ANKEM Dergisi Yıl:2004 Cilt:18 Sayı:1

Cilt 18 • Say? 1 • 2004  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS KÖKENLER?N?N ANT?B?YOT?K D?RENC?
The Antibiotic Resistance of Pseudomonas spp. Isolated from Clinical Specimens

Berna GÜLTEK?N , Mete EY?GÖR , Neriman AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AYDIN
 
[s. 5 - 8]
B?R YEN?DO?AN ÜN?TES?NDE HASTANE KAYNAKLI SEPS?SLERDE ETKEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Positive Blood Cultures in Nosocomial Sepsis in a Newborn Unit and Antimicrobial Susceptibilities of Isolated Bacteria

Çi?dem KUZUCU 1, Hande GÜLCAN 2, ?sa ÜZÜM 2, Bengül DURMAZ 1 
1?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA 
2?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 9 - 11]
ESCHER?CH?A, KLEBS?ELLA VE PROTEUS SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLI?I VE ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ DURUMU
Investigation of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Production and Antimicrobial Resistance in Escherichia, Klebsiella and Proteus Strains

?pek MUMCUO?LU 1, Turan GÜNDÜZ 2, Hakan BAYDUR 3 
1Manisa Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, MAN?SA 
2Celal Bayar Üniversitesi, Sa?l?k Hizmetleri Yüksek Okulu, MAN?SA 
3Celal Bayar Üniversitesi, Sa?l?k Yüksek Okulu, MAN?SA
[s. 12 - 18]
ÇOCUKLARDA ALT SOLUNUM YOLLARINDAN ?ZOLE ED?LEN BAKTER?LERDE ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic Resistance in Bacteria Isolated From Lower Respiratory Tract of Children

Hatice ERDO?AN , Ne?e ?NAN , Hasan NAZ?K , Betigül ÖNGEN , Nezahat GÜRLER 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 19 - 23]
D?ABETES MELL?TUS’ LU HASTALARDA BURUNDA MET?S?L?NE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS TA?IYICILI?INI ETK?LEYEN FAKTÖRLER
Factors Affecting Nasal Methicillin Resistant S. aureus Carriage Among Diabetes Mellitus Patients

?dris ?AH?N 1, ?rfan ?ENCAN 2, Demet KAYA 1, Aynur GÜLCAN 1, Erim GÜLCAN 3 
1Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Düzce, BOLU 
2Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Düzce, BOLU 
3Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Düzce, BOLU
[s. 24 - 27]
AKUT ?SHALL? OLGULARIN DE?ERLEND?R?LMES?: 2 YILLIK ?ZLEM
Evaluation of the Cases of Acute Diarrhea : a Two Years Follow-up

Ne?e DEM?RTÜRK 
Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, AFYON
 
[s. 28 - 31]
NOZOKOM?YAL PSEUDOMONAS AERUG?NOSA ?ZOLATLARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC? VE KARBAPENEMLERE D?RENÇL? SU?LAR ?Ç?N MEROPENEM?N M?K DE?ERLER?
Antibiotic Resistance in Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Strains and Meropenem MIC Values for Carbapenem Resistant Isolates

Gülden ERSÖZ 1, Feza OTA? 2, ?smet BAYINDIR 1, Özlem KANDEM?R 1, Gönül ASLAN 2, Ali KAYA 1 
1Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, MERS?N 
2Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MERS?N
[s. 32 - 35]
YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDEK? HASTALARDA BAKTER?YEM? VARLI?INDA ?NFEKS?YON KAYNA?ININ ARA?TIRILMASI
Investigation of Source of Infection in Bacteremic Patients in an Intensive Care Unit

Ayten KADANALI 1, Mehmet KIZILKAYA 1, Ülkü ALTOPARLAK 2, Hüsnü KÜR?AT 3, Mehmet PARLAK 1 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM 
3Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 36 - 39]
KAHRAMANMARA? SÜTÇÜ ?MAM ÜN?VERS?TES? TIP FAKÜLTES? HASTANE PERSONEL?NDE BURUN VE EL STAPHYLOCOCCUS AUREUS TA?IYICILI?I
Staphylococcus aureus Nasal and Hand Carriage in Hospital Staff of Medical Faculty of Kahramanmaras Sutcu Imam University

Mustafa GÜL , P?nar ÇIRAG?L , Murat ARAL 
Sütçü ?mam Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAHRAMANMARA?
 
[s. 40 - 44]
TOPLUM KAYNAKLI ÜROPATOJEN?K ESCHER?CH?A COL? SU?LARINDA ANT?BAKTER?YEL D?RENÇ
The Antibacterial Resistance in Community Acquired Uropathogenic Escherichia coli Strains

Hakan ERDEM 1, Ali AVCI 2, Alaaddin PAHSA 1 
1GATA Asker Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA 
2Mevki Asker Hastanesi, Üroloji Servisi, ANKARA
[s. 45 - 48]
HASTANE KÖKENL? MET?S?L?N D?RENÇL? STAF?LOKOK SU?LARINDA SL?ME OLU?UMU ?LE BUNUN TE?KOPLAN?N DUYARLILI?INA ETK?S?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of Slime Production of Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococci and its Relationship to Teicoplanin Susceptibility

?lhami ÇEL?K , Mustafa C?HANG?RO?LU , P?nar YÜCE , Ayhan AKBULUT , S. S?rr? KILIÇ 
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 49 - 52]
HASTANE KÖKENL? ENTEROCOCCUS FAECALIS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM SU?LARINDA ANT?M?KROB?YAL D?RENÇ
Antimicrobial Resistance in Nosocomial Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains

Hörü GAZ? , Semra KURUTEPE , Süheyla SÜRÜCÜO?LU , Talat ECEM?? , Beril ÖZBAKKALO?LU 
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
 
[s. 53 - 60]
TÜRK?YE’DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE: BETA-LAKTAMAZ POZ?T?FL??? VE ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ (1987-2002)
Beta-Lactamase Activity and Ampicillin Resistance in Haemophilus influenzae Strains Isolated in Turkey (1987-2002)

Rahmiye BERK?TEN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 61 - 66]
ATE?L? NÖTROPEN?DE ORAL ANT?B?YOT?K TEDAV?S?NDE GEL??MELER
Oral Antibiotics for Treatment of Febrile Neutropenia

Rejin KEBUD? 
?stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 67 - 88]
YAYIN ET???
Publication Ethic

Kurtulu? TÖREC? 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal? Emekli Ö?retim Üyesi, ?STANBUL
 Wilt Chamberlain Womens Jersey