ANKEM Dergisi Yıl:2001 Cilt:15 Sayı:3

Cilt 15 • Say? 3 • 2001  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar

?çindekiler


 
[s. 1 - 1]
Prof Dr (HASAN) KURTULU? TÖREC?'N?N B?YOGRAF?S?


 
[s. 3 - 23]
Prof Dr KURTULU? TÖREC?'N?N YAYIN L?STES?


 
[s. 234 - 237]
YAPTIKLARIMIZA ELE?T?REL BAKI?


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 238 - 239]
DENEYSEL MODELLERDEK? BA?ARILARIN DAYANILMAZ HAF?FL???


M. O?uz GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 240 - 241]
DENEY TÜPÜNDEN KL?N??E: GERÇE??N SO?UK YÜZÜ


Metin ÇAKMAKÇI
Ac?badem Sa?l?k Grubu T?bbi Direktörü, Ac?badem, Kad?köy, ?STANBUL
 
[s. 244 - 246]
TIBB? HATALAR: NED?R, NASIL ÖNLENEB?L?R ?


H. Erdal AKALIN
Pfizer ?laçlar? A.?. Ortaköy, ?STANBUL
 
[s. 247 - 249]
TIBB? HATALAR: TANIMLAR VE KONUNUN ÖNEM?


Metin ÇAKMAKÇI
Ac?badem Sa?l?k Grubu T?bbi Direktörü, Ac?badem, Kad?köy, ?STANBUL
 
[s. 250 - 252]
HASTANE ?NFEKS?YONLARI: ÖNLENEB?L?R TIBB? HATALAR


Ye?im ÇET?NKAYA ?ARDAN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 254 - 259]
AVRUPA B?RL???NDE YÜKSEK Ö?RET?M VE TIPTA UZMANLIK E??T?M?


Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 262 - 269]
PR?MER PER?TON?T


Adnan ??GÖR
?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Genel Cerrahi Klini?i, ?i?li, ?STANBUL
 
[s. 270 - 277]
SEKONDER PER?TON?TLERDE TEDAV?


Mehmet M?HMANLI
?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, 3. Genel Cerrahisi Klini?i, ?i?li, ?STANBUL
 
[s. 278 - 284]
TERS?YER PER?TON?T


Hasan KALAFAT
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 286 - 292]
ANT?B?YOT?K TEDAV?S?NDEK? BA?ARISIZLIKTA ETKENE A?T FAKTÖRLER


Latife MAMIKO?LU
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 293 - 297]
ANT?B?YOT?K TEDAV?S?NDEK? BA?ARISIZLIKLARDA KONA?A VE ANT?B?YOT??E A?T FAKTÖRLER


Ata Nevzat YALÇIN
Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Saltak, DEN?ZL?
 
[s. 300 - 303]
YO?UN BAKIMDA VENT?LASYON ?L??K?L? PNÖMON?N?N ÖNLENMES?


Nahit ÇAKAR
?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 304 - 307]
YO?UN BAKIMDA KATETER ?NFEKS?YONLARININ ÖNLENMES?


Metin KARABÖCÜO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 308 - 314]
YO?UN BAKIMDA BARSAK KAYNAKLI ?NFEKS?YONLARIN ÖNLENMES?


Kubilay DEM?RA?
Ege Üniversitesi T?p FAkültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 316 - 320]
TÜBERKÜLOZ TANISI


Tu?rul ??P?T
Atatürk Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ANKARA
 
[s. 321 - 329]
TÜBERKÜLOZ TEDAV?S? VE HASTA TAK?B?


?eref ÖZKARA
Atatürk Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ANKARA
 
[s. 330 - 334]
ÇOK ?LACA D?RENÇL? TÜBERKÜLOZDA TANI VE TEDAV?N?N ESASLARI


Kemal TAHAO?LU
SSK Süreyyapa?a Gö?üs Kalp ve Damar Hastal?klar? E?itim Hastanesi, ?STANBUL
 
[s. 336 - 343]
PNÖMON? ETKEN? M?KROORGAN?ZMALAR


?engül DERBENTL?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 344 - 346]
ER??K?NDE PNÖMON?


Lütfiye MÜLAZIMO?LU
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
 
  [s. 347 - 349]
ÇOCUKLARDA PNÖMON? TEDAV?S?


Nuran SALMAN
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 350 - 355]
NOZOKOM?YAL PNÖMON?DE TANI VE TEDAV?


Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal?, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
 
[s. 358 - 362]
YANIK ?NFEKS?YONLARINA M?KROB?YOLOJ?K YAKLA?IM


Ahmet BA?USTAO?LU
Gülhane Askeri T?p Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Etlik, ANKARA
 
[s. 363 - 366]
YANIK ?NFEKS?YONLARINDA ANT?B?YOT?K KULLANIMI


Geylani ÖZOK
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 367 - 373]
YANIK YARASI ?NFEKS?YONU


Murat TÜREGÜN
Gülhane Askeri T?p Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal?, Etlik, ANKARA
 
[s. 376 - 380]
SOSYOKÜLTÜREL, EKONOM?K VE EP?DEM?YOLOJ?K VER?LERE GÖRE A?I TAKV?M?N?N TARTI?ILMASI


?brahim ILDIRIM
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Görükle, BURSA
 
[s. 381]
GELECEK 10-30 YILDA A?I TEKNOLOJ?S?NDE GEL??MELER VE BUNUN PRAT??E YANSIMASI


Olcay YE??N
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 384 - 390]
GRAM POZ?T?F KOKLARDA D?RENÇ MEKAN?ZMALARI


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 391 - 406]
D?RENÇL? GRAM POZ?T?F KOK ?NFEKS?YONLARININ YAYGINLI?I


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ED?RNE
 
[s. 407 - 415]
D?RENÇL? GRAM POZ?T?F KOK ?NFEKS?YONLARINDA ANT?M?KROB?YAL TEDAV?


Sercan ULUSOY, 
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 418 - 420]
GRAM NEGAT?F M?KROORGAN?ZMALARIN D?RENÇ MEKAN?ZMALARI


Haluk VAHABO?LU
Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Sopal? Çiftli?i, KOCAEL?
 
[s. 421 - 424]
GRAM NEGAT?F ÇOMAK ?NFEKS?YONLARINDA GÜNCEL TEDAV? YAKLA?IMLARI


Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
 
[s. 425 - 436]
YO?UN BAKIMLARDA D?RENÇ GEL??MES?N? ÖNLEME YÖNTEMLER?


Halis AKALIN
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Görükle, BURSA
 
[s. 438]
C?NSEL YOLLA BULA?AN ?NFEKS?YONLAR


Demir SERTER
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 440 - 442]
ANT?B?YOT?K-ANT?B?YOT?K ETK?LE??MLER?


Muzaffer F?NCANCI
SSK ?stanbul E?itim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, Samatya, ?STANBUL
 
[s. 443 - 446]
ANT?B?YOT?K-D??ER ?LAÇ/BES?N ETK?LE??MLER?


P?nar YAMANTÜRK
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 447 - 451]
KR?T?K HASTALARDA ANT?M?KROB?K ?LAÇ ETK?LE?MELER? VE KL?N?K ÖNEM?


Nahit ÇAKAR
?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 454 - 459]
KÜÇÜK CERRAH? G?R???MLERDE ANT?B?YOTERAP?


Seher DEM?RER1, Ferit TANER?2 
1Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
[s. 462 - 475]
?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARI


Sevgi M?R
Ege Üniversitesi T?p FAkültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 476 - 477]
?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARININ KL?N??? VE UZUN SÜREL? SONUÇLARI


Semra BOZFAKIO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 478 - 484]
?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARINDA TANI KR?TERLER?


Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, S?VAS
 
[s. 485 - 487]
VEZ?KOÜRETRAL REFLÜ VE ?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARI


Bar?? ALTAY, Erdal APAYDIN
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 488 - 493]
MESANE-SF?NKTER FONKS?YON BOZUKLUKLARI


Ali AVANO?LU
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, Pediatrik Üroloji Bilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 494 - 497]
?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARININ TIBBI TEDAV?S?


Semra BOZFAKIO?LU, 
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 500 - 507]
FEBR?L NÖTROPEN?L? ÇOCUKLARDA M?KROB?YOLOJ?K TANI YAKLA?IMI


Nezahat GÜRLER
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 508 - 514]
DÜ?ÜK R?SKL? ATE?L? NÖTROPEN?K ÇOCUKLARDA AMP?R?K TEDAV?


Rejin KEBUD?
?stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 515 - 520]
FEBR?L NÖTROPEN?L? HASTALARDA SOLUNUM S?STEM? ?NFEKS?YONLARINA YAKLA?IM


Nazan ÇET?NGÜL
Ege Üniversitesi T?p FAkültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 522 - 525]
GEN?TAL CHLAMYDIA TRACHOMATIS ?NFEKS?YONLARI VE SA?ALTIM


Deniz GÖKENG?N, 
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 526 - 532]
CHLAMYDIA VE ARTRIT


Murat ?NANÇ
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Romatoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 533 - 537]
CHLAMYDIA ?NFEKS?YONLARINDA M?KROB?YOLOJ?K TANI


Ali A?AÇF?DAN, 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Viroloji ve Temel ?mmünoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 540 - 542]
QUINUPRISTIN VE DALFOPRISTIN


Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
 
[s. 543 - 545]
OKSAZOL?D?NONLAR


Lütfiye MÜLAZIMO?LU
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
 
[s. 546 - 550]
KETOL?DLER


Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 552 - 555]
KR?T?K HASTADA ENTERAL NÜTR?SYON


Moiz BAHAR
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 556 - 559]
BAKTER?YEL TRANSLOKASYON NÜTR?SYON UYGULAMASI YÖNÜNDEN ÖNEML? M?D?R ?


