ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:2

Cilt 21 • Say? 2 • 2007  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 71 - 75]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROBACTERIACEAE SU?LARINDA GSBL OLU?TURMANIN ÇDST VE VITEK2 YÖNTEMLER? ?LE ARA?TIRILMASI
ESBL Investigation in Enterobacteriaceae Strains Isolated from Various Clinical Samples by DDST and Vitek2 Methods

Murat MEHL? 1, Yasemin ZER 2, Efgan GAYYURHAN 1 
1Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Laboratuvar?, GAZ?ANTEP
[s. 76 - 80]
BAKTER?YEL SEPS?S?N NÖTROF?L FONKS?YONLARINA ETK?S?
The Effects of Bacterial Sepsis on Neutrophil Functions

I??l F?DAN 1, Murat D?ZBAY 2, Berna ERDAL 1, Emine YE??LYURT 1, Feryal ÇET?N GÜREL?K 1 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 81 - 85]
VENT?LATÖR ?L??K?L? PNÖMON? TANISINDA ENDOTRAKEAL ASP?RAT KÜLTÜRLER?: 2004-2006 YILLARI SONUÇLARI
Cultures of Endotracheal Aspirates in the Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia: Results of 2004-2006 Years

Birol ?AFAK , ?hsan Hakk? Ç?FTÇ? , Nilay KIYILDI , Orhan Cem AKTEPE , Zafer ÇET?NKAYA , Mustafa ALTIND?? 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, ANS Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYONKARAH?SAR
 
[s. 86 - 90]
DOKUZ EYLÜL ÜN?VERS?TES? HASTANES?NDE 2003-2006 YILLARINDA ÜRET?LEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility Patern of Haemophilus influenzae Strains Isolated during 2003-2006 at Dokuz Eylül University Hospital

Hilal ÖZKUL , Özgen Alpay ÖZBEK , Hüseyin ÇOBAN , Zeynep GÜLAY 
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 91 - 94]
2004-2006 YILLARI ARASINDA ?ZOLE ED?LEN CITROBACTER SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic Resistance of Citrobacter Strains Isolated between 2004 and 2006

Bar?? GÜLHAN , Tuncer ÖZEK?NC? , Sevim ME?E , Selahattin ATMACA 
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 95 - 97]
FARENJ?T VE DÖKÜNTÜ ?LE BA?VURAN B?R ÇOCUKTA BAKTER?YEL B?R PATOJEN: ARCANOBACTERIUM HAEMOLYTICUM
Arcanobacterium haemolyticum: A Bacterial Pathogen of Pharyngitis and Rash in a Child

Serpil DE??RMENC? 1, Feray GÜVEN 1, Fatma KÖKSAL 2, Nihan UYGUR 1, Aysu SAY 1, Mustafa SAMASTI 2 
1Zeynep Kamil Kad?n ve Çocuk Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Pediatri Klini?i, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 98 - 100]
METRON?DAZOL TEDAV?S?NE BA?LI PER?FER?K NÖROPAT?
Peripheral Neuropathy Due to Metronidazole Treatment

Hale TURAN 1, Bahriye HORASANLI 2, K?vanç ?EREFHANO?LU 1, Gülhan KANAT ÜNLER 3, Funda T?MURKAYNAK 1, Hande ARSLAN 1 
1Ba?kent Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
2Ba?kent Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal?, ANKARA 
3Ba?kent Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 101 - 107]
YEN?DO?AN SEPS?S? VE BEBEK ÖLÜMLER?
Neonatal Sepsis and Infant Mortality

Solmaz ÇELEB? , Mustafa HACIMUSTAFAO?LU 
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA
 
[s. 108 - 112]
TÜRK?YE’DE STREPTOCOCCUS PYOGENES’DE MAKROL?D D?RENÇ FENOT?PLER? VE D?RENÇ GENLER? (1999-2005)
Macrolide Resistance Phenotypes and Resistance Genes in Streptococcus pyogenes in Turkey (1995-2005)

Rahmiye BERK?TEN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 113 - 117]
ACINETOBACTER BAUMANNII, ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA TÜRLER?N?N MOLEKÜLER T?PLEND?RMES?NDE KULLANILAB?LECEK KISA SÜREL? “PULSED-FIELD GEL” ELEKTROFOREZ (PFGE) PROTOKOLÜ*
A Rapid Pulsed-field Gel Electrophoresis (PFGE) Protocol Developed for Subtyping Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, and Klebsiella spp.

R?za DURMAZ , Bar?? OTLU , Ahmet ÇALI?KAN , Nafia GÜRSOY 
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
 
[s. 118 - 124]
TOP?KAL ANT?B?YOT?K KULLANIMI GEREKL? M? ?*
Is there any Necessity for the Usage of Topical Antibiotics ?

Adnan ??GÖR 1, Nedim SULTAN 2 
1TC Haliç Üniversitesi, Sa?l?k Bilimleri Enstitüsü, F?nd?kzade, ?STANBUL 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
[s. 125 - 135]
C?LTALTI ?NFEKS?YONLARI VE TEDAV?S? *
Bacterial Skin Infections and Therapy

Sibel GÜNDE? 1, Ömer TÜREL 2 
1Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Umuttepe, KOCAEL? 
2?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Acil Cerrahi Klini?i, Çapa, ?STANBUL
[s. 136 - 136]
Düzeltmeler


 
[s. 137 - 138]
Kongre Haberleri
 Ryan McDonagh USA Jersey