ANKEM Dergisi Yıl:1998 Cilt:12 Sayı:3

Cilt 12 • Say? 3 • 1998  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 186 - 190]
GÜNEYDO?U ANADOLU PROJES?NDE PARAZ?T ?NFEKS?YONLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
Schistosomiasis

Ahmet ÖZB?LG?N
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Manisa
 
[s. 191 - 194]
GAP VE ?NFEKS?YON HASTALIKLARI


Fatma SIRMATEL
Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP
 
[s. 195 - 199]
GAP'DA ?NFEKS?YON HASTALIKLARININ EP?DEM?YOLOJ?K DE?ERLEND?R?M? VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER


Nafiz BOZDEM?R
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Aile Hekimli?i Anabilim Dal?, Balcal?, ADANA
 
[s. 202 - 209]
MULT?PL ORGAN YETERS?ZL???-?MMUNMODÜLATÖRLER METABOL?K DESTEK VE ANT?BAKTER?YEL TEDAV?


Ünal DE?ERL?1, ?skender SAYEK2, Figen ESEN3 
1?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA 
3?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 212 - 213]
ANT?B?YOT?KLERLE TEDAV?DE GÖZÖNÜNE ALINACAK DURUMLAR


Lütfiye ERO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 214 - 216]
ATE?L? NÖTROPEN?K HASTALARDA ANT?B?YOT?K UYGULAMALARI


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 217 - 226]
ORGAN YETERS?ZL?KLER?NDE ANT?B?YOT?K KULLANIMI


Tekin AKPOLAT
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 227 - 230]
YA?LILARDA ANT?B?YOT?K KULLANIMI


Vecdet TEZCAN
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 232 - 237]
?NFEKS?YON HASTALIKLARININ TANISINDA MOLEKÜLER B?YOLOJ? TEKN?KLER?N?N YER?


Salih TÜRKO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Viroloji ve Temel ?mmünoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 238 - 241]
?NFEKS?YON HASTALIKLARININ TEDAV?S?N? ?ZLEMEDE MOLEKÜLER B?YOLOJ? TEKN?KLER?N?N ÖNEM?


Selda ERENSOY
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 242 - 244]
ANT?B?YOT?K D?RENC? VE MOLEKÜLER B?YOLOJ?K YÖNTEMLER


Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 246 - 247]
MANTAR ?NFEKS?YONLARINDA KL?N?K ARA?TIRMALARDA SORUNLAR


Sibel A?ÇIO?LU AKHAN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, Ankara
 
[s. 248 - 252]
MANTAR ?NFEKS?YONLARINDA KL?N?KTEN LABORATUVARA: TANI SORUNLARI


Beyza ENER
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Görükle, BURSA
 
[s. 253 - 256]
ANT?FUNGAL TEDAV?: AMFOTER?S?N B HALA STANDART ?LAÇ MI ?


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 258 - 262]
GEBEL?KTE S?TOMEGALOV?RUS ?NFEKS?YONU


Murat YAYLA
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 263 - 265]
GEBEL?KTE VAR?SELLA ZOSTER ?NFEKS?YONU


Murat YAYLA
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 266 - 272]
GEBEL?KTE RUBELLA VE HUMAN PARVOV?RUS B-19 ?NFEKS?YONLARI


Yakup Erkan ERATA
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 273 - 275]
GEBEL?K VE TOKSOPLAZMOZ


At?l YÜKSEL
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 278 - 283]
?NTRAABDOM?NAL ?NFEKS?YONLAR


Metin ÇAKMAKÇI
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 284 - 286]
CERRAH?DE YUMU?AK DOKUNUN M?KST ?NFEKS?YONLARI


Mustafa T?REL?
SSK Tepecik Hastanesi, 3.Cerrahi Klini?i, ?ZM?R
 
[s. 287 - 291]
D?ABET?K AYAK ?NFEKS?YONLARI


Selçuk BAKTIRO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 294 - 297]
ÜR?NER ?NFEKS?YONA ZEM?N HAZIRLAYAN FAKTÖRLER


Ahmet NAYIR
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 298 - 299]
ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA KL?N?K BEL?RT?LER VE TANI


Salim ÇALI?KAN
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 300 - 302]
ÜR?NER ?NFEKS?YONLU ÇOCUK HASTALARIN GÖRÜNTÜLENME YÖNTEMLER? ?LE ?NCELENMES?


Lale SEVER 
Cerrahapa?a T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 303 - 306]
ÇOCUKLARDA ÜR?NER ?NFEKS?YON TEDAV?S?


Hilal MOCAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON
 
[s. 308]

HOSPITAL INFECTION CONTROL:ORGANIZATION PROBLEMS

Paul M. ARNOW
The University of Chicago, Department of Medicine, Section of Infectious Diseases, Chicago
 
[s. 309 - 310]
HASTANE ?NFEKS?YONLARININ ?ZLEM? VE KULLANILAN YÖNTEMLER: ULUSAL HASTANE ?NFEKS?YONLARI ?ZLEM PROGRAMI (NOSOLINE)


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 311 - 316]
HASTANE ?NFEKS?YONLARI: ANT?B?YOT?K KULLANIMI VE D?RENÇ


Semra ÇALANGU
?stanbul T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 317]
HASTANE ?NFEKS?YON KONTROL PROGRAMLARI: MAL?YETE ETK?LER?