Mustafa T?REL?
SSK Tepecik E?itim Hastanesi, 2.Cerrahi Klini?i, ?ZM?R
 
[s. 560 - 563]
ERKEN ENTERAL BESLENME


Mehmet O?UZ
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
 
[s. 564 - 566]
?MMUNONÜTR?SYON


Figen ESEN
?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 568 - 570]
BRUSELLOZ EP?DEM?YOLOJ?S?


Mustafa Ayd?n ÇEV?K
S.B. Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, 2.?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA
 
[s. 571 - 574]
BRUCELLA BAKTER?LER?NDE ?N-V?TRO ANT?B?YOT?K DUYARLILI?I


Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 575 - 576]
BRUSELLOZ?S TEDAV?S?


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, Ankara
 
[s. 578 - 582]
ANT?B?YOT?KLER?N ?MMÜNOMODULATUAR ETK?LER?


Cengiz CANPOLAT
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
 
[s. 583 - 585]
ANT?-V?RAL VE AIDS TEDAV?S?NDE KULLANILAN AJANLARIN ?MMÜNOMODÜLATÖR ETK?LER?


Selim BADUR, 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Viroloji ve Temel ?mmünoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 588 - 592]
CERRAH? ANAEROB ?NFEKS?YONLAR


Korhan TAV?LO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 593 - 599]
ANAEROB ?NFEKS?YONLARA GENEL BAKI? VE ANT?M?KROB?YALLERE D?RENÇ DURUMU


Nezahat GÜRLER
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 600 - 610]
ANAEROB ?NFEKS?YONLARDA ANT?M?KROB?YAL TEDAV?


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 611 - 616]
ANAEROB ?NFEKS?YONLARDA H?PERBAR?K OKS?JEN TEDAV?S?


?amil AKTA?
?stanbul T?p Fakültesi, Deniz ve Sualt? Hekimli?i Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 618 - 620]
YEN? B?R TANI GÖSTERGES?: PROKALS?TON?N


Selim BADUR
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 621 - 624]
?NFEKS?YON HASTALIKLARININ TANISINDA ?MMÜNGLOBUL?N G AV?D?TE TESTLER?


Dilek ÇOLAK, 
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 625 - 629]
PROB?YOT?KLER


Meral GÜLTEK?N, 
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 632 - 635]
GÜNEYDO?U ANADOLU PROJES?


M.Kaya YA?INOK
GAP Bölge Kalk?nma ?daresi Ba?kan Yard?mc?s?, ANKARA
 
[s. 636 - 639]
GAP YÖRES?NDE PARAZ?T VE ?NFEKS?YON HASTALIKLARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI


M.Ali ÖZCEL
Türkiye Parazitoloji Derne?i Ba?kan?, ?ZM?R
 
[s. 640 - 642]
GAP BÖLGES?N?N SA?LIK SORUNLARI: ALINMI? VE ALINMAKTA OLAN ÖNLEMLER


Rüstem ZEYDAN
Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s?, ANKARA
 
[s. 644 - 650]
DO?AL AFETLER VE OLA?ANÜSTÜ DURUMLARDA GÖRÜLEN ?NFEKS?YON HASTALIKLARI:SURVEYANS VE HAZIRLIKLI OLMA


Necati DEDEO?LU
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Halk Sa?l??? Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 651 - 656]
DO?AL AFETLER VE OLA?ANÜSTÜ DURUMLARDA GÖRÜLEN ?NFEKS?YON HASTALIKLARI:KONTROL ÖNLEMLER?


Reyhan UÇKU
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Halk Sa?l??? Anabilim Dal?, Balçova, ?ZM?R
 
[s. 657 - 660]
MARMARA DEPREM?NDEN SONRA YÜRÜTÜLEN SALGIN KONTROL VE SURVEYANS ÇALI?MASI


Haluk VAHABO?LU
Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Sopal? Çiftli?i, KOCAEL?
 
[s. 661 - 664]
ANT?B?YOT?K TEDAV?S?NDE BA?ARISIZLIK NED?R ?


Halit ÖZSÜT
?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
 Brandon Brooks Womens Jersey