ANKEM Dergisi Yıl:2003 Cilt:17 Sayı:3

Cilt 17 • Say? 3 • 2003  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 129 - 131]
21.YÜZYIL HEK?M?: ?NFEKS?YON HASTALIKLARI VE ANT?B?YOT?K KULLANIM V?ZYONU


H.Erdal AKALIN
Pfizer ?laçlar? Ltd. ?ti., Medikal Dan??man?, ?STANBUL
[s. 133 - 134]
ARA?TIRMA PROJELER?N?N YAZILMASI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, ANKARA
[s. 136 - 137]
ANT?B?YOT?K KULLANIMININ SOSYAL YÖNÜ


Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
[s. 138 - 140]
YO?UN BAKIMDA ANT?B?YOT?K D?RENC?N? ÖNLEMEDE YEN? YAKLA?IMLAR


Halis AKALIN
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Görükle, BURSA
[s. 141 - 142]
ANT?B?YOT?K D?RENC?:ÖNLEME ÖNER?LER?


H.erdal AKALIN
Pfizer ?laçlar? Ltd. ?ti., Medikal Dan??man?, ?STANBUL
[s. 144 - 148]
AKC??ER HASTALIKLARI AÇISINDAN ANT?B?YOT?K SEÇ?M


Turhan ECE
?stanbul T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 151 - 152]
TÜRK?YE'DE VANKOM?S?N D?RENÇL? ENTEREKOK DENEY?M?: HACETTEPE ÖRNE??


Ye?im ÇET?NKAYA ?ARDAN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
[s. 154 - 156]
EL YIKAMA VE EL ANT?SEPT?KLER?


Ba?ak DOKUZO?UZ
Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA
[s. 157 - 163]
KES?C?, DEL?C? YARALANMALAR VE ?NFEKS?YÖZ VÜCUT SIVILARI ?LE BULA?LARDA ÖNLEMLER


Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 164]
SA?LIK ÇALI?ANLARINDA SOLUNUM YOLU VE DAMLACIK ?LE BULA?IN ÖNLENMES?


Mehmet DO?ANAY
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 166 - 171]
A?ILAMANIN ÖNEM?


Müjgan SIDAL
?stanbul Üniversitesi, Çocuk Sa?l??? Enstitüsü, Çapa, ?STANBUL
[s. 172 - 174]
ÇOCUKLARDA A?ILAMA


Necmi AKSARAY
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Pediatrik ?nfeksiyon Bilim Dal?, ADANA
[s. 175 - 179]
ER??K?NDE A?ILAMA


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 182 - 183]
CHECK-UP DEY?NCE NE ANLIYORUZ ?


M.Akif KARAN
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 184 - 185]
ONKOLOJ?DE TARAMA TESTLER?


Sevil BAVBEK
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 186 - 189]
ENDOKR?NOLOJ? VE METABOL?ZMA HASTALIKLARINDA TARAMA TESTLER?


Ne?e ÖZBEY
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 192 - 204]
HÜCRE DUVAR SENTEZ?N? ETK?LEYEN ANT?BAKTER?YELLER


Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?zmir
[s. 205 - 207]
PROTE?N SENTEZ?N? ETK?LEYEN ANT?BAKTER?YELLER


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, S?hhiye, ANKARA
[s. 208 - 211]
NÜKLE?K AS?T SENTEZ?N? ETK?LEYEN ANT?BAKTER?YELLER:K?NOLONLAR


Dilek ?NCE
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Division of Infectious Diseases and Medical Services, Boston, Mass., USA
[s. 212 - 215]
K?NOLONLAR DI?INDA NÜKLE?K AS?T SENTEZ?N? VE S?TOPLAZMA ZARINI ETK?LEYEN ANT?BAKTER?YELLER


Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Emekli Ö?retim Üyesi, Çapa, ?STANBUL-ANKEM Derne?i ?STANBUL
[s. 217 - 218]
SEPS?S


Figen ESEN
?stanbul T?p Fakültesi, Reanimasyon Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 220]
E HEPAT?T?


Y?lmaz ÇAKALO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Gastroenterohepatoloji Bilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 221 - 224]
SEYAHAT ?SHAL?


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ED?RNE
[s. 225 - 228]
ER??K?NDE AKUT ?NFEKS?YÖZ ?SHALLER VE TEDAV?LER?


