ANKEM Dergisi Yıl:2001 Cilt:15 Sayı:1

Cilt 15 • Say? 1 • 2001  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 10]
ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA AMOKS?S?L?N/KLAVULAN?K AS?T D?RENC? VE BUNUNLA ?L??K?L? BETA-LAKTAMAZ VE PLAZM?D PROF?LLER?
Beta-lactamase patterns and plasmid profiles of amoxicillin/clavulanate resistant Escherichia coli isolates

Zeynep GÜLAY1, Meral B?ÇMEN1, Sebastian G.B. AMYES2, Nuran YULU?1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Edinburg Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Moleküler Direnç Laboratuvar?, Edinburg, ?SKOÇYA
[s. 11 - 17]
ER?TROM?S?N, AZ?TROM?S?N VE KLAR?TROM?S?N?N STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARI ÜZER?NE ANT?B?YOT?K SONRASI ETK?LER?N?N ARA?TIRILMASI
In vitro postantibiotic effect of erythromycin, azithromycin and clarithromycin on Staphylococcus aureus

Ay?e Seher B?RTEKSÖZ, Gülten ÖTÜK
?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 18 - 20]
R?FAMP?S?N VE ?ZON?AZ?D KOMB?NASYONLARININ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SU?LARINDA ?N-V?TRO ETK?S?N?N E TEST ?LE ARA?TIRILMASI
Determination of in-vitro effect of rifampicin and isoniazid combination by E test against Mycobacterium tuberculosis strains

Ahmet Y?lmaz ÇOBAN, Ahmet SAN?Ç, Ayhan PEKBAY, Bora EK?NC?
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 21 - 24]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA KÖKENLER?N?N ÇE??TL? K?NOLONLARA DUYARLILIKLARI
The susceptibility of Escherichia coli and Klebsiella strains isolated from clinical specimens to various quinolones

Meltem YALINAY ÇIRAK, ?kbal GÖKDAL, Ay?e KALKANCI, Seyyal ROTA, Semra KU?T?MUR
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
 
[s. 25 - 29]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARININ DE????K ANT?B?YOT?KLERE D?RENC?
Antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae strains

?nci TUNCER1, Duygu FINDIK1, Onur URAL2 
1Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA 
2Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KONYA
[s. 30 - 33]
DE????K KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARININ BAZI ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
Sensitivities of Pseudomonas aeruginosa strains to some antibiotics isolated from various clinical specimens

Mustafa DEM?RC?, Birdal YORGANCIG?L, Mustafa ARDA
Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ISPARTA
 
[s. 34 - 36]
ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SU?LARINA SEFAKLOR VE LORAKARBEF?N ?N-V?TRO AKT?V?TELER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparative in vitro activity of cefaclor and loracarbef against Escherichia coli and Klebsiella strains

Meltem YALINAY ÇIRAK, Ay?e KALKANCI, ?kbal GÖKDAL, Seyyal ROTA, Semra KU?T?MUR
Gazi University Faculty of Medicine, Microbiology and Clinical Microbiology, ANKARA, TURKEY
 
[s. 37 - 39]
TORAKAL SP?NAL EP?DURAL BRUSELLA ABSES?. B?R OLGU SUNUMU
Thoracal spinal epidural brucellar abscess (A case report)

Özlem KANDEM?R, Gülden ERSÖZ, Ali KAYA
Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Zeytinlibahçe, MERS?N
 
[s. 40 - 45]
SALMONELLA SU?LARINDA ANT?M?KROB?YAL D?RENC?N VE GEN?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRET?M?N ARA?TIRILMASI
Investigation of antimicrobial resistance and extended spectrum beta-lactamase production in Salmonella strains

Süheyla SÜRÜCÜO?LU1, Özlem TÜNGER1, Beril ÖZBAKKALO?LU2, Hörü GAZ?2, Kenan DE?ERL?2, ?öhret AYDEM?R3 
1Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, MAN?SA 
2Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 46 - 52]
GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLI?INI SAPTAMADA FARKLI YÖNTEMLER?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of different methods for determination of extended spectrum beta-lacramase production in Gram negative bacilli

