ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:1

Cilt 21 • Say? 1 • 2007  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
M?KROB?YOLOJ?K KANITLI HASTANE KÖKENL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTEREM?LER?NDE D?RENÇ PATERNLER?: 2001-2005 YILLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
Resistance Patterns of Microbiologically Confirmed Nosocomial Bacteremia Related Staphylococcus aureus Strains: Evaluation of Results of 2001-2005 Periods

O?uz Re?at S?PAH? 1, Hüsnü PULLUKÇU 1, ?öhret AYDEM?R 2, Meltem TA?BAKAN 1, Alper TUNGER 2, Bilgin ARDA 1, Tansu YAMAZHAN 1, Sercan ULUSOY 1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 5 - 9]
TOPLUM KAYNAKLI ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VE BAZI ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI
The Frequency of Extended Spectrum Beta-lactamase Production and Antibiotic Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Community-acquired Urinary Tract Infections

Esra KOÇO?LU 1, O?uz KARABAY 2, Nevin KOÇ ?NCE 2, Fatma ÖZKARDE? 1, Rasime YILDIRIM 1 
1Abant ?zzet Baysal Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, BOLU 
2Abant ?zzet Baysal Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, BOLU
[s. 10 - 13]
A GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARIN ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Examination of Antibiotic Susceptibility of Group A Beta-hemolytic Streptococci

Fatma ÖZAKKA? 1, Fehime B. AKSUNGAR 2, Aynur E. TOPKAYA 1 
1Maltepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Maltepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 14 - 18]
FEBR?L NÖTROPEN?L? HASTALARDA KAND?DAYA ÖZGÜL TAQ-MAN PZR'IN ?NVAZ?V FUNGAL ?NFEKS?YON TANISINDAK? DE?ER?
The Value of Candida Specific Taq-Man PCR in Diagnosis of Invaziv Fungal Infections of Febrile Neutropenic Patients

Fatma BUDAK 1, Sema KEÇEL? ÖZCAN 1, Birsen MUTLU 2, Haluk VAHABO?LU 2 
1Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Umuttepe, KOCAEL? 
2Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Umuttepe, KOCAEL?
[s. 19 - 22]
?DRAR KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F BAKTER?LERDE ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Antimicrobial Resistance of Gram Negative Bacteria Isolated from Urine Cultures

Hörü GAZ? , Süheyla SÜRÜCÜO?LU , Semra KURUTEPE 
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
 
[s. 23 - 26]
MET?S?L?NE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS ?ZOLATLARINDA GL?KOPEPT?D VE L?NEZOL?D D?RENC?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of Glycopeptid and Linezolid Resistance among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates

Murat D?ZBAY 1, Ay?e Bilge S?PAH? 2, Özgür GÜNAL 1, Filiz KIRCA 2, Laser ?ANAL 2, Kayhan ÇA?LAR 2, Kenan HIZEL 1, Dilek ARMAN 1 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 27 - 31]
TÜBERKÜLOZ LENFADEN?T OLGULARINDAN ?ZOLE ED?LEN M?KOBAKTER?LER?N ?DENT?F?YE ED?LMES? VE ANT?TÜBERKÜLOZ DUYARLILIKLARI
The Identification and Antituberculosis Susceptibility of Mycobacteria Isolated from Tuberculosis Lymphadenitis Cases

Gönül ASLAN 1, Gürol EMEKDA? 1, Duygu DÜ?MEZ APA 2, Ayça CORDAN YAZICI 3, Ay??n KOKTÜRK 3, Gülden ERSÖZ 4, Murat ÜNAL 5, Mahmut ÜLGER 1 
1Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MERS?N 
2Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal?, MERS?N 
3Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal?, MERS?N 
4Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, MERS?N 
5Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, MERS?N
[s. 32 - 36]
2004-2006 YILLARINDA ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER BAUMANN?? SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii Strains Isolated in 2004-2006 Years

