ANKEM Dergisi Yıl:1998 Cilt:12 Sayı:4

Cilt 12 • Say? 4 • 1998  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 437 - 441]
VANKOM?S?N VE TE?KOPLAN?N?N MET?S?L?NE D?RENÇL? 252 STAF?LOKOK SU?UNA ETK?NL???N?N M?KROD?LÜSYON YÖNTEM? ?LE ARA?TIRILMASI
Investigation of efficacy of vancomycin and teicoplanin against 252 methicillin resistant staphylococci by using microdilution method

Muhiddin D?LER1, Ömer KOCABEYO?LU1, ?lhan B?R?NC?2, Ali ERDEMO?LU1, Ahmet ÖZBEK1 
1GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Üsküdar, ?STANBUL 
2Kas?mpa?a Deniz Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, Kas?mpa?a, ?STANBUL
[s. 442 - 446]
GRAM NEGAT?F BAKTER?LERDE GEN??LET?LM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN Ç?FT D?SK S?NERJ? YÖNTEM?YLE BEL?RLENMES?
Detection of extented broad spectrum beta-lactamase activity in Gram negative bacteria by using double disk synergy method

?lknur KALEL?, Nermin ÖZEN, Mustafa ?ENGÜL, Nural CEVAH?R, Filiz AK??T
Pamukkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DEN?ZL?
 
[s. 447 - 452]
ÇOCUKLUK ÇA?INDA TOPLUMDA KAZANILMI? ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDA AZ?TROM?S?N?N BE? GÜNLÜK TEDAV?S? ?LE AMOKS?S?L?N-KLAVULAN?K AS?D?N ON GÜNLÜK TEDAV?S?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of five-day course of azithromycin and ten-day course amoxicillin-clavulanic acid therapies in children with community-acquired lowe respiratory infections

Rüya D?KER, Gülten TANYER, Y?ld?z DALLAR, F.?nci ARIKAN
Sa?l?k Bakanl??? Ankara Hastanesi, Pediatri Klini?i, ANKARA
 
[s. 453 - 456]
ÇOKLU ANT?B?YOT?K D?RENC? GÖSTEREN YO?UN BAKIM ?ZOLATI PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLER?N?N T?KARS?L?N/KLAVULAN?K AS?T KOMB?NASYONUNA ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In-vitro sensitivities of multiply antibiotic resistant Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients in intensive care units to ticarcillin/clavulanic acid

Alper TÜNGER1, Leyla AKDA?2, Mehmet Ali ÖZ?NEL3, Sercan ULUSOY2, Kemal YÜCE2 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?zmir 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 457 - 462]
KRON?K SÜPÜRAT?F MED?A OLGULARINDA DI? KULAK YOLUNDAN ?ZOLE ED?LEN AEROP BAKTER?LER VE ANT?M?KROB?K MADDELERE DUYARLILIKLARI
Aerobic bacteria isolated from external auditory canal in chronic suppurative otitis media cases and their in-vitro susceptibility to antimicrobials

Beril ÖZBAKKALO?LU1, Süheyla SÜRÜCÜO?LU1, Halis ÜNLÜ2, Semra KURUTEPE3, Nuri ÖZKÜTÜK4, Kenan DE?ERL?4 
1Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, MAN?SA 
2Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak-Bo?az-Burun Anabilim Dal?, MAN?SA 
3Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Manisa 
4Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
[s. 469 - 473]
KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA DE????K BETA-LAKTAMAZ ?NH?B?TÖRLER? KULLANILARAK GEN??LET?LM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRET?M?N?N SAPTANMASI
Detection of extended spectrum beta-lactamases in Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli isolates by performing disk synergy test with different beta-lactamase inhibitors

Zeynep GÜLAY1, Ay?e YÜCE2, Nuran YULU?1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 474 - 477]
?ANLIURFA YÖRES?NDE ?ZOLE ED?LEN STAF?LOKOK SU?LARINDA MET?S?L?N D?RENC?
Methicillin resistance in staphylococci isolated in Saliurfa district

Gönül ASLAN, Adnan SEYREK, Mustafa ULUKANLIG?L, Hatice ÖZB?LGE
Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ANLIURFA
 
[s. 478 - 482]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER C?NS? BAKTER?LER?N KEMOTERAPÖT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In-vitro sensitivity to chemotherapeutics of Acinetobacter strains isolated from various specimens

Bekir KOCAZEYBEK, Hüseyin ÇAKAN, Emine KÜÇÜKATE?
?stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyioloji Laboratuvar? Haseki, ?STANBUL
 
[s. 483 - 487]
STAF?LOKOK SU?LARINDA VANKOM?S?N VE TE?KOPLAN?N DUYARLILI?INI BEL?RLEMEDE BUYYONDA M?KROD?LÜSYON VE E-TEST YÖNTEMLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of E-test and broth microdilution for susceptibility testing of staphylococci to vancomycin and teicoplanin

Mustafa SÜNBÜL1, Cafer ERO?LU2, Teoman ÇINAR2, Murat HÖKELEK3, Hakan LEBLEB?C?O?LU2 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMS 
3Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 488 - 491]
HUZUREV? YA?LILARINDA S.PNEUMONIAE TA?IYICILI?I VE PEN?S?L?N D?RENC?
S.pneumoniae carriage and penicillin resistance among the nursing home residents

Taner YILDIRMAK1, Deniz GÜR2 
1Numune Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA 
2Hacettepe Üniversitesi ?hsan Do?ramac? Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar, S?hhiye, ANKARA
[s. 492 - 496]
SOLUNUM YOLU ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE SU?LARINDA ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Antibiotic resistance in Haemophilus influenzae strains isolated from respiratory tract infections

Rahmiye BERK?TEN, Dilara S. GÜROL
?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 497 - 502]
BUYYONDA M?KROD?LÜSYON VE E-TEST YÖNTEMLER? ?LE MAYALARIN ANT?FUNGAL DUYARLILI?I
Ant?fungal susceptibility testing of yeasts with broth microdilution and e-test methods

A.Nedret KOÇ, Selma GÖKAHMETO?LU, Müge O?UZKAYA
Erciyes University Medical School, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Kayseri, Turkey
 
[s. 503 - 508]
CERRAH? YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE YATAN HASTALARIN ASP?RASYON KATETERLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN MAYALAR VE FLUKONAZOL VE AMFOTER?S?N B-YE DUYARLILIKLARI
Yeasts isolated from aspiration catheters of patients in the surgical intensive care unit and their sensivity to fluconazol and amphotericin B

Emine KÜÇÜKATE?1, Zayre ERTURAN2, Hüseyin ÇAKAN1, Bekir KOCAZEYBEK1, Y?ld?z YE?ENO?LU2 
1?stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 509 - 513]
GRAM NEGAT?F NON-FERMENTAT?F ÇOMAKLARDA KARBAPENEMLERE ETK?L? BETA-LAKTAMAZLAR
Beta-lactamases active on carbapenems from non-fermentative Gram-negative bacilli

Zeynep GÜLAY, Tuba ATAY, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 514 - 521]
GEN??LET?LM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLI?ININ SAPTANMASINDA KULLANILAN ÇE??TL? YÖNTEMLER?N DE?ERLEND?R?LMES?
Detection of extended spectrum beta-lactamase production by different methods

Zeynep GÜLAY, Meral KÜÇÜKGÜVEN B?ÇMEN, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R

 

 Mason Cole Jersey