ANKEM Dergisi Yıl:1997 Cilt:11 Sayı:4

Cilt 11 • Say? 4 • 1997  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 415 - 418]
DUYARLILIK DENEYLER? SONUÇLARI ?DENT?F?KASYON HATALARIMIZI AÇI?A VURUYOR!
Antibiotic susceptibility test results disclose our misidentifications

Gülçin BABAO?LU, Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 419 - 428]
GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARDA ?NDÜKLENEB?L?R BETA-LAKTAMAZ BEL?RLENMES?NDE KULLANILAN YÖNTEMLER?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of methods used in the determination of inducible beta-lactamase in Gram negative rods

Özden BÜYÜKBABA, Handan KATRANCI, Ya?ar NAK?PO?LU, ?engül DERBENTL?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 429 - 431]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARINDA SEFOKS?T?N ?LE BETA-LAKTAMAZ ?NDÜKS?YONU
Beta-lactamase induction with cefoxitin in Pseudomonos aeruginosa strains

Hakan ÖZTÜRKER?1, Ömer KOCABEYO?LU2, Erdo?an KO?AN2, Muhittin D?LER2, ?emsettin ÖZCAN2 
1GATA Çaml?ca Gö?üs Hastal?klar? Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL 
2GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL
[s. 432 - 444]
ÇOCUK HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN ENTEROBACTERIACEAE SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLI?I
Incidence of extended spectrum beta-lactamase production in Enterobacteriaceae strains isolated from pediatric patients

Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Nezahat GÜRLER, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 445 - 450]
KARBAPENEMLER?N N?TR?K OKS?T YANITI ÜZER?NE ETK?LER?
The effects of carbapenems on nitric oxide response

Zeynep GÜLAY, Mine YÜCESOY, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 451 - 456]
ANT?-?NFLAMATUVAR AJANLARIN N?TR?K OKS?T YANITI ÜZER?NE ETK?LER?
Modulation of nitric oxide response by nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Zeynep GÜLAY, Mine YÜCESOY, Nuran YULU?
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 457 - 460]
HOMOJEN MRSA SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotics resistance patterns of homogenous MRSA strains

Hikmet GED?K1, Nur BENZONANA1, Banu TA?ER2, Gülden ERSÖZ1, Serdar ÖZER1 
1Kartal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL 
2Taksim Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL
[s. 461 - 465]
DE????K GRUPLARDA ANT?B?YOT?KLER?N AEROMONAS C?NS? BAKTER?LER ?Ç?N M?K VE MBK DE?ERLER?
The MIC and MBC values of various antibiotics for Aeromonas species

Ahmet ÖZBEK1, ?emsettin ÖZCAN2, Ömer KOCABEYO?LU2, Ali ERDEMO?LU2 
1GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?stanbul 
2GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL
[s. 466 - 468]
BETA-LAKTAMAZ OLU?TURMADAN PEN?S?L?NE AZALMI? DUYARLIK GÖSTEREN ?K? NEISSERIA MENINGITIDIS SU?U
Two non-beta-lactamase producing Neisseria meningitidis strains with reduced susceptibility to penicillin

Mehmet TEK?N, Nevriye GÖNÜLLÜ, Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 469 - 472]
E.COL? VE PSEUDOMONAS SU?LARINA SEFEP?M VE BAZI SIK KULLANILAN ANT?B?YOT?KLER?N ETK?NL?KLER?
Efficacy of cefepime and some other frequently used antibiotics on E.coli and Pseudomonas strains

Ali SÜTÇÜ, Duygu FINDIK, ?nci TUNCER, Bülent BAYSAL
Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 473 - 476]
GRAM NEGAT?F BAKTER? SU?LARINDA SEFEP?M D?RENC?
Cefepime resistance in Gram negative bacteria

Sabiha KARAYAY, Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER, Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 477 - 481]
ÇOCUKLUK YA? GRUBUNDA AKUT OT?T?S MED?A TEDAV?S?NDE AZ?TROM?S?N ETK?NL???
The efficacy of azithromycin in the treatment of acute otitis media in childhood

A.Denizmen AYGÜN, Suat KARAASLAN, Saadet AKARSU, Nimet KABAKU?, A.Hakan AYDINO?LU
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 482 - 486]
VAJ?N?TL? HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN MAYA TÜRLER?N?N ANT?FUNGALLERE DUYARLILIKLARI
The susceptibility of yeast species isolated from vaginitis patients to antifungal agents

Ümran SOYO?UL GÜRER1, Adile ÇEV?KBA?1, Çi?dem ?MAMO?LU1, Nursal DA?DELEN1, Ay?egül YILDIRIM2, Koray DER?C?1 
1Marmara Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Zeynep Kamil Kad?n ve Çocuk Hastal?klar? Hastanesi, ?STANBUL
[s. 487 - 492]
ANAEROP GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARIN DUYARLILIKLARININ BEL?RLENMES?NDE AGAR D?LÜSYON, E TEST VE BUYYONDA D?SK ELÜSYON YÖNTEMLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of agar dilution E test and broth disk elution methods for susceptibility testing of anaerobic Gram negative rods

Nezahat GÜRLER, Hengameh ZAND?, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, T?bbi Mikrobiyoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 493 - 496]
T?FO VE PARAT?FO OLGULARININ TEDAV?S?NDE T?AMFEN?KOL
The use of thiamphenicol in the treatment of typhoid and paratyphoid fever

Celal AYAZ, Sedat ARITÜRK
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 497 - 501]
TAVUK ETLER?NDE SALMONELLA SEROT?PLER?N?N PREVALENS? VE ?ZOLE ED?LEN SU?LARDA ANT?B?YOT?KLERE ?N V?TRO D?RENÇ
Prevalence of Salmonella serotypes in chicken meats and in vitro antibiotic resistance of isolates

Hatice F?DANCI
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Lalahan Hayvan Sa?l??? Nükleer Ara?t?rma Enstitüsü, Lalahan, ANKARA
 
[s. 502 - 506]
MENENGOKOK ?NFEKS?YONLARINDA SONUCU BEL?RLEYEN PROGNOST?K GÖSTERGELER
Prognostic indicators of the outcome of meningococcal infections

Necdet KUYUCU, Benal KUNAK, Aysel YÖNEY, Tunç FI?GIN
Dr. Sami Ulus Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Merkezi, ANKARA
 
[s. 507 - 512]
AM?NOGL?KOZ?D D?RENÇL? GRAM NEGAT?F ÇOMAK SU?LARINDA SAPTANAN D?RENÇ MEKAN?ZMALARI
Resistance mechanisms in aminoglycoside-resistant Gram negative rod strains

Betigül ÖNGEN, Arif KAYGUSUZ, Nezahat GÜRLER, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 

 

 Michael Floyd Authentic Jersey