ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:Ek2

Cilt 19 • Say? Ek-2 • 2005  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
FARK ! FARKI FARKETT?RENLER VE FARKINDALIK


Halit ÖZSÜT 
?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 8 - 13]
TANI YÖNTEMLER?NDEK? GEL??MELER?N ?NFEKS?YON HASTALIKLARI KL?N???NE YANSIMASI
The Reflection of the Progress in Diagnostic Methods to the Clinical Aspect of the Infectious Diseases

Recep ÖZTÜRK 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 14 - 18]
CERRAH?DEK? GEL??MELER?N ?NFEKS?YON HASTALIKLARININ TEDAV?S?NE KATKILARI
Contributions of Surgical Progresses for the Treatment of Infectious Diseases

Semih BASKAN 
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 19 - 21]
?NFEKS?YON HASTALIKLARINDAN KORUNMADA GEL??MELER
Developments in the Prevention of Infectious Diseases

Mehmet CEYHAN 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 24 - 27]
TOPLUM KÖKENL? PNÖMON?LERDE LABORATUVAR YÖNTEMLER?N?N AKILCI KULLANIMI
Rationalizing the Laboratory Methods in Community-acquired Pneumonia

Fehmi TABAK 
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 28 - 32]
HASTANE KÖKENL? PNÖMON?LERDE LABORATUVAR YÖNTEMLER?N?N AKILCI KULLANIMI
Rationalizing the Laboratory Methods in Nosocomial Pneumonia

Ye?im ÇET?NKAYA ?ARDAN 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 33 - 44]
BA?I?IKLIK S?STEM? BASKILANMI? HASTALARIN PNÖMON?LER?NDE LABORATUVAR YÖNTEMLER?N?N AKILCI KULLANIMI
Rationalizing the Laboratory Methods in Pneumonia of the Immunocompromised Host

Gökhan AYGÜN 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 46 - 47]
B?L?YER SEPS?S: F?ZYOPATOLOJ? VE TEDAV? ?LKELER?
Biliary Sepsis: Physiopathology and Principles of Treatment

?skender SAYEK 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 48 - 49]
B?L?YER SEPS?STE G?R???MSEL RADYOLOJ?N?N ROLÜ
The Role of Interventional Radiology in Biliary Sepsis

Okan AKHAN 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 50 - 51]
B?L?YER SEPS?S?N CERRAH? TEDAV?S?
Surgical Therapy in Biliary Sepsis

Osman ABBASO?LU 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 54 - 60]
STAF?LOKOKLARDA ANT?B?YOT?K D?RENC?: 2003-2004 TÜRK?YE HAR?TASI
Antimicrobial Resistance in Staphylococci: Turkey Map 2003-2004

?engül DERBENTL? 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 61 - 65]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE VE ENTEROKOKLARDA ANT?B?YOT?K D?RENC?: 2003-2004 TÜRK?YE HAR?TASI
Antibiotic Resistance in Streptococcus pneumoniae and Enterococci: Map of Turkey (2003-2004)

Bülent SÜMERKAN 
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 66 - 77]
GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARDA ANT?B?YOT?K D?RENC?: 2003-2004 TÜRK?YE HAR?TASI
Antibiotic Resistance in Gram Negative Bacilli in Turkey: 2003-2004 Profile

Zeynep GÜLAY 
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 80 - 84]
?NFEKS?YON HASTALIKLARINDA C- REAKT?F PROTE?N, SED?MENTASYON VE LÖKOS?TLER
C-reactive Protein, Erythrocyte Sedimentation Rate and Leukocytes in Infectious Diseases

Güler YAYLI 
Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ISPARTA
 
[s. 85 - 86]
TAM ?DRAR TAHL?N?N?N ?NFEKS?YON HASTALIKLARININ TANI VE ?ZLEM?NE KATKISI
Contribution of Urinalysis in Diagnosis and Follow-up of Infections

Alaattin YILDIZ 
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 87 - 95]
GRAM PREPARATININ ?NFEKS?YON HASTALIKLARININ TANI VE ?ZLEM?NE KATKISI
The Assistance of the Gram Stain in the Diagnosis and Follow-up of Infectious Diseases

Arif KAYGUSUZ 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 98 - 101]
?NFEKS?YON HASTALIKLARINA YÖNEL?K CEP B?LG?SAYARI UYGULAMALARI
Handheld Computers in Infectious Disease Practice

Hakan LEBLEB?C?O?LU 
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 102 - 105]
?NTERNET VE ?NFEKS?YON HASTALIKLARI
Internet and Infectious Diseases

Murat AKOVA 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 106 - 109]
?NFEKS?YON HASTALIKLARINDA DERG?C?L?K
Medical Journals in Infectious Disease

Hamdi AKAN 
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal?, T?p E?itimi ve Bili?im Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 112 - 116]
HEDEFLENM?? TEDAV?LERDE “HEDEF” MOLEKÜLLER
“Targets” in Targeted Therapies

Emin KANSU 
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, ANKARA
 
[s. 117 - 122]
T?ROZ?N K?NAZ ?NH?B?TÖRLER? VE TEDAV?DE KULLANIMLARI
Tyrosine Kinase Inhibitors: Novel Strategies in Cancer Therapeutics

Sevgi KALAYO?LU BE?I?IK 
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Hematoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 123 - 125]
HEDEFE YÖNEL?K KANSER TEDAV?S? VE MONOKLONAL ANT?KORLAR
Monoclonal Antibodies for Targeted Cancer Therapy

