ANKEM Dergisi Yıl:1999 Cilt:13 Sayı:4

Cilt 13 • Say? 4 • 1999  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 387 - 390]
KADINLARDA ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARI


Önay YALÇIN
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Jinekoloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 391 - 396]
ANT?B?YOT?KLER?N ?MMUNMODULATÖR ETK?LER?


A.Gökhan AKKAN
Cerrahapa?a T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 398 - 409]
PELV?K ?NFEKS?YONLARDA TEDAV?


Faruk BUYRU
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 410 - 419]
KLAM?DYA VE M?KOPLAZMA ?NFEKS?YONLARI


Cemal Tamer EREL
Cerrahapa?a T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 420 - 430]
PELV?K ?NFLAMATUAR HASTALIKTA ERKE??N ROLÜ


Ate? KADIO?LU, ?. Türker KÖKSAL
?stanbul T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 432 - 434]
YEN?DO?ANDA ANT?B?YOT?K FARMAKOK?NET???


Nihal OYGÜR
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Yenido?an Bilim Dal?, ANTALYA
 
[s. 435 - 441]
YEN?DO?AN ?NFEKS?YONLARINDA ANT?B?YOT?K KULLANIMI


Asuman ÇOBAN ÇELENK
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 442 - 446]
YEN?DO?ANDA YEN? ANT?B?YOT?KLER?N KULLANIMI


Zeynep ?NCE
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Neonatoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 447 - 450]
SA?LIK EKONOM?S?NDE KAVRAMLAR


Ça?lar ÇUHADARO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 451 - 452]
SPONTAN AS?T ?NFEKS?YONU VE TEDAV?S?


Cemal TA?ÇIO?LU, Fatih BE?I?IK, Sabahattin KAYMAKO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 453 - 456]
BA?I?IKLIK YETMEZL??? OLAN HASTALARDA GEN?TAL HERPES?N SA?ALTIMI


Demir SERTER
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?zmir
 
[s. 457 - 463]
AYAKTAN PARENTERAL ANT?B?YOT?K TEDAV?S?


Hasan ÇOLAK1, Volkan DÜNDAR2, Tansu SALMAN3 
1Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Me?elik, ESK??EH?R 
2Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Derince, ?ZM?T 
3?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 464 - 467]
ANT?B?YOT?K KULLANIMINDA KL?N?K M?RKOB?YOLOJ? LABORATUVARININ ROLÜ: CERRAH? ?NFEKS?YONLARDA TANI, YORUMLU ANT?B?YOGRAM, ANT?B?YOT?K D?RENC?


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi ?hsan Do?ramac? Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 468 - 473]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER C?NS? BAKTER?LER?N ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILI?I
Antibiotic susceptibilities of Acinetobacter species isolated from clinical specimens

?lknur KALEL?1, Nural CEVAH?R1, Hüseyin TURGUT2 
1Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL? 
2Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, DEN?ZL?
[s. 474 - 478]
ÜR?NER ?NFEKS?YON ETKEN? CORYNEBACTERIUM UREALYTICUM VE CORYNEBACTERIUM JEIKEIUM'UN ?DRAR KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLASYON SIKLI?I VE ANTB?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
?solation frequency of Corynebacterium urealyticum and Corynebacterium jeikeium from urine cultures, as causative agents of urinary tract infection, and antibiotic susceptibility of these microorganisms

Hakan ÖZTÜRKER?1, Oktay DÜZTA?2, Ömer KOCABEYO?LU2, Ali ERDEMO?LU2, Gürol EMEKDA?2 
1Gülhane Askeri T?p Akademisi, Çaml?ca Gö?üs Hastal?klar? Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji servisi, ?STANBUL 
2Gülhane Askeri T?p Akademisi, Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL
[s. 479 - 484]
KANDAN ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA VANKOM?S?N VE TE?KOPLAN?N?N ETK?NL???
The efficiacy of vancomycin and teicoplanin for blood isolates of S.aureus

Dilara Ö?ÜNÇ1, Dilek ÇOLAK2, Mehmet Bak?r SAYGAN2, Sibel GÖKAY2, Gözde ÖNGÜT2, Tümer VURAL2, Meral GÜLTEK?N2 
1Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
[s. 485 - 489]
SEFPROZ?L?N HAEMOPHILUS INFLUENZAE, MORAXELLA CATARRHALIS VE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARINA ?N-V?TRO ETK?S?
In-vitro activity of cefprozil against Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis and Streptococcus pneumoniae strains

Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 490 - 493]
ÇOCUKLUK ÇA?I AKUT S?NÜZ?TLER?NDE GÜNDE ?K? VE ÜÇ DOZ AMOKS?S?L?N/KLAVULAN?K AS?T TEDAV?S?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
The comparison of daily two-dose and three-dose amoxicillin/clavulanic acid treatments in childhood acute sinusitis

Zeynep ?IKLAR, Y?ld?z DALLAR, Ayfer F. GEMALMAZ, Gülten TANYER
S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Klini?i, ANKARA
 
[s. 494 - 500]
HEMATOLOJ?K MAL?GN?TEL? FEBR?L NÖTROPEN?K HASTALARIN TEDAV?S?NDE AMP?R?K MEROPENEM MONOTERAP?S?N?N SEFTAZ?D?M+AM?KAS?N KOMB?NASYONU ?LE KAR?ILA?TIRILMASI
Meropenem monotherapy versus combination therapy with ceftazidime and amikacin for empirical treatment of febrile neutropenic hematological malignancies

Murat SÖKER, Kenan HASPOLAT, Celal DEVEC?O?LU, M.Ali TA?
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 501 - 505]
GL?KOPEPT?DLERE VE DENEND??? BÜTÜN ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇL? ENTEROCOCCUS FAECIUM SU?U
An Enterococcus faecium strain resistant to glycopeptides and all other antibiotics tested

Betigül ÖNGEN1, Nezahat GÜRLER1, Figen ESEN2, Sabiha KARAYAY1, Kurtulu? TÖREC?1 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, T?bbi Mikrobiyoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 Matt Forte Jersey