Filiz GÜNSEREN
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
[s. 230 - 231]
ORAL BETA-LAKTAMLARDA B?YOYARARLANIM, FARMAKOK?NET?K/FARMAKOD?NAM?K ?L??K?LER


Haluk VAHABO?LU
Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Derince, KOCAEL?
[s. 232 - 236]
AM?NOGL?KOZ?DLERDE FARMAKOK?NET?K/FARMAKOD?NAM?K ?L??K?LER


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ED?RNE
[s. 237 - 241]
K?NOLONLARDA FARMAKOK?NET?K/FARMAKOD?NAM?K ?L??K?LER


Dilek ?NCE
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Division of Infectious Diseases and Medical Services, Boston, Mass., USA
[s. 244 - 247]
ASTIM KR?ZLER?NDE ?NFEKS?YÖZ ETKENLER


Nermin GÜLER
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Alerji ve Gö?üs Hastal?klar? Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 244 - 247]
ASTIM KR?ZLER?NDE ?NFEKS?YÖZ ETKENLER


Nermin GÜLER
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Allerji ve Gö?üs Hastal?klar? Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 248 - 250]
ASTIMLI ÇOCUKLARDA ?NFEKS?YONLARDAN KORUNMA (A?ILAR)


Ayper SOMER
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik ?mmunoloji Bilim Dal?, ?STANBUL Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 252 - 253]
STREPTOCOCCUS PYOGENES ?NFEKS?YONLARI


Nuran SALMAN
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 254 - 257]
HASTANE DI?INDA D?RENÇL? ESCHERICHIA COLI: AKUT S?ST?T TEDAV?S? DE????YOR MU ?


Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 260 - 262]
YEN? B?R KARBAPENEM:ERTAPENEM


Semra ÇALANGU
?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 263 - 265]
SEPS?STE ANT?B?YOT?K VE ?MMÜNOLOJ?K AJANLAR DI?I TEDAV? YAKLA?IMLARI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ANKARA
  [s. 266 - 267]
L?NEZOL?D


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
[s. 268 - 273]
PEG?NTERFERONLAR


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 276 - 280]
ÇOCUKTA Hib ?NFEKS?YONLARI:KL?N?K VE TEDAV?


Mustafa HACIMUSTAFAO?LU
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA
[s. 281 - 285]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE'DE ANT?B?YOT?K D?RENC?


?engül DERBENTL?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 286 - 288]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE T?P b: ?MMÜNOLOJ? VE EP?DEM?YOLOJ?S?


Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
[s. 290 - 292]
AKUT S?ST?TTE KISA SÜREL? TEDAV?


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 294 - 296]
?OK TERM?NOLOJ?S?


Atilla RAMAZANO?LU
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Reanimasyon Bilim Dal?, ANTALYA
[s. 297 - 298]
?OKTA ?NOTROP?K VE VAZOPRESSÖR TEDAV?


Ferda KAHVEC?
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, Görükle, BURSA
[s. 299 - 301]
?OKTA TAK?P KR?TERLER? (MON?TOR?ZASYON)


Nahit ÇAKAR
?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 304 - 306]
EK?NOKAND?NLER


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, Ankara
[s. 307 - 309]
YEN? AZOLLER


Hamdi AKAN
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Hematoloji Bilim Dal?, ANKARA
[s. 310]

LIPID FORMULATIONS OF POLYENE DRUGS

Andrea DOCZEOVA, Jana KOPRNOVA, Vladimir KRCMERY Jr
University of Trnava, School of Health and Slovak Medical University, Slovak Republic
[s. 312 - 314]
KL?N?KLERDE V?RAL HEPAT?T R?SK?:SA?LIK PERSONEL?-HASTA ?L??K?LER? AÇISINDAN YAKLA?IM


Y?lmaz ÇAKALO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Gasroenterohepatoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 315 - 317]
KL?N?KLERDE HIV R?SK?


Selim BADUR
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Virololoji ve Temel ?mmünoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
[s. 320 - 321]
ANT?B?YOT?KLER?N ?STENMEYEN ETK?LER?NE GENEL BAKI?


P?nar YAMANTÜRK-ÇEL?K
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 322 - 325]
ANT?M?KROB?YAL D?RENÇ VE R?SK DE?ERLEND?RMES?


?lker KANZIK
Gazi Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 326 - 328]
?LACA BA?LI ADVERS ETK? TAK?B? VE TÜRK?YE'DE ANT?B?YOT?KLER?N KAYITLI ADVERS ETK?LER?


Nilüfer N. TURAN
Gazi Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
[s. 330 - 332]
BRUSELLOZUN ET?YOLOJ?S?


Ülkü ALTOPARLAK
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Erzurum
[s. 333 - 335]
BRUSELLOZ: KL?N?K FORMLARI VE ÖZELL?KLER?


Mustafa ERTEK
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 336 - 339]
BRUSELLOZDA M?KROB?YOLOJ?K TANI


Osman AKTA?
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Erzurum
[s. 340 - 343]
BRUSELLOZUN EP?DEM?YOLOJ?S?


Selahattin ÇELEB?
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 Jakub Voracek Authentic Jersey