ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:4

Cilt 20 • Say? 4 • 2006  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 199 - 201]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA T?GES?KL?N?N ?N-V?TRO AKT?V?TES?
In-vitro Activities of Tigecycline in Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

U?ur ARSLAN , Ferhat I?IK , ?nci TUNCER 
Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Konya
 
[s. 202 - 205]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARININ ÖRNEKLERE GÖRE DA?ILIMI VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Distribution and Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Clinical Samples

Emel SESL? ÇET?N , Selçuk KAYA , Tülay TET?K , Buket C?C?O?LU ARIDO?AN 
Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ISPARTA
 
[s. 206 - 209]
AC?L ÇOCUK SERV?S?NDEK? AKUT GASTROENTER?T OLGULARINDA ROTAV?RÜS VE ADENOV?RÜS ?NFEKS?YONLARI
Rotavirus and Adenovirus Infections in Acute Gastroenteritis Cases in Pediatric Emergency Service

Suat B?ÇER 1, Di?dem BEZEN 1, Sadettin SEZER 1, Dilek YAVUZCAN 1, Sibel AKPINAR TEKGÜNDÜZ 1, Önder ULUCAKLI 2, Nuri ENGEREK 1, Hüseyin ALDEM?R 1 
1?stanbul Bak?rköy Kad?n Do?um ve Çocuk Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Çocuk Klini?i, ?STANBUL 
2?stanbul Bak?rköy Kad?n Do?um ve Çocuk Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL
[s. 210 - 213]
MET?S?L?NE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARININ L?NEZOL?D VE T?GES?KL?NE ?N-V?TRO DUYARLILI?I
In Vitro Susceptibilty of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains to Linezolid and Tigecycline

U?ur ARSLAN , ?erife YÜKSEKKAYA , Ferhat I?IK , ?nci TUNCER 
Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 214 - 216]
CANDIDA TÜRLER?N?N TANIMLANMASINDA “API ID 32C” VE “RAPID YEAST PLUS” S?STEMLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of “API ID 32C” and “Rapid Yeast Plus” Systems for Identification of Candida Species

Birgül KAÇMAZ 1, Ay?e Bilge S?PAH? 2, Altan AKSOY 3 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
3K?r?kkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KIRIKKALE
[s. 217 - 221]
PAMUKKALE ÜN?VERS?TES? TIP FAKÜLTES? HASTANES?NDE ANT?B?YOT?K KULLANIMINA ?L??K?N NOKTA PREVALANS ÇALI?MASI
Point Prevalence Study Relating to Antibiotic Usage in Pamukkale University Hospital

Suzan SAÇAR , Semra TOPRAK KAVAS , Ali ASAN , Derya HIRÇIN CENGER , Hüseyin TURGUT 
Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL?
 
[s. 222 - 225]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGÜLAZ NEGAT?F STAF?LOKOK ?ZOLATLARINDA MUP?ROS?N D?RENC?
Mupirocin Resistance of Staphylococcus aureus and Coagulase-negative Staphylococci Isolated from Clinical Specimens

Gülhan VARDAR-ÜNLÜ , Mehmet ÜNLÜ , Aysel YA?MURO?LU 
Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS
 
[s. 226 - 228]
ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA ON YIL (1996-2006) ARA ?LE ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Antibiotic Resistance in Escherichia coli Strains with Ten Years Interval (1996-2006)

Bar?? GÜLHAN , Tuncer ÖZEK?NC? , Selahattin ATMACA 
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 229 - 232]
TEL?TROM?S?N?N ?NSAN POL?MORF NÜVEL? LÖKOS?T FONKS?YONLARI ÜZER?NE ETK?S?N?N ?N-V?TRO ARA?TIRILMASI
Investigation of in vitro Efficacy of Telithromycin on Human Polymorphonuclear Leucocyte Functions

Semiha ÖZKAN 1, I??l F?DAN 2, Sevgi YÜKSEL 3, Turgut ?M?R 2 
1Gazi Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
3A?r? Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, A?RI
[s. 233 - 235]
ÇOCUKLUK YA? GRUBU GASTROENTER?TLER?NDE ROTAV?RUS SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI
Investigation of Frequency of Rotavirus in Childhood Acute Gastroenteritis

Hasan NAZ?K , Mehmet ?LKTAÇ , Betigül ÖNGEN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 236 - 238]
MEROPENEM ?LE TEDAV? BA?ARISIZLI?I SONRASI AMP?S?L?N/SULBAKTAM ?LE BA?ARILI B?R ?EK?LDE TEDAV? ED?LEN ACINETOBACTER BAUMANNII MENENJ?TL? B?R OLGU
A Case of Acinetobacter baumannii Meningitis Successfully Treated with High Dose Ampicillin/Sulbactam after Failure with Meropenem

O?uz Re?at S?PAH? 1, Hüsnü PULLUKÇU 1, Meltem TA?BAKAN 1, Tansu YAMAZHAN 1, Bilgin ARDA 1, Tayfun DALBASTI 2, Tuncer TURHAN 2, ?öhret AYDEM?R 3, Sercan ULUSOY 1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöro?irürji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 239 - 245]
ER??K?NDE A?ILAMA
Adult Immunization

?ftihar KÖKSAL 1, Gaye USLUER 2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TRABZON 
2Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ESK??EH?R
[s. 246 - 248]
ANKEM DERG?S?N?N GENÇ YAZARLARINA


Kurtulu? TÖREC? 
ANKEM Dergisi Editörü
 
[s. 249 - 250]
TIPTA UZMANLIK E??T?M?: KAL?TE ARAYI?I


H.Erdal AKALIN 
(Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi Emekli Ö?retim Üyesi) Pfizer ?laçlar? Ltd, ?STANBUL
 
[s. 251 - 251]
DÜZELTME


 
[s. 252 - 257]
ANKEM Dergisi Cilt 20 (2006) KONU ?NDEKS?


 
[s. 258 - 260]
ANKEM Dergisi 20.Cilt (2006) YAZARLAR ?NDEKS?


 
[s. 263 - 264]
Kongre Haberleri
 
 Johnny Bower Authentic Jersey