ANKEM Dergisi Yıl:1999 Cilt:13 Sayı:3

Cilt 13 • Say? 3 • 1999  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 178 - 181]
SEPS?STE EMP?R?K ANT?B?YOT?K TEDAV?S?

Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 182 - 184]
ABDOM?NAL TRAVMADA ANT?B?YOT?K KULLANIMI

R?fat TOKYAY
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, BURSA
 
[s. 185 - 192]
YANIKLARDA ANT?B?YOT?K KULLANIMI

Kaya YORGANCI
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Yan?k Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 194 - 197]
SEPS?S VE BÖBREK YETMEZL???

Semih BA?KAN
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 198 - 201]
SEPS?STE AKUT BÖBREK YETMEZL???


Mehmet O?UZ
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
 
[s. 202 - 205]
AKUT BÖBREK YETMEZL???NDE SEPS?S


Sava? KOÇAK
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 208 - 213]
D?? HEK?ML???NDE ANT?M?KROB?YAL A?IZ GARGARALARNIN KULLANILMASI


Güven KÜLEKÇ?1, Serdar Ç?NTAN2, Oktay DÜLGER3 
1?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
3?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Endodonti Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 214 - 222]
S?STEM?K VE LOKAL ANT?M?KROB?K KULLANIMININ PER?ODONTAL HASTALIKLARIN TEDAV?S?NDEK? YER?


Serdar Ç?NTAN1, Oktay DÜLGER2, Güven KÜLEKÇ?3 
1?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Endodonti Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
3?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 223 - 226]
D?? HEK?ML???NDE ANT?B?YOT?K KULLANIMI


Oktay DÜLGER1, Serdar Ç?NTAN2, Güven KÜLEKÇ?3 
1?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Endodonti Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
3?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 228 - 230]
AKUT OT?T?S MED?ADA ETYOPATOGENEZ


Fikret ?LER?
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 231 - 234]
OT?T?S MED?ADA TANI VE AYIRICI TANIDA ÖNEML? NOKTALAR


Metin ÖNERC?
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 235 - 238]
OT?T?S MED?A TEDAV?S?


Yücel TANYER?
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 240 - 247]
PROTOZOON HASTALIKLARININ SA?ALTIMI


Ülgen Zeki OK
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
 
[s. 248 - 251]
HELMENT?AS?S SA?ALTIMI


Kor YEREL?
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
 
[s. 252 - 256]
ARTROPOD HASTALIKLARINDA SA?ALTIM


Ahmet ÖZB?LG?N
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
 
[s. 258 - 259]
NEKROT?ZAN YUMU?AK DOKU ?NFEKS?YONLARI


Yavuz BOZFAKIO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 260 - 263]
NEKROT?ZAN (GANGRENÖZ) YUMU?AK DOKU ?NFEKS?YONLARI


Abut KEBUD?1, Temel DA?O?LU2 
1?i?li Etfal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?i?li, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 266 - 270]
OLUMLU B?R Ö?RET?M ORTAMI YARATMAK


Orhan Ç?ZMEC?1, Ahmet D?NÇÇA?2, Ünal DE?ERL?2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 272 - 277]
GL?KOPEPT?D ANT?B?YOT?KLER: DÜNÜ


Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 278 - 280]
GL?KOPEPT?D ANT?B?YOT?KLER: BUGÜNÜ, YARINI


Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 282 - 285]
ANT?V?RAL ?LAÇLAR VE ETK? MEKAN?ZMALARI


?emsettin USTAÇELEB?
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 286 - 290]
ANT?V?RALLER?N KL?N?K KULLANIMI


Muzaffer F?NCANCI
SSK ?stanbul E?itim Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Bakteriyoloji Servisi, Samatya, ?STANBUL
 
[s. 291 - 295]
ANT?V?RALLERE D?RENÇ GEL???M MEKAN?ZMALARI VE TAY?N?


Gülden YILMAZ
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 298 - 301]
PER?TON D?YAL?Z?N?N ?NFEKS?YÖZ KOMPL?KASYONLARINA GENEL BAKI?


Semra BOZFAKIO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 302 - 305]
PER?TON D?YAL?Z?NDE ?NFEKS?YÖZ KOMPL?KASYONLAR, PER?TON?T VE TEDAV? ?LKELER?


Rezzan ATAMAN
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 306 - 309]
KATETER ÇIKI? YER? ?NFEKS?YONU VE TEDAV? ?LKELER?


Fehmi AKÇ?ÇEK
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 312 - 316]
?MMÜNSÜPRESE HASTALARDA A?ILAMA


?ftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TRABZON
 
[s. 317 - 319]
HIV ?NFEKTE K???LERDE ?MMÜN?ZASYONUN OLASI SAKINCALARI


Kadir B?BERO?LU
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 322 - 324]
BAKTER?LER ?Ç?N KULLANILAN ANT?B?YOT?K DUYARLILIK TESTLER?


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi ?hsan Do?ramac? Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
 
[s. 325 - 331]
ANAEROP BAKTER?LER?N ANT?B?YOT?K DUYARLILIK TESTLER?


Ferda TUNÇKANAT
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 332 - 336]
ANT?FUNGAL DUYARLILIK TESTLER?


Sevtap ARIKAN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 338 - 340]
ATEROSKLEROZ VE M?KROORGAN?ZMA ?L??K?S?: TAR?HÇE


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 341 - 348]
C.PNEUMONIAE ?NFEKS?YONLARI ?LE ATEROSKLEROZ ET?YOLOJ?S? ARASINDAK? OLASI ?L??K?LER


Fatih KÖKSAL
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ADANA
 
[s. 349 - 351]
CHLAMYDIA PNEUMONIAE ?NFEKS?YONLARININ TANISI VE SA?ALTIMI


Deniz Gökengin DEREL?
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 354 - 358]
TÜBERKÜLOZDA TERM?NOLOJ? VE YEN? OLGU TEDAV?S?


Melahat KURUTEPE
Heybeliada Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?STANBUL
 
[s. 359 - 363]
TÜBERKÜLOZDA KISA SÜREL? KEMOTERAP?


Benan ÇA?LAYAN
Kartal E?itim Ara?t?rma Hastanesi, Gö?üs Hastal?klar? ve Tüberküloz Klini?i, ?STANBUL
 
[s. 364 - 368]
TÜBERKÜLOZDA ÖZEL DURUMLARDA TEDAV? VE YEN?DEN TEDAV?


Özlen TÜMER
Heybeliada Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?STANBUL
 
[s. 370 - 373]
N?TR?K OKS?T: GENEL ÖZELL?KLER?


Lütfiye ERO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 374 - 379]
?NFLAMASYONDA N?TR?K OKS?T YANITI


Hüseyin BASKIN
Sa?l?k Bakanl??? ?zmir Bölge H?fz?ss?hha Enstitüsü, Göztepe, ?ZM?R
 
[s. 380 - 385]
SEPS?S VE SEPT?K ?OK TEDAV?S?NDE N?TR?K OKS?T?N ROLÜ


Metin KARABÖCÜO?LU
?stanbul Üniversitesi Çocuk Sa?l??? Enstitüsü, Çapa, ?STANBUL
 Tracy Walker Authentic Jersey