ANKEM Dergisi Yıl:1997 Cilt:11 Sayı:1

Cilt 11 • Say? 1 • 1997  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 8]
RASYONEL ANT?B?YOT?K KULLANIMINDA B?LG?SAYARLI HASTANE OTOMASYONUNUN ÖNEM?: KÜTAHYA SSK HASTANES? DENEY?M?
Importance of computerized hospital automation in rational antibiotic use: The experience of Kütahya SSK Hospital

Selçuk ESK?ÇUBUK
SSK Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, KÜTAHYA
 
[s. 9 - 13]
1992 YILINDAN BU YANA CERAHATTEN ?ZOLE ED?LEN MET?S?L?NE D?RENÇL? STAF?LOKOKLAR VE BU SU?LARDA AM?NOGL?KOZ?D VE K?NOLON D?RENC?
Methicillin-resistant Staphylococci isolated from pus since 1992 and aminoglycoside and quinolone resistance in these strains

Nezahat GÜRLER, Arif KAYGUSUZ, Sabiha KARAYAY, Kurtulu? TÖREC?
Istanbul Medical Faculty, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 14 - 18]
ÇOCUKLUK YA? GRUBUNDA BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARA BA?LI AKUT TONS?LL?T TEDAV?S?NDE AZ?TROM?S?N, ER?TROM?S?N VE BENZAT?N PEN?S?L?N?N ETK?NL?KLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
A comparison of efficacy of azithromycin, benzathine penicillin and erythromycin in the treatment of pediatric tonsillitis caused by group A beta-hemolytic streptococci

F. Müjgan AYNACI1, Hilal MOCAN1, Hanifi SOYLU1, Kemalettin AYDIN2, ?ftihar KÖKSAL2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON
[s. 19 - 22]
1970'L? YILLARLA 1995 YILINDA ?ZOLE ED?LEN GRUP A STREPTOKOKLARA PEN?S?L?N G VE ER?TROM?S?N?N M?K DE?ERLER?
MIC values of penicillin G and erythromycin for group A streptococci isolated in 1970'ies and 1995

Rahmiye BERK?TEN1, Habibe ERDEN?Z2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, ?STANBUL
[s. 23 - 25]
HEMOL?Z POZ?T?F VE NEGAT?F E.COLI SU?LARINDA BAZI ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ ORANLARININ KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of resistance to some antibiotics in hemolytic and non-hemolytic E.coli strains

Selahattin ATMACA, Nezahat ÖZERDEM-AKPOLAT, Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 26 - 29]
YO?UN BAKIM ÜN?TELER? VE D??ER KL?N?KLERDE YATAN HASTALARDAN SOYUTLANAN PSEUDOMONAS AERUG?NOSA KÖKENLER?N?N ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic sensitivities of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients in intensive care units and other clinics

Alper TÜNGER1, Tansu YAMAZHAN2, Esma YÜKSEL2, Feriha ÖZKAN1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 30 - 35]
ALJ?NAT VE Ç?NKOOKS?T ÖJENAL ÖLÇÜ MADDELER?N?N DEZENFEKS?YONUNDA ÇE??TL? DEZENFEKTANLARIN ETK?NL???
The efficacy of various disinfectants on alginate and zincoxyde eugenol impression pastes

Fatma ÜNALAN1, K.Serhan AK??T2, Ya?ar NAK?PO?LU3, Özlem DURAN1, Bülent GÜRLER3 
1?stanbul Üniversitesi Di?hekimli?i Fakültesi, Prostetik Di? Tedavisi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2Serbest Di?hekimi, ?STANBUL 
3?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 36 - 39]
ÜROLOJ?K ENDOSKOP?K G?R???MLERDE SEFTR?AKSONUN PROF?LAKT?K KULLANIMI
Prophylactic ceftriaxone usage in urologic endoscopic procedures

?dris B?LG?Ç, A.Taner SAYDERE, M.Kemal AT?KELER, Orhan YALÇIN, Atilla SEMERC?ÖZ, Y.Can BAYD?NÇ
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 40 - 44]
GEN?TAL MYCOPLASMA VE CHLAMYDIA ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?NDE DOKS?S?KL?N VE AZ?TROM?S?N?N ETK?NL?KLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Azithromycin and doxycycline in the treatment of genital Mycoplasma and Chlamydia infections

Rabiye BABALIO?LU1, Nevin ÖZMEN1, Fatma KASAPO?LU1, Bilhan SIDAL1, ?smet BEYCAN2 
1Bezm-i Alem Valide Sultan Vak?f Gureba Hastanesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Klini?i, Aksaray, ?STANBUL 
2Bezm-i Alem Valide Sultan Vak?f Gureba Hastanesi, Mikrobiyoloji Klini?i, Aksaray, ?STANBUL
[s. 45 - 49]
STAF?LOKOKLARDA MUP?ROS?N D?RENC?
Mupirocin resistance in staphylococci

Feriha ÖZKAN, Selma YEGANE, Alper TÜNGER, Mehmet Ali ÖZ?NEL, Ayhan TOKBA?
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 50 - 54]
KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA "EXTENDED BROAD SPECTRUM" BETA-LAKTAMAZLARIN ARA?TIRILMASI
Investigation of "Extended Broad Spectrum" beta-lactamases in Klebsiella pneumoniae strains

Tamer ?ANLIDA?1, