ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:1

Cilt 19 • Say? 1 • 2005  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
?çindekiler
Index

 
[s. 1 - 4]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN KLEBS?ELLA ?ZOLATLARININ ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Klebsiella Strains Isolated from Clinical Specimens

Zafer ÇET?NKAYA , ?hsan Hakk? Ç?FTÇ? , Orhan Cem AKTEPE , Birol ?AFAK , Mustafa ALTIND?? 
Afyon Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYON
 
[s. 5 - 8]
ONB?R ER??K?N EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSUNUN DE?ERLEND?R?LMES?
Extrapulmonary Tuberculosis in Adults: An Analysis of Eleven Patients

M. Bülent ERTU?RUL 1, Tahsin KARAASLAN 2, Özden ERTU?RUL 3 
1?stanbul Özel Medicine Hospital, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL 
2?stanbul Özel Medicine Hospital, ?ç Hastal?klar? Klini?i, ?STANBUL 
3?stanbul Özel Medicine Hospital, Merkez Labarotuvar?, ?STANBUL
[s. 9 - 13]
ÇOCUKLUK ÇA?INDA C?DD? GRAM POZ?T?F BAKTER? ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?NDE TE?KOPLAN?N KULLANIMI
Teicoplanin Treatment for Serious Gram Positive Infections in Children

Ayper SOMER 1, Duygu GÜR 1, I??k YALÇIN 1, Nuran SALMAN 1, Betigül ÖNGEN 2, Nezahat GÜRLER 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 14 - 16]
KAN ÖRNEKLER?NDEN SOYUTLANAN STAF?LOKOK SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ DURUMLARI
Evaluation of Antimicrobial Resistance in Staphylococcal Species Isolated from Blood Cultures

Funda DO?RUMAN AL , Gülçin AKÇA , Bilge S?PAH? , Nedim SULTAN 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 17 - 21]
KAN KÜLTÜRLER?NDE ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
The Microorganisms Isolated from Blood Samples and their Susceptibility to Antibiotics

P?nar YÜCE , Kutbettin DEM?RDA? , Ahmet KALKAN , Mehmet ÖZDEN , Affan DENK , S. S?rr? KILIÇ 
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 22 - 24]
KATETER ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?M?KROB?K MADDELERE D?RENÇ DURUMLARI
Microorganisms Isolated from Catheter Cultures and their Resistance to Antibiotics

Bar?? CAN , Selda AYDIN , Betigül ÖNGEN , Nezahat GÜRLER 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 25 - 30]
ÇOCUKLUK ÇA?I KOMPL?KE OLMAYAN AKUT S?NÜZ?TLER?NDE AMOKS?S?L?N VE KLAR?TROM?S?N TEDAV?LER?N?N ETK?NL???N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of the Efficacies of Amoxicillin and Clarithromycin in the Treatment of Acute Noncomplicated Sinusitis in Childhood

Korhan B?RGÜL , Rengin ??RANEC? , P?nar GÖKM?RZA ÖZDEM?R , Çi?dem YILMAZ , Özden TÜREL , Hüsem HAT?PO?LU 
SSK Bak?rköy Do?umevi Kad?n ve Çocuk Hastal?klar? E?itim Hastanesi, Çocuk Klini?i, ?STANBUL
 
[s. 31 - 34]
AMFOTER?S?N-B VE FLUKONAZOLÜN CANDIDA ALBICANS ÜZER?NDEK? POSTANT?FUNGAL ETK?NL???
Postantifungal Effects of Amphotericin-B and Fluconazole against Candida albicans

Aydan ÖZKÜTÜK , Sevin KIRDAR , Yavuz DO?AN 
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 35 - 38]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARINDA ARTAN PEN?S?L?N D?RENC? VE BAZI ANT?B?YOT?KLERE KAR?I D?RENÇ DURUMU
Increasing Penicillin Resistance and Resistance to some other Antibiotics in Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

?nci TUNCER 1, U?ur ARSLAN 1, Duygu FINDIK 1, Onur URAL 2 
1Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA 
2Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KONYA
[s. 39 - 42]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STAF?LOKOKLARDA MET?S?L?N D?RENC? VE ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
Methicillin Resistance and in-vitro Susceptibility to Various Antibiotics of Staphylococci Isolated from Clinical Samples

Özgür DO?AN , Meltem YALINAY ÇIRAK , Doruk ENG?N , Sevgi TÜRET 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 43 - 47]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SU?LARININ ?ZON?AZ?D, R?FAMP?S?N, STREPTOM?S?N VE ETAMBUTOL DUYARLILIKLARININ BACTEC YÖNTEM? ?LE BEL?RLENMES?
Determination of Sensitivity of Mycobacterium tuberculosis Strains to Isoniazid, Rifampin, Streptomycin and Ethambutol by BACTEC System

Gönül ASLAN 1, Nuran DEL?AL?O?LU 1, Gürol EMEKDA? 1, Feza OTA? 1, Çilem YILDIZ 1, Mukadder ÇALIKO?LU 2, Özdemir ÖZDEM?R 3 
1Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MERS?N 
2Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, MERS?N 
3Mersin Merkez Verem Sava? Dispanseri, MERS?N
[s. 48 - 51]
B?R OLGU NEDEN?YLE V?SSERAL LE?SHMAN?AS?S TANI VE TEDAV?S?N?N TARTI?ILMASI
Discussion of the Diagnosis and Treatment of Visceral Leishmaniasis on the Occasion of a Case

M. Bülent ERTU?RUL 1, Hatice ERTABAKLAR 2, Güliz UYAR 1, Sema ERTU? 2, Serhan SAKARYA 1 
1Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AYDIN 
2Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Parazitoloji Bilim Dal?, AYDIN
[s. 52 - 54]
TÜBERKÜLOZ LENFADEN?TL? B?R HASTADA GEL??EN SNEDDON-WILKINSON SENDROMU
Sneddon-Wilkinson Syndrome that Developed in a Patient with Lymph Node Tuberculosis

Ali Ilg?n OLUT 1, Haluk ÖZÜNLÜ 1, F?rat ÖZSAKARYA 1, Mehmet UÇMAK 2, ?brahim ÇUKUROVA 3 
1SSK Tepecik E?itim Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?ZM?R 
2SSK Tepecik E?itim Hastanesi, ?ç Hastal?klar? Klini?i, ?ZM?R 
3SSK Tepecik E?itim Hastanesi, Kulak Burun Bo?az Klini?i, ?ZM?R
[s. 55 - 59]
CERRAH?DE ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?
Antimicrobial Prophylaxis in Surgery

Ali UZUNKÖY 
Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi, ?ANLIURFA
 
[s. 56 - 56]
DUYURU, R?CAMIZ, DÜZELTME
Announcement, Request, Correction

 
[s. 57 - 59]
Ankem dergisi Cilt 18 (2004) konu indeksi
ANKEM Volume 18 (2004) Subject Index

 
[s. 60 - 60]
ANKEM DERG?S? YAZIM KURALLARI
Editorial Rules of Journal of ANKEM

 
[s. 61 - 63]
KONGRE HABERLER?
Congress news
 
 Deryk Engelland Womens Jersey