ANKEM Dergisi Yıl:2004 Cilt:18 Sayı:2

Cilt 18 • Say? 2 • 2004  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 8]
PROF DR YAVUZ SEL?M BOZFAKIO?LU (10 Temmuz 1951 - 5 A?ustos 2004)
Professor Yavuz Selim Bozfak?o?lu (July 10, 1951 - August 5, 2004)

 
[s. 89 - 96]
?DRAR YOLU ?NFEKS?YONU OLAN ÇOCUKLARDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC? VE ÇE??TL? V?RULANS FAKTÖRLER?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of Antibiotic Resistance and Some Virulence Factors of Escherichia coli Strains Isolated from Children with Urinary Tract Infections

Ne?e URDO?AN ?NAN , Nezahat GÜRLER 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 97 - 100]
POV?DON-?YOT, KLORHEKS?D?N GLUKONAT, GLUTERALDEH?T VE OKTEN?D?N H?DROKLOR?D?N NOZOKOM?YAL ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARINA ETK?NL???
The Efficacy of Povidone-iodine, Chlorhexidine gluconate, Glutaraldehyde and Octenidine hydrochloride on Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains

Mustafa ALTIND?? 1, S.Elif FIÇICI 2, Yeliz ÇET?NKOL 1, Serap DÜLGENBAK? 2 
1Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYON 
2Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dal?, AFYON
[s. 101 - 104]
ÇOCUK YA? GRUBUNDA SERV?S VE POL?KL?N?K KÖKENL? ÜROPATOJEN GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARIN ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Uropathogenic Gram Negative Rods Isolated from Inpatient and Outpatient Children

?dris ?AH?N , ?ükrü ÖKSÜZ , Demet KAYA , ?rfan ?ENCAN , Aynur GÜLCAN 
Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE
 
[s. 105 - 108]
STAF?LOKOK SU?LARININ FUS?D?K AS?T VE ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENC?
Resistance of Staphylococcus Strains against Fusidic Acid and Other Antibiotics

Gönül ?ENGÖZ 1, Filiz YILDIRIM 1, Kadriye KART YA?AR 1, Ahmet ?ENGÖZ 2, Özcan NAZLICAN 1 
1S.B. Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL 
2SSK ?stanbul E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Nöro?irürji Klini?i, ?STANBUL
[s. 109 - 112]
GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN KAN ?ZOLATI KLEBS?ELLA SU?LARINA KAR?I BETA-LAKTAMAZ ?NH?B?TÖRLÜ ANT?B?YOT?KLER?N ?N-V?TRO ETK?NL???
In Vitro Activity of Antibiotics with Beta-lactamase Inhibitors against Extended-spectrum Beta-lactamase Producing Blood Isolates of Klebsiella Strains

Yusuf YAKUPO?ULLARI , Zülal A?ÇI TORAMAN , Ahmet K?Z?RG?L 
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 113 - 116]
VANKOM?S?NE D?RENÇL? ENTEROKOKLARA ?N-V?TRO L?NEZOL?D ETK?NL???
In-vitro Efficacy of Linezolid for Vancomycin-resistant Enterococci

Halil YAZGI 1, Mustafa ERTEK 2, Ahmet AYYILDIZ 1, Zülal ÖZKURT 2, Mehmet A.TA?YARAN 2 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 117 - 119]
BRUSELLA OR??T?: AYNI A?LEDEN ?K? OLGU SUNUMU
Brucella Orchitis: Two Case Reports from Same Household

Tuna DEM?RDAL 1, Ne?e DEM?RTÜRK 1, Murat DEM?RBA? 2 
1Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYON 
2Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, AFYON
[s. 120 - 122]
B?R NEDEN? B?L?NMEYEN ATE? OLGUSUNDA EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZUN FARKLI ZAMANLARDAK? FARKLI FORMLARI
Different Forms of Extrapulmoner Tuberculosis in Different Times in a Case of Fever of Unkown Origin

Gönül ?ENGÖZ 1, Filiz YILDIRIM 1, Sema GÜLDÜREN 2, Ahmet ?ENGÖZ 2, Kadriye KART YA?AR 1, Özcan NAZLICAN 1 
1S.B. Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL 
2SSK ?stanbul E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Nöro?irürji Klini?i, ?STANBUL
[s. 123 - 126]
AMFOTER?S?N-B VE KASPOFUNG?N?N B?RL?KTE KULLANIMI ?LE DÜZELEN B?R MANTAR ?NFEKS?YONU OLGUSU
A Case of Fungal Infection Treated by Combination of Amphotericin B and Caspofungin

Tiraje CELKAN 1, ?nci YILDIZ 1, Sebuh KURUO?LU 2, Mehmet Ali SARAÇLI 3, ?inasi Taner YILDIRAN 3, Alp ÖZKAN 1, Hilmi APAK 1, ?ükufe D?REN 4 
1Cerrahpa?a T?p Fakültesi,Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
3GATA, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Mikoloji Bilim Dal?, ?STANBUL 
4Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Pediatrik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL
[s. 127 - 132]
M?L?YER TÜBERKÜLOZ
Miliary Tuberculosis

Ali MERT 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 134 - 136]
B?TK?SEL TIP
Herbal Medicine

Mine Sibel GÜRÜN 
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, Görükle, BURSA

 

 Laurie Boschman Womens Jersey