ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:3

Cilt 19 • Say? 3 • 2005  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 111 - 114]
CERRAH? PROF?LAKS?DE ANT?B?YOT?K KULLANIMI
Antibiotic Use in Surgical Prophylaxis

Zülal ÖZKURT , Ayten KADANALI , Mustafa ERTEK , Serpil EROL , Mehmet PARLAK 
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ERZURUM
 
[s. 115 - 118]
YO?UN BAKIM ÜN?TES? VE D??ER ÜN?TELERDE YATAN HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN AC?NETOBACTER BAUMANN?? SU?LARINDA ?N-V?TRO ANT?B?YOT?K D?RENC?
In Vitro Antibiotic Susceptibilities in Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Intensive Care Unit and other Clinics

Hörü GAZ? 1, Süheyla SÜRÜCÜO?LU 1, Semra KURUTEPE 1, Emine ?NMEZ 1, Gönül D?NÇ 2, Beril ÖZBAKKALO?LU 1 
1Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA 
2Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Halk Sa??l??? Anabilim Dal?, MAN?SA
[s. 119 - 124]
NÖROLOJ? YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE HASTANE ?NFEKS?YONLARI
Nosocomial Infections in Neurology Intensive Care Unit

Behice KURTARAN 1, Ne?e SALTO?LU 1, A.Seza ?NAL 1, Ye?im TA?OVA 1, Ali ÖZEREN 2 
1Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Balcal?, ADANA 
2Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal?, Balcal?, ADANA
[s. 125 - 129]
HASTANE KAYNAKLI ?NFEKS?YONLARDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHER?CH?A COL?, KLEBS?ELLA PNEUMONIAE VE KLEBS?ELLA OXYTOCA TÜRLER?NDE GEN??LET?LM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SAPTANMASI
Detection of Extended Spectrum Beta-lactamase Production in Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca Strains Isolated from Nosocomial Infections

Birgül KAÇMAZ 1, Fazilet Özenç ÇAKIR 2, Altan AKSOY 3 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
3K?r?kkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KIRIKKALE
[s. 130 - 134]
?NSAN VE SI?IRLARDAN ?ZOLE ED?LEN FEKAL ESCHER?CH?A COL? SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC? VE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRET?M?
Antibiotic Resistance and Extended Spectrum Beta-lactamase Production in Fecal Escherichia coli Strains Isolated from Human and Cattle

Altan AKSOY 1, J. Sedef GÖÇMEN 1, Birgül KAÇMAZ 2, Selda CANVER 1 
1K?r?kkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KIRIKKALE 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Be?evler, ANKARA
[s. 135 - 138]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN MET?S?L?NE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA FUS?D?K AS?T DUYARLILI?ININ SIVI M?KROD?LÜSYON YÖNTEM? ?LE ARA?TIRILMASI
In Vitro Susceptibility of Fusidic Acid in Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Various Clinical Specimens by Broth Microdilution Method.

Feryal ÖZTÜRK , Gözde ÖNGÜT , Hadiye DEM?RBAKAN , Duygu DA?LAR , Filiz KIZILATE? , Dilara Ö?ÜNÇ , Meral GÜLTEK?N 
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 139 - 143]
HASTANE KAYNAKLI KOAGÜLAZ NEGAT?F STAF?LOKOKLARDA FOSFOM?S?N DUYARLILI?I ?LE MET?S?L?N D?RENC? VE SLAYM YAPIMI ?L??K?S?
Susceptibility to Fosfomycin, Methicillin Resistance and Slime Production in Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Hospital Acquired Infections

?lhami ÇEL?K 1, Mustafa C?HANG?RO?LU 2, Mehmet ÇABALAK 1, Erol SEV?M 1, Ayhan AKBULUT 1, S.S?rr? KILIÇ 1 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI? 
2Ergani Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, D?YARBAKIR
[s. 144 - 147]
TRAVMA HASTALARINDA ANT?B?YOT?K KULLANIMI
Antibiotic Use in Trauma Patients

Cemalettin ERTEK?N 
?stanbul T?p Fakültesi, Acil Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 148 - 153]
TOPLUM KÖKENL? AKUT ATE?L? HASTAYA KL?N?K YAKLA?IM
A Clinical Approach to the Patient with Community Acquired Acute Fever

Ali MERT 
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 154 - 161]
PED?YATR?K FEBR?L NÖTROPEN?DE DE?ERLEND?RME VE YÖNET?M
The Evaluation and Management of Pediatric Febril Neutropenia

S.Sema ANAK , Arzu AKÇAY 
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dal?, Pediatrik Kemik ?li?i Transplantasyon Ünitesi, ?STANBUL
 
[s. 162 - 164]
KONGRE HABERLER?
Congress news
 
 Reshad Jones Authentic Jersey