ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:3

Cilt 20 • Say? 3 • 2006  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 137 - 140]
ESK??EH?R YUNUS EMRE DEVLET HASTANES?’NDE YATAN HASTALARDA ANT?B?YOT?K KULLANIMINA YÖNEL?K KES?TSEL ARA?TIRMA
Cross-sectional Study of Antibiotic Usage in Inpatients in Eski?ehir Yunus Emre State Hospital

Hasan NAZ , Nevil AYKIN , Figen Ça?lan ÇEV?K 
Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ESK??EH?R
 
[s. 141 - 144]
ESK??EH?R YUNUS EMRE DEVLET HASTANES? PERSONEL?NDE BURUNDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS TA?IYICILI?I
Nasal Staphylococcus aureus Carriage Among Hospital Staff in Eski?ehir Yunus Emre State Hospital

Hasan NAZ , Figen Ça?lan ÇEV?K , Nevil AYKIN 
Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ESK??EH?R
 
[s. 145 - 147]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOK SU?LARININ ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antimicrobial Resistance of Enterococcus Strains Isolated from Clinical Specimens

Neval AGU? 1, Aydan SARICA 2, Nisel ÖZKALAY 1, Abdullah CENG?Z 1 
1Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R 
2SSK Sa?l?k ??leri, ?ZM?R
[s. 148 - 151]
HASTANE KÖKENL? GRAM NEGAT?F BAKTER?LERDE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLAR
Extended-spectrum Beta-lactamases in Gram-negative Bacilli Isolated from Nosocomial Infections

Mustafa Kemal ÇELEN , Celal AYAZ , Mehmet Faruk GEY?K , Salih HO?O?LU , Mehmet ULU? 
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 152 - 155]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ?ZOLATLARININ ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ ORANLARININ YILLAR ?Ç?NDE DE????MLER?N?N ?ZLENMES?
Investigation of Alterations in the Antibiotic Resistance Patterns of Pseudomonas aeruginosa Isolates in Years

Muhterem YÜCEL , Tevfik YAVUZ , Demet KAYA , Mustafa BEHÇET , C.Elif ÖZTÜRK , ?dris ?AH?N 
Abant ?zzet Baysal Üniversitesi, Düzce T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Konuralp, DÜZCE
 
[s. 156 - 158]
MALATYA ?L?NDE B?R YILLIK SÜREDE LABORATUVAR VER?LER?NE GÖRE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI
Brucellosis Seroprevalence in Malatya Province According to the One Year’s Laboratory Data

Gülay YETK?N , Meryem IRAZ 
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
 
[s. 159 - 163]
PSEUDOMONAS SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILI?INDAK? DE????M
The Change of Antibiotic Resistance Rates in Pseudomonas Strains

Nisel ÖZKALAY , Neval A?U? , Abdullah CENG?Z , Nuriye TANER? 
Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
 
[s. 164 - 168]
MERS?N BÖLGES?NDE ?ZOLE ED?LEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SU?LARINDA AM?KAS?N VE S?PROFLOKSAS?N DUYARLILI?I
The Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated in Mersin Region for Amikacin and Ciprofloxacin

Gönül ASLAN , ?ahin D?REKEL , Feza OTA? , Emine AKDEN?ZL? , Gürol EMEKDA? 
Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MERS?N
 
[s. 169 - 172]
SEMPTOMAT?K ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDA ÜROPATOJENLER VE ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILI?I
Uropathogens in Patients with Symptomatic Urinary Infection and Antibiotic Sensitivity of Escherichia coli Isolates

Meryem ÇET?N 1, Sabahattin OCAK 2, Sad?k GÖRÜR 3, Güven AVUNDUK 4 
1Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTAKYA-HATAY 
2Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTAKYAHATAY 
3Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ANTAKYA-HATAY 
4Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Acil Hekimli?i Anabilim Dal?, ANTAKYA-HATAY
[s. 173 - 179]
ANT?M?KROB?K ETK?L? KATYON?K PEPT?TLER?N TEK BA?INA VE KOMB?NASYON HAL?NDEK? ETK?LER?N?N ARA?TIRILMASI
In-vitro Activities of Antimicrobial Cationic Peptides Alone and in Combination with Antibiotics

Sibel DÖ?LER 1, Bülent GÜRLER 2 
1?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 180 - 186]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: KLAS?K VE MOLEKÜLER TANIDA KAR?ILA?ILAN SORUNLAR
Streptococcus pneumoniae: Some Problems in the Conventional and Molecular Diagnosis

Rahmiye BERK?TEN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 187 - 193]
CERRAH? ALAN ?NFEKS?YONLARI
Surgical Site Infections

Cem TERZ? 
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 194 - 198]
ÇOCUKLARDA MEN?NGOKOKS?K HASTALIK
Meningococcal Disease in Children

Nedret UZEL 1, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU 2 
1?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Yo?un Bak?m Bilim Dal?, ?STANBUL 
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA
[s. 199 - 200]
KONGRE HABERLER? 2006
 

 

 Jamie Langenbrunner Womens Jersey