ANKEM Dergisi Yıl:2002 Cilt:16 Sayı:1

Cilt 16 • Say? 1 • 2002  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 3]
DE????K KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER VE PSEUDOMONAS SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
The antibiotics susceptibilities of Acinetobacter and Pseudomonas strains isolated from different clinical samples

Abdullah AYYILDIZ1, Bekir KOCAZEYBEK2, Sedat ARITÜRK1 
1Kadir Has Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Kan Ünitesi, ?i?li, ?STANBUL 
2Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 4 - 6]
HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII ?ZOLATLARI ÜZER?NE SEFOPERAZON-SULBAKTAMIN ETK?NL???N?N E-TEST YÖNTEM?YLE ARA?TIRILMASI
The investigation of efficacy of cefoperazone-sulbactam by E-test on Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains isolated from nosocomial infections

Murat D?ZBAY, Hatice CABADAK, Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
 
[s. 7 - 9]
?DRARDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARININ S?PROFLOKSAS?N VE TR?METOPR?M-SULFAMETOKSAZOLE DUYARLILIKLARININ ARA?TIRILMASI
Investigation of susceptibilities of Escherichia coli urine isolates to trimethoprim-sulfamethoxazole and ciprofloxacin

Demet KAYA1, ?dris ?AH?N2, ?ükrü ÖKSÜZ2, Osman ERTÖR3 
1Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Düzce 
2Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
3Abant ?zzet Baysal Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, DÜZCE
[s. 10 - 13]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN STAF?LOKOKLARDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antimicrobial resistance in Staphylococcus strains isolated from blood cultures

Fatma KÖKSAL, Mustafa SAMASTI
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 14 - 17]
1999-2000 YILLARINDA YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDEN ?ZOLE ED?LEN BAKTER?LERDE ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic resistance in bacteria isolated from intensive care unit 1999 and 2000 years

Leyla AKKURT1, Seda GÜDÜL HAVUZ1, Yavuz UYAR1, Adil KARADA?1, ?aban ESEN2, Murat GÜNAYDIN1 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 18 - 21]
KANSERL? HASTALARDA GEL??EN FEBR?L NÖTROPEN? ATAKLARINDA AMP?R?K MEROPENEM MONOTERAP?S?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
Empirical meropenem monotherapy in febrile neutropenic cancer patients

Özlem ER, Hasan ?enol ÇO?KUN, Mustafa ALTINBA?, Bülent ESER, Mustafa ÇET?N, Ali ÜNAL
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Medikal Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 22 - 24]
?NTRAVENTR?KÜLER UYGULANAN S?PROFLOKSAS?NE BA?LI KONVÜLZ?YON (B?R OLGU SUNUMU)
Convulsion due to intraventricular use of ciprofloxacin (Case report)

Solmaz ÇELEB?, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU, Berna KURTO?LU, ?brahim ILDIRIM
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?,Görükle, BURSA
 
[s. 25 - 30]
FLUKONAZOL ?LE ÖNCEDEN KAR?ILA?MANIN CANDIDA ALBICANS SU?LARININ AMFOTER?S?N B'YE DUYARLILI?INA ETK?S?
The effect of fluconazole preexposure to the susceptibility of Candida albicans strains to amphotericin B

Mine YÜCESOY, M.Ali ÖKTEM, Nevcivan ?ENTÜRKER-GÜLDA?, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 31 - 35]
YO?UN BAKIM ÜN?TES? KAYNAKLI BAZI NONFERMENTAT?F GRAM NEGAT?F BAKTER?LER?N ÇE??TL? ANT?SEPT?K VE DEZENFEKTANLARA DUYARLILIKLARI
The susceptibilities of nonfermentative Gram negative bacteria isolated from intensive care units to various antiseptics and disinfectants

Canan KÜLAH, Bora DO?AN, ?.?kbal GÖKDAL, Meltem YALINAY-ÇIRAK, Seyyal ROTA
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 36 - 39]
ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARINDA 1997-2000 YILLARINDA GÖZLENEN ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains isolated in 1997-2000 years

