ANKEM Dergisi Yıl:2000 Cilt:14 Sayı:4

Cilt 14 • Say? 4 • 2000  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 428 - 430]
SEPS?S EP?DEM?YOLOJ?S? VE TANIMLAR


Metin KARABÖCÜO?LU
?stanbul Üniversitesi Çocuk Sa?l??? Enstitüsü, Acil Pediatri Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 431 - 434]
SEPS?S?N PATOGENEZ?


Haluk ÇOKU?RA?
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 435 - 436]
SEPS?STE ANT?B?YOT?K SEÇ?M?


Güler YAYLI
Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ISPARTA
[s. 437 - 438]
SEPS?STE DESTEK TEDAV?


Nahit ÇAKAR
?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 440 - 446]
ER??K?NLERDE BA?I?IKLAMA


Hüseyin TURGUT1, Nevzat YALÇIN1, Selda ERENSOY2 
1Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, DEN?ZL? 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 448 - 453]
HELICOBACTER PYLORI ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?NDE ANT?B?YOTERAP?


Osman YÜCEL
Taksim E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Klini?i, Taksim, ?STANBUL
[s. 456 - 459]
KATATER ?NFEKS?YONLARINDA EP?DEM?YOLOJ?, ETYOLOJ? VE PATOGENEZ


Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, S?VAS
[s. 460 - 467]
KATATER ?NFEKS?YONLARINDA KL?N?K, TANI VE TEDAV?


Recep ÖZTÜRK
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 468 - 472]
KATATERE BA?LI ?NFEKS?YONLARDAN KORUNMA


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 474 - 477]
AKUT BAKTER?YEL MENENJ?T PATOGENEZ?


Mustafa HACIMUSTAFAO?LU
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Görükle, BURSA
[s. 478 - 483]
ÇOCUKLUK ÇA?I BAKTER?YEL MENENJ?TLER?NDE ANT?B?YOT?K TEDAV?S?


Emre, ALHAN
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Balcal?, ADANA
[s. 484 - 487]
YEN?DO?AN MENENJ?T?NDE TEDAV?


Ayper SOMER
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik ?mmunoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 490 - 491]
?NSAN TÜMÖR V?RÜSLER?


Ayhan KUBAR
GATA, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, A.E?lence, ANKARA
[s. 492 - 494]
NÜKLE?K AS?T ?LAÇLAR: ANT?SENS OL?GONÜKLEOT?DLER


?emsettin USTAÇELEB?
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 496]
ANT?B?YOT?K SEÇ?M? KR?TERLER?


Latife MAMIKO?LU
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
[s. 497 - 501]
ANT?B?YOT?K SEÇ?M?N? ETK?LEYEN M?KROORGAN?ZMAYA A?T FAKTÖRLER


Arif KAYGUSUZ
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Deney Hayvanlar? Üretim ve Ara?t?rma Laboratuvar?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 502 - 504]
ANT?B?YOT?K SEÇ?M?NDE HASTAYA A?T FAKTÖRLER


Muzaffer F?NCANCI
SSK ?stanbul E?itim Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, Samatya, ?STANBUL
[s. 505 - 509]
ANT?B?YOT?K SEÇ?M?NDE ANT?B?YOT?KLE ?LG?L? FAKTÖRLER


Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 512 - 521]
GRAM POZ?T?F BAKTER?LERDE ANT?B?YOT?K DUYARLILIK TESTLER?N?N YORUMU


Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
[s. 522 - 527]
HASTANEDE SIK RASTLANILA ANT?B?YOGRAM ÖRNEKLER?


Arif KAYGUSUZ
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Deney Hayvanlar? Üretim ve Ara?t?rma Laboratuvar?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 530 - 531]
WEB S?TELER?N?N GÜVEN?RL?L???


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 532 - 535]
?NTERNETTE ANT?B?YOT?KLERLE ?LG?L? TARTI?MA L?STELER?


Metin OTKUN
Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ED?RNE
[s. 536 - 541]
ANT?M?KROB?YAL TEDAV?DE TEMEL ?LKELER


H. Erdal AKALIN
Pfizer ?laçlar? A.?, Ortaköy, ?STANBUL
[s. 542 - 546]
DI?KI VE ÇEVRE ÖRNEKLER?NDE ?ZOLE ED?LM?? AEROMONAS SU?LARININ ANT?M?KROB?KLERE DUYARLILIKLARI VE ?NDÜKLENEB?L?R BETA-LAKTAMAZ ARA?TIRILMASI
The investigation of teh sensitivity to antimicrobials and the presence of inducible beta-lactamase in Aerumonas strains isolated from faecal and environmental samples

Kenan M?D?LL?1, Bekir KOCAZEYBEK2, Mustafa ASLAN1, Altan ÖZKAYA1, Sahure KÖKSAL1, Recep ÖZTÜRK1, Ayhan YÜCEL1 
1?stanbul Üniversitesi, Cerrahpa?a T?p Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, ?STANBUL
[s. 547 - 550]
K?NOLON D?RENÇL? B?R AEROMONAS HYDROPHILA SU?UYLA OLU?AN ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONU OLGUSU
A case of urinary infection caused by a quinolone-resistant Aeromonas hydrophila strain

Cafer ERO?LU1, Mustafa SÜNBÜL1, Seyhan AYDO?AN1, Murat HÖKELEK2, ?aban ESEN1, Ayhan PEKBAY2 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 551 - 554]
PLAST?K CERRAH?DE KULLANILAN SÜLÜK (HIRUDO MEDICINALIS)’LERDEN ?ZOLE ED?LEN AEROMONAS HYDROPHILA’LARIN ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophilia strains isolated from leeches (Hirudo medicinalis) which is used in plastic surgery

Cafer ERO?LU1, Murat HÖKELEK2, Ethem GÜNEREN3, Mustafa SÜNBÜL1, Seyhan AYDO?AN1, O. Ata UYSAL3 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
3Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 555 - 559]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE KÖKENLER?NDE ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIK
Antibiotic susceptibilities of Haemophilus influenzae strains isolated from clinical specimens

Duygu E?EL, Nuriye KARACA, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 560 - 563]
ACINETOBACTER SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic sensitivity Acinetobacter strains

Zeynep SÜMER1, Zahir BAKICI1, Özen KARADA?2, Mehmet BAKIR3 
1Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS 
2Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dal?, S?VAS 
3Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, S?VAS
[s. 564 - 570]
KRON?K D?YAL?Z HASTALARINDA BURUN STAPHYLOCOCCUS AUREUS TA?IYICILI?I VE MET?S?L?N D?RENC?
Nasal carriage of Staphylococcus aureus in chronic renal dialysis patients and methicillin resistance

Yasemin BULUT1, ?lhami ÇEL?K2, Ahmet KALKAN2, Süleyman FELEK2, M.Ziya DOYMAZ1 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI? 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 571 - 575]
ANT?FUNGAL DUYARLILI?IN M?KROD?LÜSYON YÖNTEM? ?LE ARA?TIRILMASINDA FARKLI DE?ERLEND?RME YÖNTEMLER?
Different evaluation methods for microdilution antifungal susceptibility testing

Mine YÜCESOY, Nevcihan ?ENTÜRKER GÜLDA?, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
[s. 576 - 579]
POL?KL?N?K HASTALARININ ?DRAR KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARIN ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILI?I
Antibiotic sensitivity of Gram negative bacilli isolated from outpatients' urine cultures

Mustafa DEM?RC?, Buket C?C?O?LU ARIDO?AN, Mustafa ARDA
Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ISPARTA

 

 Karl-Anthony Towns Womens Jersey