Bar?? GÜLHAN , Tuncer ÖZEK?NC? , Selahattin ATMACA , Heval B?LEK 
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 37 - 41]
RUT?N DI?KI KÜLTÜRLER?NDE ÜRET?LEN CAMPYLOBACTER TÜRLER? VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI: 5 YILLIK SONUÇLARIN DE?ERLEND?R?LMES?
Identification and Antibiotic Susceptibilities of Campylobacter Strains Isolated from Routine Stool Culture: Evaluation of Five Year Results

Betigül ÖNGEN , Hasan NAZ?K , Ilg?n KAYA 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 42 - 45]
KAN KÜLTÜRÜNDEN ?ZOLE ED?LEN BRUCELLA MELITENSIS SU?LARINA T?GES?KL?N?N ?N-V?TRO ETK?NL???
In-vitro Activities of Tigecycline for Brucella melitensis Strains Isolated from Blood Cultures

Yasemin ZER 1, Mustafa NAMIDURU 2, R?za ÇAM 2 
1Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Laboratuvar?, GAZ?ANTEP 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP
[s. 46 - 49]
KATETER ?LE ?L??K?L? ?NFEKS?YONLARDA KATATER UÇLARINDAN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇLER?
Microorganisms Isolated from Catheter Tips in Catheter Associated Infections and their Resistance to Antibiotics

Banu BAYRAKTAR , Bar?? Ata BORSA , Emin BULUT 
?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ?STANBUL
 
[s. 50 - 58]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN MRSA SU?LARININ ANT?B?YOT?PLEND?R?LMES? VE ER?TROM?S?N ZON ?Ç? ÜREME GÖSTEREN MRSA SU?LARI
Antibiotyping of MRSA Strains Isolated from Various Clinical Samples and MRSA Strains Exhibiting Microcolonies within the Inhibition Zone of Erythromycin

Nihal KARAB?BER , Bedia MERT D?NÇ 
Türkiye Yüksek ?htisas E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
 
[s. 59 - 64]
PURPURA FULM?NANS ?LE SEYREDEN ?K? MEN?NGOKOKSEM? OLGUSU
Two Purpura Fulminans Cases due to Meningococcemia

M. Bülent ERTU?RUL 1, Serhan SAKARYA 1, ?brahim KURT 2, Pelin GENÇER 1, Barç?n ÖZTÜRK 1, Mete EY?GÖR 3, Kamil YAVA? 4, Serkan ÖNCÜ 1 
1Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AYDIN 
2Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dal?, AYDIN 
3Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AYDIN 
4Ayd?n ?l Sa?l?k Müdürlü?ü, Bula??c? Hastal?klar ?ube Müdürlü?ü, AYDIN
[s. 65 - 67]
Aerococcus viridans’?n Neden Oldu?u Nadir Bir Üriner Sistem ?nfeksiyonu Olgusu
AN UNUSUAL CASE OF URINARY TRACT INFECTION CAUSED BY AEROCOCCUS VIRIDANS

Meryem ÇET?N 1, Sabahattin OCAK 2, Devrim ERTUNÇ 3 
1Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, HATAY-TURKEY 
2Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, HATAY-TURKEY 
3Mersin University Medical Faculty, Department of Gynecology and Obstetrics, MERS?N-TURKEY
[s. 68 - 70]
?M?PENEM ?L??K?L? KONVÜLZ?YON: OLGU SUNUMU
Imipenem Associated Convulsion: Case Report

Cemal ÜSTÜN 1, Mehmet Faruk GEY?K 1, Alper AVCI 2, Zafer PARLAK 1, Celal AYAZ 1 
1Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
2Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Cerrahisi Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 71 - 72]
KONGRE HABERLER?


 
[s. 73 - 73]
B?L?MSEL HAKEMLERE TE?EKKÜR


 
[s. 74 - 76]
?çindekiler
Index

 
[s. 77 - 77]
TÜB?TAK - ULAKB?M’?N ANKEM Dergisi’nin editöryel i?lemleri ile ilgili yaz?s?:


 
[s. 78 - 80]
ANKEM DERG?S? YAZIM KURALLARI
 Jordan Staal Womens Jersey