Hüseyin GÜDÜCÜO?LU, Mustafa BERKTA?, Hamza BOZKURT, M.Güzel KURTO?LU, Selma GÜLMEZ
Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN
 
[s. 40 - 43]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN KOAGÜLAZ NEGAT?F STAF?LOKOK TÜRLER?NDE "SLIME"OLU?UMU VE ANT?BAKTER?YELLERE DUYARLILI?I
Antibacterial susceptibilities and slime production of coagulase negative Staphylococcus species isolated from clinical specimens

Selma AY, Mehmet S. TEKEREKO?LU, Mehmet BAYRAKTAR, Latife ABUT, Bennur DUMAN
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
 
[s. 44 - 47]
YEN?DO?AN SERV?S? PERSONEL?NDE D?RENÇL? BAKTER?LERLE KOLON?ZASYON VE PARAZ?T ARA?TIRILMASI
Investigation of colonization with resistant bacteria and parasites among newborn unit staff

Gülçin BAYRAMO?LU1, ?aban ESEN2, Nur?en BELET3, Murat HÖKELEK1, Adil KARADA?1, Murat GÜNAYDIN1 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültes, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
3Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 48 - 51]
?DRAR ÖRNEKLER?NDE ?ZOLE ED?LEN PROTEUS TÜRLER?N?N ANT?B?YOT?K DUYARLILIK TEST SONUÇLARI, KISITLI B?LD?R?M RETROSPEKT?F DE?ERLEND?RMEN?N YORUMLANMASI
The results of antibiotic susceptibility testing of Proteus species isolated from urine specimens limitation of reporting and interpretation of retrospective evaluation

Mehmet BAYSALLAR, Ayten KÜÇÜKKARAASLAN, Hakan AYDO?AN, Akram HAMASHA, Ahmet Celal BA?USTAO?LU
GATA T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Etlik ANKARA
 
[s. 52 - 55]
HASTA REFAKATÇ?LER? VE ZYARETÇ?LER?NDEN ELDE ED?LEN KOAGÜLAZ NEGAT?F STAF?LOKOKLARDA MET?S?L?NE D?RENÇ VE BUNUN SLAYM FAKTÖR ÜRET?M? ?LE ?L??K?S?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of methicillin resistance and its relationship with slime factor in coagulase-negative staphylococci isolated from patients helpers and visitors

A.Serda KANTARCIO?LU, Ayhan YÜCEL
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 56 - 59]
?N-V?TRO ANT?FUNGAL DUYARLILI?ININ ARA?TIRILMASINDA KUYUCUK D?FÜZYON YÖNTEM?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
The evaluation of the well-diffusion method for the investigation of in vitro antifungal susceptibility

Ay?e EREN, Ay?e KALKANCI
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 60 - 64]
KL?N?K ?ZOLATLARIN ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARININ BEL?RLENMES?NDE V?TEK S?STEM? VE D?SK D?FÜZYON SONUÇLARININ KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of the results of Vitek system and disk diffusion method for testing antimicrobial susceptibility of clinical isolates

Nuran ESEN, Zeynep GÜLAY, Tuba ATAY, Meral B?ÇMEN, Derya MUTLU, Sibel ÖZSU CAYMAZ, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 65 - 68]
HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? OLARAK ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLI?I
Frequency of extended spectrum beta-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains isolated from nosocomial infections

Ça?lar ÖZKAN1, Mehmet OLDACAY2, Günhan ERDEM3 
1Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dal?, ÇANAKKALE 
2Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ÇANAKKALE 
3Onsekiz Mart Üniversitesi, Sa?l?k Yüksekokulu, ÇANAKKALE
[s. 69 - 72]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STAF?LOKOKLARDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic resistance of staphylococci isolated from clinical specimens

