ANKEM Dergisi Yıl:2003 Cilt:17 Sayı:1

Cilt 17 • Say? 1 • 2003  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 6]
NOZOKOM?YAL ACINETOBACTER BAUMANNII KÖKENLER?NDE 1994'DEN 2000'E YILLIK ANT?B?YOT?K D?RENÇ DE????M?
Annual changes in antibiotic resistance of nosocomial Acinetobacter baumannii isolates between 1994-2000

Mü?erref TATMAN-OTKUN1, ?aban GÜRCAN2, Burçin ÖZER3, Mevlüt TÜRE4 
1Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ED?RNE 
2Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ED?RNE 
3Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Sa?l?k Bilimleri Enstitüsü, ED?RNE 
4Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal?, ED?RNE
[s. 7 - 9]
MET?S?L?NE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGÜLAZ NEGAT?F STAF?LOKOKLARDA FUS?D?K AS?T DUYARLILI?I
Fusidic acid susceptibility in methicillin-resistant Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci

Çi?dem KUZUCU, Mehmet DALGALAR, Bengül DURMAZ
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
 
[s. 10 - 12]
STAF?LOKOK SU?LARINDA ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
The evaluation of resistance against various antibiotics in staphylococci

Fadile YILDIZ ZEYREK, Hatice ÖZB?LGE, Ayser UZALA MIZRAKLI
Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ANLIURFA
[s. 13 - 15]
GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLI?I VE ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ DURUMU
Investigation of extented-spectrum beta-lactamase production and antimicrobial resistance in Gram negative rods

Hatice ÖZB?LGE1, Fadile YILDIZ ZEYREK1, Y?lmaz ?NANÇ2 
1Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ANLIURFA 
2Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 16 - 19]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from various clinical specimens

Nural CEVAH?R, ?lknur KALEL?, Melek DEM?R, Süal ÖZTÜRK, Ergun METE
Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL?
 
[s. 20 - 27]
DI?KI KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR
Microorganisms isolated from fecal cultures

Hatice ERDO?AN, Ne?e ?NAN, Çi?dem BAL, Betigül ÖNGEN, Nezahat GÜRLER
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 28 - 32]
ENTEROKOKLARDA ANT?M?KROB?YAL DUYARLILIK
Antimicrobial susceptibility of enterococci

Birgül KAÇMAZ1, Gülçin AKCA2, Kayhan ÇA?LAR2, Nedim SULTAN2 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 33 - 35]
ÜÇ AYRI FLOROK?NOLON SUBM?N?MAL ?NH?B?TÖR KONSANTRASYONLARININ STANDARD B?R STAPHYLOCOCCUS AUREUS KÖKEN? V?RÜLANS ETMENLER? ÜZER?NE ETK?LER?
Effects of subminimal inhibitory concentrations of three fluoroquinolones on the virulence factors of Staphylococcus aureus

Meltem UÇAR, Hüseyin BASKIN, Yavuz DO?AN, Sevin KIRDAR, ?.Hakk? BAHAR
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 36 - 39]
1998-2001 YILLARI ARASINDA ?ZOLE ED?LEN PROTEUS MIRABILIS SU?LARINDA GÖZLENEN D?RENÇ PATERNLER?N?N ?RDELENMES?
An investigation on resistance patterns of Proteus mirabilis strains isolated from clinical specimens between 1998 and 2001

Mustafa BERKTA?, Hanifi KÖRKOCA, ?.Hakk? Ç?FTÇ?, Hamza BOZKURT, Hüseyin GÜDÜCÜO?LU, Nihat KUTLUAY
Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN
[s. 40 - 41]
BRUCELLA MELITENSIS'?N NEDEN OLDU?U B?R SP?NAL EP?DURAL ABSE OLGUSU
An epidural abscess caused by Brucella melitensis: a case report

