ANKEM Dergisi Yıl:2003 Cilt:17 Sayı:4

Cilt 17 • Say? 4 • 2003  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 345 - 351]
HEK?ML?KTE MALPRAKT?S

Ahmet Nezih KÖK1, Mustafa GÜLER2, Semra ÇALANGU3 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Adli T?p Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Türk Tabipler Birli?i Hukuk Dan??man?, ANKARA 
3?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 352 - 360]
ANT?B?YOT?KLER? AKILCI KULLANIYORMUYUZ ?

Lütfiye ERO?LU1, Semra ÇALANGU2, Rabia TUNA3, I??l ÜLGER-??Ç?4 
1?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul 
3FAKO ?laçlar? A.?., ?STANBUL 
4Bristol-Myers Squibb ?laçlar?, ?STANBUL
[s. 361 - 364]
AS?T-BAZ BOZUKLUKLARI

Tevfik ECDER
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 365 - 370]
?NFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA MED?KAL VE CERRAH? TEDAV? PRENS?PLER?

Türker BULUT
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 371 - 374]
GRANÜLOMATÖZ ?NFEKS?YONLAR:MEME TÜBERKÜLOZU, LENFADEN?T VE H?DROZADEN?T

Halil ÇO?KUN
?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, 3. Genel Cerrahisi Klini?i, ?STANBUL
[s. 375 - 376]
CERRAH?DE ATE?L? HASTAYA YAKLA?IM KURALLARI

R.Haldun GÜNDO?DU
Dr.M.Ülker Acil Yard?m ve Travmatoloji Hastanesi, 2.Cerrahi Klini?i, Balgat, ANKARA
[s. 377 - 380]
SIVI-ELEKTROL?T DENGES? BOZUKLUKLARI

Tevfik ECDER
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 381 - 383]
PR?MER ?NFERT?L?TE NEDEN? OLARAK GEN?TAL TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU
Genital tuberculosis as a primary infertility: Case report

Veysel FENKÇ?1, Mehmet YILMAZER1, Fatma AKTEPE2, Semin FENKC?3, Orhan C. AKTEPE4 
1Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, AFYON 
2Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Pataloji Anabilim Dal?, AFYON 
3Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, AFYON 
4Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYON
[s. 384 - 387]
?DRARDAN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic resistance of Escherichia coli strains isolated from urine samples

Feza OTA?, Çilem YILDIZ, Nuran DEL?AL?O?LU
Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MERS?N
[s. 388 - 392]
ÇOKLU D?RENÇL? PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLER?NDE S?PROFLOKSAS?N-AM?KAS?N, S?PROFLOKSAS?N-SEFEP?M SEFTAZ?D?M-AM?KAS?N, SEFEP?M-AM?KAS?N KOMB?NASYONLARININ ?N-V?TRO S?NERJ?ST?K ETK?NL?KLER?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of in-vitro synergistic activities of ciprofloxacin-amikacin, ciprofloxacin-cefepime, ceftazidime-amikacin and cepefime-amikacin combinations in mutiple resistant Pseudomonas aeruginosa strains

Asl? Gamze ?ENER1, Tuba ATAY2, Zeynep GÜLAY2, Metin TÜRKER1 
1?zmir Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R 
2Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 393 - 396]
VANKOM?S?NE D?RENÇL? ENTEROKOKLARDA MOKS?FLOKSAS?N DUYARLILI?ININ ARA?TIRILMASI
Investigation of moxifloxacin sensitivity in vancomycin resistant enterococci

Halil YAZGI1, Mustafa ERTEK2, Serpil EROL2, A.Esin AKTA?1 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 397 - 399]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ÜRET?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA ?ZOLATLARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from blood cultures

Ali ERDEMO?LU, Nurittin ARDIÇ, Mustafa ÖZYURT
GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL
[s. 400 - 404]
HASTANE ?ZOLATLARINDA AM?NOGL?KOZ?D D?RENC?
Aminoglycoside resistance in hospital isolates

Mustafa ERTEK1, Halil YAZGI2, Zülal ÖZKURT1, M.Hamidullah UYANIK1, Osman AKTA?2 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 405 - 408]
MERAM TIP FAKÜLTES? HASTANES?NDE ?ZOLE ED?LEN ?LK GL?KOPEPT?D D?RENÇL? ENTEROCOCCUS FAECIUM SU?U
First glycopeptid resistant Enterococcus faecium strain isolated in the Hospital of Meram Faculty of Medicine