Ülkü ALTOPARLAK, Hakan USLU, Ekrem K?REÇÇ?, Ferda AKTA?
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal? ERZURUM
 
[s. 73 - 77]
DE????K CO?RAF?K BÖLGELERDEN ?ZOLE ED?LEN ANT?-M?KOBAKTER?YEL AJANLARA DUYARLI VE D?RENÇL? M?KOBAKTER? SU?LARININ SDS-PAGE ?LE ?NCELENMES?
SDS-PAGE investigation of sensitive and resistant Mycobacterium species isolated in different geographic areas to antimycobacterial agents

Seyyal ROTA1, I??n AKYAR2, Gülendam BOZDAYI1, Feyzullah GÜMÜ?LÜ3, ?smail CEYHAN3 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA 
2Yeditepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
3Refik Saydam H?fz?ss?hha Merkezi, Tüberküloz Referans Laboratuvar?, ANKARA
[s. 78 - 81]
CERRAH? YO?UN BAKIM HASTALARINDAN ?NFEKS?YON ETKEN? OLARAK ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARDA AM?NOGL?KOZ?D D?RENC?
Aminoglycoside resistance of Gram negative rods causing infection in surgery intensive care unit patients

Abdullah AYYILDIZ1, Bekir KOCAZEYBEK2, Sedat ARITÜRK1 
1Kadir Has Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Kan Ünitesi, ?i?li, ?STANBUL 
2Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 82 - 84]
HASTANEDE YATARKEN GEL??EN ?SHAL OLGULARINDA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKS?N A+B ARA?TIRILMASI
Investigation of Clostridium difficile toxin A+B in patients with nosocomial diarrhea

Gökhan AYGÜN, Mustafa ASLAN, Hatice YA?AR, Kemal ALTA?
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 85 - 88]
YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? OLARAK BEL?RLENEN ACINETOBACTER BAUMANNII KÖKENLER?N?N ANT?B?YOT?K DUYARLILI?I
The antibiotic susceptibility patterns of Acinetobacter baumannii strains isolated from nosocomial infections in intensive care unit

Gökhan AYGÜN1, Yal?m D?KMEN2, Birgül METE3, Tu?han UTKU2, Aysan MURTEZAO?LU3, Oktay DEM?RKIRAN2, Mesut YILMAZ3, Seval ÜRKMEZ2, Nursu ?AH?N3, Recep ÖZTÜRK3, Y?ld?r?m AKTU?LU3 
1Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, ?STANBUL 
3Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 89 - 91]
?MMÜNSÜPRESE OLMAYAN ER??K?N B?R HASTADA SU Ç?ÇE?? PNÖMON?S?
Chickenpox pneumonia in an immunocomperent adult patient

Mustafa SÜNBÜL, Mehmet AKKU?, ?aban ESEN, Cafer ERO?LU, Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 92 - 95]
VANKOM?S?NE BA?LI NÖTROPEN? VE ARDI?IK FUS?D?K AS?T TEDAV?S?: B?R OLGU SUNUMU
Vancomycin-induced neutropenia and fusidic acid treatment consecutively: a case report

?lhami ÇEL?K1, Mustafa C?HANG?RO?LU2, Kutbettin DEM?RDA?2, ?smail AKDEM?R3, Ayd?n ÖZKAN2 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Elaz?? 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ELAZI? 
3F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 96 - 99]
CERRAH? YO?UN BAKIM ÜN?TELER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEREKOKLARIN ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI YÜKSEK DÜZEY AM?NOGL?KOZ?T D?RENC?N?N ARA?TIRILAMSI
Investigati?n of the susceptibility to various antibiotics and high level aminoglycosides resistance in enterococci isolated from surgical intensive care unit

Özkan GÜLSOY1, Bekir KOCAZEYBEK2, Sedat ARITÜRK1 
1Kadir Has Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Kan Ünitesi, ?i?li, ?STANBUL 
2Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 Samaje Perine Authentic Jersey