Mehmet KÖRO?LU, Mehmet S. TEKEREKO?LU, Bengül DURMAZ, R?za RURMAZ
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
 
[s. 53 - 58]
EKSTREM?TEY? TEHD?T EDEN C?DD? D?YABET?K AYAK ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?NDE MEROPENEM?N KL?N?K ETK?NL???
The clinical efficacy of meropenem in the treatment of serious, limb-threatening diabetic foot infections

Sercan ULUSOY1, ?evki ÇET?NKALP2, Erhan SESL?3, Mehmet Ali ÖZ?NEL4, Füsun HAMULU2, Bilgin ARDA1, Tansu YAMAZHAN1, Mehmet TÜZÜN2 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Endokrinoloji Bilim Dal?, ?ZM?R 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
4Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 59 - 63]
GL?KOPEPT?D, BETA-LAKTAM VE AM?NOGL?KOZ?T GRUBU ANT?B?YOT?KLER?N ENTEROKOKLARA ?N-V?TRO ETK?NL???
In-vitro efficacy of glycopeptide, beta-lactam and aminoglycoside antibiotics against enterococci

?aban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, ?ener BARUT, Cafer ERO?LU, Ahmet SAN?Ç, Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 64 - 67]
HASTANEYE YATIRILARAK TEDAV? ED?LEN HASTALARDA ANT?B?YOT?K KULLANIM SIKLI?I VE GEREKÇES?
Frequency of and reasons for antibiotic usage in hospitalized patients

?aban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, Mehmet AKKU?, Cafer ERO?LU, Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 68 - 73]
ÇO?UL D?RENÇL? PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARINDA ANT?B?YOT?K KOMB?NASYONLARININ ETK?S?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of the efficacy of the antibiotic combinations against multiple-antibiotic resistant Pseudomonas aeruginosa strains

Dilara Ö?ÜNÇ1, Mehmet Bak?r SAYGAN2, Gözde ÖNGÜT2, Dilek ÇOLAK2, Filiz GÜNSEREN3, Meral GÜLTEK?N2 
1Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA 
3Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANTALYA
[s. 74 - 78]
YO?UN BAKIM HASTALARINDAN ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F BAKTER?LERDE ?ZEPAM?S?N VE D??ER AM?NOGL?KOZ?DLERE D?RENÇ
The frequency of resistance to isepamicin and other aminoglycosides in Gram negative bacteria isolated from intensive care unit patients

Kemalettin AYDIN, Rahmet ÇAYLAN, ?ftihar KÖKSAL, U?ur KOSTAKO?LU, Özlem BAYRAKTAR, Müge ÜSTÜNAKIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TRABZON
 
[s. 79 - 83]
KLEBSIELLA SU?LARINDA Ç?FT D?SK S?NERJ? YÖNTEM? VE E TEST ?LE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU ß-LAKTAMAZ (GSBL) VARLI?ININ ARA?TIRILMASI
Determination of extended-spectrum ß-lactamase (ESBL) production by double disk synergy method and E test in Klebsiella strains

Murat GÜNAYDIN1, Cafer ERO?LU2, Yavuz UYAR1, Meryem ÇET?N1, Mustafa SÜNBÜL2, Hakan LEBLEB?C?O?LU2 
1Ondokuz May?s University Medical Faculty, Dept. of Microbiology and Clinical Microbiology, SAMSUN 
2Ondokuz May?s University Medical Faculty, Dept. of Infections Diseases and Clinical Microbiology, SAMSUN
[s. 84 - 87]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA OKSAS?L?N D?RENC?N?N SAPTANMASINDA E-TEST M?KROD?LÜSYON VE D?SK D?FÜZYON YÖNTEMLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of E-test, broth microdilution and disk diffusion methods for detection of oxacillin resistance in Staphylococcus aureus strains