?nci TUNCER1, Belgin ALTUN2, ?smail RE?SL?3, Yavuz KÖKSAL3, Meral KAYA1, U?ur ARSLAN1 
1Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA 
2Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, ANKARA 
3Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 409 - 413]
FLUKONAZOLUN SUB?NH?B?TÖR KONSANTRASYONLARININ CANDIDA ALBICANS'IN BAZI V?RULANS FAKTÖRLER? ÜZER?NDEK? ETK?S?
Effect of subinhibitory concentrations of fluconazole on some virulence factors of Candida albicans

Aydan ÖZTÜRK, Yavuz DO?AN, Sevin KIRDAR, Cem ERGON, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
[s. 414 - 417]
ÇE??TL? ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARIN GRUPLANDIRILMASI VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Grouping and antibiotic susceptibility of beta-hemolytic streptococci islated from various samples

P?nar ÇIRAG?L, Mustafa GÜL, Murat ARAL, ?rfan GÜLER
Sütçü ?mam Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAHRAMANMARA?
[s. 418 - 421]
HASTANE KÖKENL? ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SU?LARINDA ?K? FARKLI YÖNTEMLE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRET?M?N?N BEL?RLENMES?
Detection of the extended spectrum beta-lactamase production with two different methods n Escherichia coli and Klebsiella spp. strains isolated from hospital infections

Yasemin ERSOY1, Mehmet FIRAT1, K?vanç ?EREFHANO?LU1, ?brahim Halil ÖZEROL2, Gülden B?L???K1, Ay?e D?NÇ BUT1 
1?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA 
2?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 422 - 424]
ÇE??TL? ?NFEKS?YON ETKEN? OLAN MET?S?L?NE D?RENÇL? STAF?LOKOK SU?LARINA KAR?I FLOROK?NOLONLARIN ?N-V?TRO ETK?NL???
In vitro effectivenes of fluroquinolones against methicillin-resistant Staphylococcus strains isolated from various infections

Turan GÜNDÜZ1, ?pek MUMCUO?LU2 
1Manisa Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Manisa 
2Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Sa?l?k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, MAN?SA
[s. 425 - 428]
MOKS?FLOKSAS?N?N GRAM POZ?T?F VE GRAM NEGAT?F BAKTER?LERE KAR?I ETK?NL???N?N S?PROFLOKSAS?N?NK? ?LE KAR?ILA?TIRILMASI
The comparison of the activity of the activity of moxifloxacin against Gram-positive and Gram-nagative microorganisms with that of ciprofloxacin

Sedat KAYGUSUZ, Özlem ÖZLÜK, Dilek KILIÇ, Ergin AYA?LIO?LU, Ay?enur YILDIRIM
K?r?kkale Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KIRIKKALE
[s. 429 - 434]
STREPTOCOCCUS PYOGENES SU?LARINDA ER?TROM?S?N D?RENÇ FENOT?PLER? VE 1970-2001 YILLARI ARASINDA TÜRK?YE'DE ?ZOLE ED?LEN SU?LARDA D?RENÇ
The phenotypes of erythromycin resistance in S.pyogenes strains and the resistance in the strains isolated in Turley (1970-2001)

Rahmiye BERK?TEN
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 435 - 437]
BARTONELLOZ

Ay?egül YARPUZLU
Ankara Üniversitesi Sa?l?k E?itim Fakültesi, Sa?l?k E?itimi Anabilim Dal?, Keçiören, ANKARA
[s. 438 - 441]
ÜLKEM?ZDEK? ANT?B?YOT?K PROSPEKTÜSLER? DO?RU B?LG? VER?YOR MU ?

Arif KAYGUSUZ
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Deney Hayvanlar? Üretim ve Ara?t?rma Laboratuvar?, ?STANBUL
[s. 442]
S?VAS BÖLGES?NDE ETKEN OLARAK ?ZOLE ED?LEN BETA-LAKTAM DI?I ANT?B?YOT?K D?RENC?

Hakan ERDEM, Azer NAGIYEV, Alaaddin PAHSA
GATA Asker Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
 Joey Bosa Womens Jersey