Aynur KARADEN?ZL?1, Re?it MISTIK2, Ahmet BEKAR3, Halis AKALIN2, Safiye HELVACI2, Muammer DOYGUN3 
1Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Derince, KOCAEL? 
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, BURSA 
3Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dal?, BURSA
[s. 42 - 45]
ÇOCUKLARDAN ?ZOLE ED?LEN SALMONELLA SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of Salmonella strains isolated from children

Selma YEGANE TOSUN1, Mete DEM?REL1, Sevim BENZERG?L2 
1Moris ?inasi Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Birimi, MAN?SA 
2Moris ?inasi Çocuk Hastanesi, Pediatri Birimi, MAN?SA
[s. 46 - 50]
NOZOKOM?YAL PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARINA KAR?I ÇE??TL? ANT?B?YOT?K KOMB?NASYONLARININ ?N-V?TRO ETK?LE??M?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of the in-vitro interactions of various antibiotic combinations against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains

Ülkü ALTOPARLAK1, Zülal ÖZKURT2, Serpil EROL3 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 51 - 55]
ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA S?PROFLOKSAS?N VE KOTR?MOKSAZOL D?RENC?
Cirofloxacin and co-trimoxazole resistance in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections

Mehmet ÖZDEN1, Ahmet KALKAN2, Kutbettin DEM?RDA?2, S.S?rr? KILIÇ2, Aykut ÖZDARENDEL?3 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Elaz?? 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI? 
3F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Elaz??
[s. 56 - 59]
ÇE??TL? ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
The evaluation of antibiotic resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from various clinical specimens

Melek DEM?R, ?lknur KALEL?, Nural CEVAH?R, Ergun METE
Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL?
[s. 60 - 64]
VENTR?KÜLOPER?TONEAL ?ANT ?NFEKS?YONLU OLGULARIN DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of the ventriculoperitoneal shunt infection cases

?lhami ÇEL?K1, Fatih S. EROL2, Mustafa C?HANG?RO?LU3, ?smail AKDEM?R2, Murat T?FT?KÇ?2 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Elaz?? 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal?, ELAZI? 
3F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 65 - 69]
GEBELERDE ASEMPTOMAT?K BAKTER?ÜR? SIKLI?I
Prevalence of asymptomatic bacteriuria in pregnancy

?lhami ÇEL?K1, Selahattin KUMRU2, Mustafa C?HANG?RO?LU1, Affan DENK1 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ELAZI? 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 70 - 74]
SEFTAZ?D?M?N TEK BA?INA VE AM?KAS?N ?LE KOMB?NASYON HAL?NDE PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARI ÜZER?NE OLU?TURDU?U POSTANT?B?YOT?K ETK?N?N ARA?TIRILMASI
Postantibiotic effect of ceftazidime, alone and in combination with amikacin, on Pseudomonas aeruginosa strains

A.Alev GERÇEKER, Kadriye SARAÇO?LU
?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Beyaz?t, ?STANBUL
[s. 75 - 81]
B?R FARMAKOD?NAM?K PARAMETRE OLARAK POSTANT?B?YOT?K ETK?N?N KL?N?K KULLANIMDAK? YER?
As a pharmacodynamic parameter the relevance of postantibiotic effect to clinical practice

A.Alev GERÇEKER
?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Beyaz?t, ?stanbul
[s. 82 - 84]
Çe?itli Anestezik Maddelerin Antibakteriyel Etkinli?i


Tekin Karsl?gil 1, Lütfiye Pirbudak 2, Yasemin Zer 2, ?clal Balc? 1, Ünsal Öner 2 
1Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, Gaziantep
[s. 85 - 87]
A GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARDA ANT?B?YOT?K D?RENC? VE MAKROL?D D?RENÇ FENOT?P?N?N SAPTANMASI
Antibiotic resistance and phenotypes of macrolide resistance in Streptococcus pyogenes

Hatice ERDO?AN, Betigül ÖNGEN, Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 150]

CANDIDA NOSOCOMIAL INFECTION SURVEILLANCE

Vladimir KRCMERY Jr
University of Trnava, School of Health, Slovak Republic
 Cam Fowler Jersey