Treatment with Antibiotics

?smet TAMER 
Dr Lütfü K?rdar Kartal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Aile Hekimli?i Klini?i, ?STANBUL
 
[s. 229 - 231]
A?LE HEK?ML???NDE ANT?B?YOT?K KULLANIMI: NEREYE KADAR ?
Where is Antibiotic Use in Family Medicine ?

Füsun YARI? , Mustafa Fevzi D?K?C? 
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Aile Hekimli?i Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 232 - 235]
A?LE HEK?ML??? UZMANLIK E??T?M?NDE ANT?B?YOT?K KONUSUNDA NELER YAPILMALI ?
What Can be Done in Family Physicians’ Education to Improve Antibiotic Prescription ?

Ne?e SALTO?LU 
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dal?, ADANA
 
[s. 237 - 237]
Panel 12 sunular? PROB?YOT?KLER?N ETK? MEKAN?ZMALARI VE KL?N?K UYGULAMALAR


Ra?it Vural YA?CI
[s. 238 - 242]
PROB?YOT?KLER?N ETK? MEKAN?ZMASI
Activity Mechanism of Probiotics

?lknur KALEL? 
Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL?
 
[s. 243 - 245]
PROB?YOT?KLER – PREB?YOT?KLER: SA?LIKDA VE HASTALIKDA
Probiotics-Prebiotics: in Health and Disease

Ra?it Vural YA?CI 
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 247 - 247]
Genel Oturum 6 sunular?ndan B?R?NC? BASAMAK HEK?ML?KTE ANT?B?YOT?K KULLANIMI: NEREDEY?Z ? NASIL ?Y?LE?T?R?LEB?L?R ?


Salih HO?O?LU 
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 248 - 251]
B?R?NC? BASAMAK HEK?ML?KTE ANT?B?YOT?K KULLANIM KR?TERLER?
Antibiotic Usage Criteria in Primary Care

?aban ESEN 
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 252 - 256]
B?R?NC? BASAMAKTA ANT?B?YOT?K KULLANIMINDA TÜRK?YE’DE DURUM
Antibiotic Usage Situation of Primary Health Care in Turkey

O?uz KARABAY 
Abant ?zzet Baysal Üniversitesi ?zzet Baysal T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, BOLU
 
[s. 257 - 260]
B?R?NC? BASAMAKTA ANT?B?YOT?K KULLANIMI NASIL TAK?P ED?LMEL?D?R ?
How Should be a Surveillance of Antibiotic Use in Primary Care ?

Salih HO?O?LU 
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 261 - 265]
ETK?N TÜBERKÜLOZ TANISI ?Ç?N NEREDE, NE ZAMAN, HANG? ?NCELEME ?
When, Where and Which Test for Efficient Diagnosis of Tuberculosis ?

Tan?l KOCAGÖZ 
Yeditepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Kay??da??, ?STANBUL
 
[s. 266 - 273]
UYGUN ANT?B?YOT?K SEÇ?M?NDE FARMAKOK?NET?K VE FARMAKOD?NAM?K PARAMETRELER?N ÖNEM?
Value of Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Parameters for Rational Antimicrobial Selection

Mustafa Ayd?n ÇEV?K 
Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, 2. Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA
 
[s. 274 - 274]
Düzeltme

 

 Deion Sanders Jersey