ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:2

Cilt 20 • Say? 2 • 2006  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 69 - 72]
Beyin - Omurilik S?v?s?ndan ?zole Edilen 45 M. Tuberculosis Su?unun E -Test Yöntemi ?le Antitüberküloz ?laçlara Duyarl?l?klar?
Susceptibility of 45 M.tuberculosis Strains Isolated from Cerebrospinal Fluid to Antituberculous Drugs by E-Test

Gönül ?ENGÖZ , Filiz YILDIRIM , Kadriye KART YA?AR , Denef BERZEG , Mehmet BAKAR , Özcan NAZLICAN 
Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, Aksaray, ?STANBUL
 
[s. 73 - 75]
NORMAL POPÜLASYONDA FARENGEAL G GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOK TA?IYICILI?I
Pharyngeal Carriage of Group G Streptococci in Normal Population

Ebru AYKUT ARCA , Nihal KARAB?BER , Mehmet KARAHAN , Arzu GÜRBÜZ ERTA? 
Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
 
[s. 76 - 80]
SÜLÜK KULLANIMINDA ?NFEKS?YON ÖNLENMES? ?Ç?N FARKLI PROF?LAKS? METODLARININ KAR?ILA?TIRILMASI: ÖN ÇALI?MA
Comparison of Different Prophylaxis Methods to Prevent Infections in Leech Using: Preliminary Report

Enver AYIK 1, Nezahat GÜRLER 1, Samet Vasfi KUVAT 2, Atakan AYDIN 2, Serdar TUNÇER 2, Sinan Nur KES?M 2, Atilla ARINCI 2, Fatih KABAKA? 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 81 - 84]
ATE?L? ÇOCUKLARDA KETOPROFEN VE PARASETAMOLÜN ATE? DÜ?ÜRÜCÜ ETK?LER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of Antipyretic Effects of Ketoprofen and Paracetamol in Febrile Children

Semra AKGÖZ 1, Serpil CAN 2, Solmaz ÇELEB? 3, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU 3 
1Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal?, BURSA 
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA 
3Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA
[s. 85 - 88]
D?YABET?K AYAK ?NFEKS?YONLARININ AEROB?K BAKTER?YOLOJ?K ANAL?Z?
Aerobic Bacteriological Analysis of Diabetic Foot Infections

Funda ERG?N T?MURKAYNAK 1, Hande ARSLAN 1, K?vanç ?EREFHANO?LU 2, Hale TURAN 2 
1Ba?kent Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bahçelievler, ANKARA
2Ba?kent Üniversitesi T?p Fakültesi, Konya Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Ünitesi, Selçuklu, KONYA
[s. 89 - 93]
CERRAH? ALAN ?NFEKS?YONLARINDA M?KROORGAN?ZMA PROF?L? VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIK DURUMU
Microorganisms Isolated from Surgical Site Infections and their Antibiotic Susceptibility Patterns

Emel SESL? ÇET?N , Selçuk KAYA , Tekin TA? , Buket C?C?O?LU ARIDO?AN , Mustafa DEM?RC? 
Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ISPARTA
 
[s. 94 - 97]
YO?UN BAKIM ÜN?TELER?NDEK? HASTALARDA ?NTRAVASKÜLER KATETER KÜLTÜRLER?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
The Evaluation of Cultures of Intravascular Catheters in Intensive Care Units

?lhan AF?AR 1, Nükhet KURULTAY 1, Süreyya Gül YURTSEVER 1, Metin TÜRKER 1, Özlem Yüksel ERG?N 2, Berrin KARAAYAK UZUN 3 
1Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Ye?ilyurt, ?ZM?R 
2Buca E?itim Hastanesi, Buca, ?ZM?R 
3Erzurum Aziziye Kad?n Do?um ve Çocuk Hastal?klar? Hastanesi, ERZURUM
[s. 98 - 102]
FEBR?L NÖTROPEN?K KANSER HASTALARINDA GÖZLENEN ?NFEKS?YONLAR VE TEDAV? BA?ARISINI ETK?LEYEN FAKTÖRLER?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Infections and Factors Affecting Treatment Success in Febrile Neutropenic Cancer Patients

Naci T?FT?K 1, Özlem KANDEM?R 2, Elif ?AH?N 2, Ali KAYA 2 
1Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Hematoloji Bilim Dal?, MERS?N 
2Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, MERS?N
[s. 103 - 106]
ANT?B?YOT?KLER?N REÇETE ED?LMES?NE GET?R?LEN SINIRLAMANIN ANT?B?YOT?K TÜKET?M?NE ETK?LER?
Effects of the Restricted Antibiotic Prescribing to the Antibiotic Consumption

Mustafa Kemal ÇELEN , Salih HO?O?LU , Hakan ERAYDIN , Mehmet Faruk GEY?K , Celal AYAZ 
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 107 - 110]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Various Clinical Samples

M.Tevfik YAVUZ , ?dris ?AH?N , Mustafa BEHÇET , Elif ÖZTÜRK , Demet KAYA 
Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE
 
[s. 111 - 113]
ROMATO?D ARTR?TL? B?R HASTADA AKUT PARVOV?RÜS B19 ?NFEKS?YONUNUN NEDEN OLDU?U PANS?TOPEN?
Pancytopenia due to Acute Parvovirus B19 Infection in a Rheumatoid Arthritis Patient

Gönenç KOCABAY 1, Ahmet EKMEKÇ? 1, Osman ERK 1, Vakkur AKKAYA 1, Kerim GÜLER 1, Burak ERER 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Romatoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
[s. 114 - 124]
TÜRK?YE’DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ, ER?TROM?S?N D?RENÇ FENOT?PLER? VE SEROT?P DA?ILIMI
Streptococcus pneumoniae in Turkey: The Rates of Antibiotic Resistance, Erythromycin Resistance Phenotypes and Serotypes

Rahmiye BERK?TEN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 125 - 132]
PNÖMOKOK ?NFEKS?YONLARI VE KORUNMA
Pneumococcal Infections and Prevention

Özlem TÜNGER 
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
 
[s. 133 - 136]
Editöre mektup


 
[s. 137]
KONGRE HABERLER?
 
 Ricardo Louis Womens Jersey