Fuat H.DEM?RELL? 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Ana Bilim Dal?, Medikal Onkoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 126 - 128]
BAKTER?LER ARASI ?LET???M?N ENGELLENMES?: UMUT VAADEDEN YEN? B?R ANT?BAKTER?YEL TEDAV? YAKLA?IMI
Blocking Bacterial Cross-Communication: A New Promising Antibacterial Treatment Approach

Murat AKOVA 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 130 - 136]
V?RAL MERKEZ? S?N?R S?STEM? ?NFEKS?YONLARINDA TANI
Diagnosis of Viral Central Nervous System Infections

A.Arzu SAYINER 
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 137 - 141]
BAKTER?YEL MERKEZ? S?N?R S?STEM? ?NFEKS?YONLARINDA TANI
Diagnosis of Bacterial Central Nervous System Infections

Hakan LEBLEB?C?O?LU 
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 142 - 144]
ÇOCUKLARDA BAKTER?YEL MENENJ?TE YAKLA?IM
Management of Bacterial Meningitis in Childhood

Nuran SALMAN 
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 146 - 147]
NOZOKOM?YAL ?NFEKS?YONLAR VE 2004
Nosocomial Infections and 2004

Dilek ARMAN 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 148 - 151]
HIV ?NFEKS?YONU: 2004 YILI L?TERATÜRÜNDEN SEÇMELER
HIV Infection: Article Samples from 2004 Literature

Gülay SA?N GÜVEN 
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 154 - 156]
CERRAH? KL?N?KLERDE NOZOKOM?YAL ?NFEKS?YONLARA GENEL BAKI?
Nosocomial Infections in Surgery Services

Mehmet DO?ANAY 
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 157 - 160]
CERRAH? HASTALARDA NOZOKOM?YAL ?NFEKS?YONLAR ?Ç?N R?SK FAKTÖRLER?
Risk Factors for Nosocomial Infections in Surgical Patients

Engin OK 
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 161 - 164]
SOL?D ORGAN TRANSPLANTASYONU VE ?NFEKS?YON
Solid Organ Transplantation and Infection

Hande ARSLAN 
Ba?kent Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 165 - 169]
CERRAH? KL?N?KLERDE ?NFEKS?YON KONTROLÜ
Infection Control in Surgical Clinics

Emine ALP 
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 172 - 173]
SANTRAL S?N?R S?STEM? ?NFEKS?YONLARININ TANI VE TEDAV?S?NDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER?N?N ALGOR?TM?K KULLANIMI
Radiological Algorithm in the Diagnosis and Treatment of Central Neurvous System Infections

Naci KOÇER 
Cerrahapa?a T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 174 - 177]
SP?NAL ?NFEKS?YONLARIN TANI VE TEDAV?S?NDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER?N?N ALGOR?TM?K KULLANIMI
The Algorithm of Imaging Techniques in Diagnosis and Treatment of Spinal Infections

E.Turgut TALI , Serap GÜLTEK?N 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 180 - 181]
RASYONEL ANT?B?YOT?K KULLANIMI
Rational Use of Antibiotics

Serhat ÜNAL 
Hacettepe Universitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 182 - 184]
AKILCI ANT?B?YOT?K KULLANIMINDA B?R?NC? BASAMAKTA SORUNLAR
The Problems in Rationale Antibiotic Usage in Primary Health Care

Muharrem BAYTEMÜR 
Mustafa Kemal Sa?l?k Oca??, ANKARA
 
[s. 185 - 189]
AKILCI ANT?B?YOT?K KULLANIMINDA HASTANE PRAT???NDE SORUNLAR
The Problems in Hospital Practice for Rational Antibiotic Usage

?lhan ÖZGÜNE? 
Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ESK??EH?R
 
[s. 192 - 194]
FARMAKOEKONOM? NEDEN GEREKL?D?R ?
Why Is Pharmacoeconomics Required ?

Salih MOLLAHAL?LO?LU , Emel A?KIN , Özlem CO?KUN 
T.C. Sa?l?k Bakanl???, RSHMB H?fz?ss?hha Mektebi Müdürlü?ü, ANKARA
 
[s. 196 - 198]
FARMAKOEKONOM? POL?T?KASI: ÜN?VERS?TE NE YAPIYOR, NE YAPMALI?
Pharmacoeconomics Politics: What is University Doing?

Ata Nevzat YALÇIN 
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 199 - 200]
FARMAKOEKONOM?N?N UYGULANMASINDA ?LAÇ ENDÜSTR?S?N?N ROLÜ
Pharmacoeconomy:The Role of Pharmaceutical Industry

H. Erdal AKALIN 
Pfizer ?laçlar? Ltd. ?ti., Ortaköy, ?STANBUL
 
[s. 202 - 204]
HASTANE DI?I ?NFEKS?YONLARDA ANT?B?YOTERAP? SÜRELER?N? KISALTMALI MIYIZ?
Should We Shorten Antibiotic Treatment Courses for the Community Acquired Infections ?

Lütfiye MÜLAZIMO?LU 
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
 
[s. 205 - 207]
NOZOKOM?YAL ?NFEKS?YONLARDA ANT?B?YOTERAP? SÜRELER?N? KISALTMALI MIYIZ?
Should We Shorten the Duration of Antibiotic Therapy in Nosocomial Infections?

Halis AKALIN 
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA

 

 Eric Hosmer Womens Jersey