ANKEM Dergisi Yıl:2004 Cilt:18 Sayı:4

Cilt 18 • Say? 4 • 2004  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 189 - 192]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN TÜBERKÜLOZ BAS?L? KOMPLEKS?N?N MAJÖR ANT?TÜBERKÜLOZ ?LAÇLARA D?RENÇ ORANLARI
Resistance Ratio to Major Antituberculosis Drugs of Tuberculosis Complex Bacilli Isolated from Clinical Samples

Adil KARADA? 1, Murat TOKAÇ 1, Abdullah GÜVENL? 1, Mustafa SÜNBÜL 2, Murat GÜNAYDIN 1, Ahmet SAN?Ç 1 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 193 - 195]
HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI ?ZOLATLARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ DURUMU
Antibiotic Resistance of Uropathogenic Escherichia coli Strains Isolated from Hospital Infections

?rfan ?ENCAN1, Demet KAYA2, Aynur GÜLCAN 2, ?ükrü ÖKSÜZ2, ?dris ?AH?N2 
1Abant ?zzet Baysal Üniversitesi, Düzce T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
2Abant ?zzet Baysal Üniversitesi, Düzce T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE
[s. 196 - 199]
BRUCELLA MELITENSIS SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARININ BEL?RLENMES?NDE AGAR D?LÜSYON VE E-TEST YÖNTEMLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of Agar Dilution Method and E-test in the Determination of Antibiotic Susceptibility of Brucella melitensis Strains

Duygu E?EL , Bülent SÜMERKAN , Demet AYANG?L , Murat TELL? 
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 200 - 204]
HASTANE KÖKENL? STAF?LOKOK SU?LARINDA M?KROD?LÜSYON YÖNTEM? ?LE ANT?B?YOT?KLERE D?RENC?N BEL?RLENMES?
Antibiotic Resistance in Nosocomial Staphylococcus Strains with Broth Microdilution Method

Fadile YILDIZ ZEYREK1, Osman ERKMEN2, Fatma SIRMATEL3 
1Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ANLIURFA 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, G?da Mühendisli?i Bölümü, GAZ?ANTEP 
3Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ANLIURFA
[s. 205 - 208]
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ?zolatlar?nda PBP2a Lateks Aglutinasyon Testinin Disk Difüzyon ve Vitek ile Kar??la?t?r?lmas?
COMPARISON OF PBP2a LATEX AGGLUTINATION TEST WITH DISK DIFFUSION, mecA PCR AND VITEK FOR THE DETECTION OF METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES

Tuba ATAY , Zeynep GÜLAY 
Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Clinical Microbiology, IZMIR, TURKEY
 
[s. 209 - 212]
?STANBUL TIP FAKÜLTES?’NDE ÇE??TL? ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STAF?LOKOK SU?LARINDA GL?KOPEPT?T D?RENC?N?N ARA?TIRILMASI
An Investigation of Glycopeptide Resistance in the Staphylococcus Strains Isolated From Various Specimens in Istanbul Faculty of Medicine

Handan KATRANCI1, Atahan ÇA?ATAY2, ?engül DERBENTL?1, Ya?ar NAK?PO?LU1 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?stanbul 
2?stanbul T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?stanbul
[s. 213 - 215]
ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDAN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARININ SEROT?PLEND?R?LMES?
The Serotyping of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Lower Respiratory Tract Infections

Ye?im GÜROL 1, Rahmiye BERK?TEN 2, Apostolos GEORGOPOULOS 3 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2 ?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
3Universitatsklinik für Innere Medizin I, Abteilung für Infektionen und Chemotherapie Mikrobiologische Laboratorien, Allgemeines Krankenhaus, V?YANA
[s. 216 - 219]
TOPLUM KÖKENL? ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDAN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SU?LARINA FOSFOM?S?N?N ?N-V?TRO ETK?NL???N?N D??ER ANT?B?YOT?KLERLE KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of In-Vitro Activity of Fosfomycin and other Antibacterials in Escherichia coli Strains Isolated from Community Acquired Urinary Tract Infections

Meltem I. TA?BAKAN , Hüsnü PULLUKÇU , Tansu YAMAZHAN , Bilgin ARDA , Sercan ULUSOY 
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 220 - 223]
ÇE??TL? DEZENFEKTAN VE ANT?SEPT?K MADDELER?N ANT?BAKTER?YAL ETK?NL???N?N ARA?TIRILMASI
An Investigation on Antibacterial Efficacy of Various Disinfectants and Antiseptics

Ya?ar NAK?PO?LU , Bülent GÜRLER 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 224 - 227]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ?U?LARININ AM?NOGL?KOZ?DLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In-vitro Efficacy of Aminoglycosides against Pseudomonas aeruginosa Strains

Ay?e ARISOY1, Ümit ALGÜN1, Beril ÖZBAKKALO?LU2, Turan GÜNDÜZ2 
1Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA 
2Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Manisa
[s. 228 - 230]
R?NOSEREBRAL MUKORM?KOZ: B?R OLGU SUNUMU
Rhinocerebral Mucormycosis: A Case Report

Özge TURHAN , Dilara ?NAN , Rabin SABA , Filiz GÜNSEREN , Latife MAMIKO?LU 
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 231 - 233]
???TME KAYBI ?LE G?DEN B?R LEPTOSP?ROZ OLGUSU
A Leptospirosis Case which Went Along with Hearing Loss

Nail ÖZGÜNE? 1, P?nar ERGEN 1, Saadet YAZICI 1, Özlem ?EN AYDIN 1, Mine GÜRAY 1, Erdal POLAT 2 
1Göztepe SSK E?itim Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 234 - 236]
YET??K?N B?R HASTADA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE MENENJ?T?
Streptococcus agalactiae Meningitis in an Adult Patient

Rezan HARMAN 1, Dilara ?NAN 1, Feryal ÖZTÜRK2, Özge TURHAN1, Ata Nevzat YALÇIN1 
1Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Antalya
[s. 237 - 244]
ANT?PARAZ?TER ?LAÇLAR
Antiparasitic Drugs

?. Cüneyt BALCIO?LU , Özgür KURT , Ahmet ÖZB?LG?N 
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
 
[s. 245]
ANKEM DERG?S? 18. C?LT (2004) YAZARLAR ?NDEKS?


 
[s. 246]
Kongre Haberleri
 
 Chukwuma Okorafor Womens Jersey