Dilara Ö?ÜNÇ, Dilek ÇOLAK, Mehmet Bak?r SAYGAN, Gözde ÖNGÜT, Sibel SAYGAN, Meral GÜLTEK?N
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 88 - 92]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGÜLAZ NEGAT?F STAF?LOKOK SU?LARINDA FUS?D?K AS?DE D?RENÇ
The fusidic acid resistance in Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci isolated from blood cultures

Gülhan VARDAR-ÜNLÜ, Mehmet ÜNLÜ, Ay?e ?AH?N
Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS
 
[s. 93 - 97]
MET?S?L?N D?RENÇL? VE DUYARLI STAF?LOKOK SU?LARINDA FUS?D?K AS?T D?RENC?
Fusidic acid resistance of methicillin resistant and sensitive staphylococci

Seda GÜDÜL HAVUZ1, Yavuz UYAR1, Meryem ÇET?N1, Ayhan PEKBAY1, Hakan LEBLEB?C?O?LU2, Murat GÜNAYDIN1 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 98 - 102]
KLEBSIELLA VE E.COLI SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN BEL?RLENMES?NDE ÜÇ BOYUTLU YÖNTEM, Ç?FT D?SK S?NERJ? VE E TEST YÖNTEMLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of three dimensional method, double disk synergy and E test methods for extended spectrum beta-lactamase production in Klebsiella spp. and E.coli strains

Selma GÖKAHMETO?LU, Duygu E?EL, Nuriye KARACA, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 103 - 108]
NOZOKOM?YAL ?NFEKS?YON ETKEN? GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARA K?NOLON GRUBU BE? ANT?B?YOT???N ?N-V?TRO ETK?NL???
The in-vitro efficiency of quinolone group antimicrobials to Gram negative rods isolated from nosocomial infections

Bekir KOCAZEYBEK1, Abdullah AYYILDIZ1, Emine KÜÇÜKATE?2, Özkan GÜLSOY1, Hüseyin ÇAKAN2, Aylin ORDU1 
1Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?i?li, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Haseki, ?STANBUL
[s. 109 - 113]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE KÖKENLER?NDE PEN?S?L?NE VE D??ER ANT?M?KROB?K MADDELERE D?RENÇ
Antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae strains to penicillin and other antimicrobial agents

Müzeyyen MAMAL TORUN, Hrisi BAHAR, Elif ALKAN
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 114 - 123]
B?R YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE AYRINTILI M?KROB?YOLOJ?K ?NCELEME SONUÇLARI I?I?INDA EL YIKAMA SIKLI?ININ ?RDELENMES?
Investigation of handwashing frequency with detailed microbiological research in an intensive care unit

Selma KARABEY1, P?nar AY1, Ya?ar NAK?PO?LU2, ?engül DERBENTL?2, Figen ESEN3 
1?stanbul Üniversitesi, ?stanbul T?p Fakültesi, Halk Sa?l??? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi, ?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
3?stanbul Üniversitesi, ?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 124 - 131]
VENT?LATÖRE BA?LANAN BEBEKLERDE NOZOKOM?YAL PNÖMON? ETKEN?N? SAPTAMADA TRAKEAL ASP?RAT KÜLTÜRÜNÜN YER?
The value of tracheal aspirate cultures in the detection of the etiologial agents in nosocomial pneumonia in ventilated neonates

Nilgün KÖKSAL, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU, Neslihan GÖÇET, Yusuf BAYRAM, Solmaz ÇELEB?, ?brahim ILDIRIM
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Görükle, BURSA
 
[s. 132 - 139]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae strains

Arif KAYGUSUZ
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Deney Hayvanlar? Üretim ve Ara?t?rma Laboratuvar?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 140 - 144]
ENTEROBACTER SU?LARININ ANT??YOT?K DUYARLILIKLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
The evaluation of antibiotic susceptibility of Enterobacter strains

?lknur KALEL?, Melek DEM?R, Meral MARALCAN, Süal ÖZTÜRK
Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL?

 

 Christian Yelich Authentic Jersey