ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:2

Cilt 19 • Say? 2 • 2005  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
ANKEM yazarlar?ndan ricalar?m?z
Our requests from ANKEM authors

 
[s. 61 - 63]
BRUSELLOZLU HASTALARDA SERUM C-REAKT?F PROTE?N, DEM?R VE FERR?T?N DÜZEYLER?N?N TANI VE ?ZLEMDEK? DE?ER?
Evaluation of Serum Levels of C-Reactive Protein, Iron and Ferritin in Diagnosis and Monitoring of Brucellosis

Mehmet BAYRAKTAR 1, Nihayet BAYRAKTAR 2, Ya?ar BAYINDIR 3, R?za DURMAZ 1 
1?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA 
2?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal?, MALATYA 
3?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 64 - 67]
0-5 YA? ARASI GASTROENTER?TL? ÇOCUKLARDA ROTAV?RÜS VE ADENOV?RÜS T?P 40/41 ARA?TIRILMASI
Investigation of Rotavirus and Adenovirus types 40/41 in Children with Gastroenteritis between 0-5 Years of Age

Mustafa GÜL 1, Mesut GAR?PARDIÇ 2, P?nar ÇIRAG?L 1, Murat ARAL 1, Hamza KARAB?BER 2, ?rfan GÜLER 1 
1Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAHRAMANMARA? 
2Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, KAHRAMANMARA?
[s. 68 - 70]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC? VE METALLO-BETA-LAKTAMAZ SIKLI?I
Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains and Frequency of Metallo-Beta-Lactamases

I??l F?DAN , Feryal ÇET?N GÜREL?K , Sevgi YÜKSEL , Nedim SULTAN 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 71 - 76]
V?SSERAL LE?SHMAN?AS?SDE L?P?T KOMPLEKS AMFOTER?S?N-B TEDAV?S?
Lipid Complex Amphotericin-B Therapy for Visceral Leishmaniasis

Mustafa D?LEK , Mehmet HELVACI , Müge KUZU , Tuba TUNCEL , ?enay DEM?R , Salih ÖZGÜR , Pelin EROL 
SSK Tepecik E?itim Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, ?ZM?R
 
[s. 77 - 79]
Escherichia coli’nin klinik izolatlar?n?n fosfomisin trometamol ve di?er antibiyotiklere in-vitro duyarl?l???
IN-VITRO SUSCEPTIBILITY OF CLINICAL ISOLATES OF ESCHERICHIA COLI TO FOSFOMYCIN TROMETAMOL AND OTHER ANTIBIOTICS

?lhan AF?AR , Berna GÖNÜL , Asl? Gamze ?ENER , Metin TÜRKER 
Atatürk Training Hospital, Department of Microbiology, ?ZM?R
 
[s. 80 - 83]
ÇOCUKLARDA ANT?B?YOT?KLER EN ERKEN NE ZAMAN VE HANG? ?NFEKS?YONDA BA?LANMAKTADIR?
The Earliest Time of Life and the Nature of Infections for Antibiotic Usage in Children

Emin ÜNÜVAR 1, Ay?e KILIÇ 2, Gülsen G. SÖNMEZER 1, Özlem KIRAN 1, Fatma O?UZ 2, Müjgan SIDAL 2 
1?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Çocuk Sa?l??? Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 84 - 87]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA TÜRLER?NDE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLARI
Rates of Extended-spectrum Beta-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella Species Isolated from Various Clinical Specimens

Nuran DEL?AL?O?LU , Nafize Didem ÖCAL , Gürol EMEKDA? 
Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MERS?N
 
[s. 88 - 91]
HEMOD?YAL?Z HASTALARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TA?IYICILI?I VE SU?LARIN ANT?B?YOT?K D?RENC?
Nasal Staphylococcus aureus Carriage in Hemodialysis Patients and Antibiotic Resistance of the Strains

Semra KURUTEPE 1, Talat ECEM?? 1, Süheyla SÜRÜCÜO?LU 1, Seyhun KÜR?AT 2, Beril ÖZBAKKALO?LU 1 
1Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA 
2Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, MAN?SA
[s. 92 - 96]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOK SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus Strains Isolated from Clinical Specimens

Yasemin ERSOY 1, Mehmet BAYRAKTAR 2, Mehmet FIRAT 1, Murat YA?MUR 1, R?za DURMAZ 2 
1?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA 
2?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 97 - 100]
YUMU?AK DOKU ?NFEKS?YONLARINDA MORTAL?TEY? ETK?LEYEN FAKTÖRLER
Predictors of Mortality in Soft Tissue Infections

Cem TERZ? 
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 101 - 106]
ÇOCUKLARDA ?NFLUENZA ?NFEKS?YONLARI
Influenza Infections in Children

Mustafa HACIMUSTAFAO?LU 
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Görükle, BURSA
 
[s. 107 - 110]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS’ DE D?RENÇ SORUNU
The Resistance Problem in Mycobacterium tuberculosis

R?za DURMAZ 
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
 
[s. 111 - 112]
Editöre mektup
Letter to the editor

 
[s. 114 - 116]
Kongre haberleri
Congress news
 
 Felix Potvin Authentic Jersey