H.Erdal AKALIN
Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne?i
 
[s. 320 - 322]
SEPS?SDE YEN? KAVRAMLAR VE TANIMLAMALAR


Tansu SALMAN
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 323 - 328]
ÇOCUKLUK YA? GRUBU SEPS?S?NDE ANT?M?KROB?YAL TEDAV?


Emine KOCABA?
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dal?, ADANA
 
[s. 329 - 335]
SEPS?SDE DESTEKLEY?C? TEDAV?LER VE YEN? TEDAV? YAKLA?IMLARI


Metin KARABÖCÜO?LU
?stanbul Üniversitesi, Çocuk Sa?l??? Enstitüsü, Acil Pediatri Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 338 - 340]
MAJÖR CERRAH? G?R???M SONRASI ?NFEKS?YONLARA YAKLA?IM


Erol BALIK
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 341 - 343]
YO?UN BAKIM B?R?M?NDE POSTOPERAT?F MAJÖR CERRAH? HASTALARINDA ?NVAZ?F G?R???MLER VE ?NFEKS?YON SORUNU


Nahit ÇAKAR
?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 344 - 347]
TRAVMA SONRASI ?NFEKS?YONLARA YAKLA?IM


Cemalettin ERTEK?N
?stanbul T?p Fakültesi, Travma ve Acil Cerrahi Birimi, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 350 - 352]
KANSERL? ÇOCUKLARDA ?NFEKS?YON E??L?M? YARATAN R?SK FAKTÖRLER?


I??k YALÇIN
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 353 - 359]
FEBR?L NÖTROPEN? ÇOCUKLARDA ETKEN M?KROORGAN?ZMALAR


Nezahat GÜRLER
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 360 - 364]
FEBR?L NÖTROPEN?L? ÇOCUKLARDA EMP?R?K TEDAV? YAKLA?IMI


Rejin KEBUD?
?stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 366 - 368]
ANT?B?YOT?K NEFROTOKS?S?TES?


S.Tevfik ECDER
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
 
[s. 369 - 372]
BÖBREK YETERS?ZL???NDE ANT?B?YOT?K KULLANIMI


Semra BOZFAKIO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
 
[s. 374 - 377]
K?ME TÜBERKÜLOZ TEDAV?S? BA?LANMALIDIR ? YEN? OLGULARDA TEDAV? ?LKELER?


Zeki KILIÇASLAN
?stanbul T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 378 - 383]
TÜBERKÜLOZ TEDAV?S? SIRASINDA GEL??EN HEPATOTOKS?S?TEDE KL?N?K YAKLA?IM


Kemal TAHAO?LU
SSK Süreyyapa?a Gö?üs Kalp ve Damar Hastal?klar? E?itim Hastanesi, ?STANBUL
 
[s. 384 - 390]
TÜBERKÜLOZ TEDAV?S?NDE HASTA UYUMU VE ÇOK-?LACA D?RENÇL? TÜBERKÜLOZ HASTASINA YAKLA?IM


?eref ÖZKARA
Atatürk Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi Merkezi, Keçiören, ANKARA
 
[s. 392 - 394]
HELICOBACTER PYLORI ?NFEKS?YONU


Güngör BOZTA?
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Gastroenterohepatoloji Bilim Dal?, Çapa, ?stanbul
 
[s. 395 - 396]
ÜST GASTRO?NTEST?NAL S?STEM?N AS?D-PEPT?K HASTALIKLARINDA HELICOBACTER PYLORI'N?N ROLÜ


S.Fatih BE?I?IK
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Gastroenterohepatoloji Bilim Dal?, Çapa, ?stanbul
 
[s. 397 - 399]
HELICOBACTER PYLORI ?NFEKS?YONU ?LE M?DE KANSER? VE M?DE LENFOMASI ?L??K?S?


Dursun BU?RA
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 402 - 403]
?NANDIRICI OLMAYAN ANT?B?YOGRAM SONUÇLARI VE YORUMLANALARI


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi, ?hsan Do?ramac? Çocuk Hastal?klar? Mikrobiyoloji Laboratuvar?, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 404 - 405]
ANT?B?YOT?K DUYARLILIK TESTLER?: KL?N?K-LABORATUVAR ??B?RL???


Mehmet Ali ÖZ?NEL
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 406 - 417]
ANT?B?YOGRAM: DÜZENLEME, B?LD?RME VE DE?ERLEND?RME ?LKELER?


Arif KAYGUSUZ
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 420 - 421]
POSTER SUNU?U


M.O?uz GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 422 - 423]
SÖZEL SUNU?


Ye?im GÖKÇE-KUTSAL
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Fiziksel T?p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 424 - 425]
B?L?MSEL ÖZET SUNU?U


Semih KESK?L
Dr.M.Ü.Acil Yard?m ve Travmatoloji Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, ANKARA
 
[s. 426 - 428]
B?L?MSEL MAKALE SUNU?U


M.Umut AKYOL
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 430 - 432]
PED?ATR?DE BAZI YEN? ANT?B?YOT?KLER?N KULLANIMI


Nuran SALMAN
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 433 - 435]
CERRAH? UYGULAMADA YEN? ANT?B?YOT?KLER?N KULLANIM ALANLARI


Alp BOZBORA
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 463 - 468]
SEFEP?M?N ÇE??TL? BAKTER? TÜRLER?NE ?N-V?TRO ETK?NL???
In-vitro activity of cefepime against various bacterial species

Zeynep GÜLAY, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 Dalvin Cook Jersey