ANKEM Dergisi Yıl:2001 Cilt:15 Sayı:4

Cilt 15 • Say? 4 • 2001  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 665 - 669]
?NFEKS?YON HASTALIKLARINDA ?MMÜNOMODÜLATÖRLER

Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 670 - 677]
ANT?FUNGAL DUYARLILI?IN SAPTANMASINDA E TEST YÖNTEM?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of the E test method for antifungal susceptibility testing

Mine YÜCESOY
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 678 - 682]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE SU?LARINDA DUYARLILIK
Antibiotic sensitivities of Streptococcus agalactiae strains isolated from clinical specimens

Duygu E?EL, Nuriye KARACA, Murat TELL?, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 683 - 689]
CERRAH? YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDEN ?ZOLE ED?LEN KOAGÜLAZ NEGAT?F STAF?LOKOKLARDA SLIME FAKTÖRÜ OLU?TURMA VE BUNUN KEMOTERAPÖT?KLERE D?RENÇLE ?L??K?S?N?N ARA?TIRILMASI
Production of slime factor in coagulase negative staphylococci isolated from surgical intensive care units and its influence on chemotherapeutic resistance

Bekir KOCAZEYBEK1, Hüseyin ÇAKAN2, Abdullah AYYILDIZ3, Emine KÜÇÜKATE?4, Özkan GÜLSOY3, Aylin ORDU5 
1Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi, Adli T?p Enstitüsü, Cerrahpa?a, ?STANBUL 
3Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?i?li, ?STANBUL 
4?stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Haseki, ?STANBUL 
5Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Be?ikta?, ?STANBUL
[s. 690 - 693]
MET?S?L?N D?RENÇL? STAF?LOKOKLARDA ?SEPAM?S?NE VE D??ER AM?NOGL?KOZ?TLERE D?RENC?N KAR?ILA?TIRILMASI
The comparison of the resistance to isepamicin and other aminoglycosides in methicillin resistant staphylococci

Latife ??ER? ABUT, Bengül DURMAZ, Mehmet S TEKEREKO?LU, Ne?e TA?TEK?N
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 694 - 698]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antimicrobial resistance in Acinetobacter species isolated from blood cultures

Fatma KÖKSAL
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 699 - 709]
ÇOCUKLARDA PARAPNÖMON?K EFÜZYONLAR: KL?N?K DE?ERLEND?RME VE TEDAV?
Parapneumonic effusions in children: Clinical assessment and management

Solmaz ÇELEB?1, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU1, Handan SARIMEHMET1, Arif GÜRPINAR2, Zeynep YAZICI3, ?brahim ILDIRIM1 
1Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA 
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, BURSA 
3Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, BURSA
[s. 710 - 713]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SU?LARININ LORAKARBEF VE SEFAKLORA ?N-V?TRO DUYARLILI?I
In-vitro susceptibility of Escherichia coli and Klebsiella strains isolated from various clinical specimens to loracarbef and cefaclor

Mehmet ÜNLÜ, Gülhan VARDAR-ÜNLÜ, Ay?e ?AH?N
Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS
[s. 714 - 717]
HEMOKÜLTÜRLERDEN SOYUTLANAN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Microorganisms isolated from blood cultures and their antibiotic susceptibility

Asl? Gamze ?ENER, Hakan ER, Metin TÜRKER
?zmir Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Ye?ilyurt, ?ZM?R
[s. 718 - 723]
SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDAN ?ZOLE ED?LEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE SU?LARI VE ÇE??TL? ANM?KROB?K MADDELERE D?RENÇ
Respiratory tract isolates of Haemophilus influenzae and their resistance to various antimicrobials

Rahmiye BERK?TEN, S.Dilara GÜROL
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 724 - 729]
ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONU OLAN HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F NONFERMENTAT?F ÇOMAKLARA LEVOFLOKSAS?N VE S?PROFLOKSAS?N?N ?N-V?TRO ETK?NL???
In-vitro activities of levofloxacin and ciprofloxacin against Gram negative nonfermentative bacilli isolated from patients with lower respiratory tract infections

Güne? ?ENOL1, Berna KÖMÜRCÜO?LU2, Can B?ÇMEN1, I??n ÖZTUNA2, Melih BÜYÜK??R?N2 
1?zmir Gö?üs Hastal?klar? ve Cerrahisi Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R 
2?zmir Gö?üs Hastal?klar? ve Cerrahisi Ara?t?rma Hastanesi, Gö?üs Hastal?klar? Klini?i, ?ZM?R
[s. 730 - 734]
HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? KLEBSIELLA SPP. VE ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLI?ININ ARA?TIRILMASI
Investigation of extended spectrum beta-lactamases in Klebsiella spp. and Escherichia coli strains as agents of nosocomial infection

Gülçin BAYRAMO?LU1, Adil KARADA?1, Yavuz UYAR1, Abdullah GÜVENL?1, Murat GÜNAYDIN1, Hakan LEBLEB?C?O?LU2 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 735 - 739]
ER??K?N HASTALARIN SOLUNUM S?STEM?NDEN ?ZOLE ED?LEN BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARIN SEROGRUPLARI, PEN?S?L?N VE ER?TROM?S?N DUYARLILI?I
Serogroups and penicillin and erythromycin susceptibility of beta-hemolytic streptococci isolated from respiratory tract of adult patients

Rahmiye BERK?TEN, S.Dilara GÜROL
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 740 - 743]
ÇOCUKLARDAN ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARDA T?KARS?L?N/KLAVULANAT DUYARLILI?I
Ticarcillin/clavulanate susceptibility of Gram negative bacteria isolated from children

Selma YEGANE TOSUN1, Mete DEM?REL2 
1Moris ?inasi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Servisi, MAN?SA 
2Moris ?inasi Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, MAN?SA
[s. 744 - 747]
ÇOCUKLARDA YAPILAN BO?AZ KÜLTÜRLER?NDE A GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOK SIKLI?I VE ANT?B?YOT?K DUYARLILI?I
The prevalence of group A beta-hemolytic streptococci isolated from children and their antimicrobial susceptibility

Mete DEM?REL1, Selma YEGANE TOSUN2, Turan GÜNDÜZ3, Selahattin AKSU4 
1Moris ?inasi Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, MAN?SA 
2Moris ?inasi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Servisi, MAN?SA 
3Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA 
4Moris ?inasi Çocuk Hastanesi, Pediatri Servisi, MAN?SA
[s. 748 - 752]
HASTANE VE TOPLUM KÖKENL? KLEBS?ELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI
Investigation of extended spectrum beta-lactamase positivity in hospital and community acquired Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli strains

Kutbettin DEM?RDA?1, Ahmet K?Z?RG?L2, Mehmet ÖZDEN1, Ahmet KALKAN1, Süleyman FELEK1, Zülal A?ÇI TORAMAN1 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI? 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 753 - 759]
TOPLUM KÖKENL? ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONU ETKEN? GRAM NEGAT?F BAKTER?LERDE ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Resistance to various antibiotics of Gram-negative bacteria isolated from community-acquired urinary tract infections

Sedat KAYGUSUZ1, Teoman Z. APAN2, Dilek KILIÇ1 
1K?r?kkale Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KIRIKKALE 
2K?r?kkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, K?r?kkale

 

 Phil Kessel Womens Jersey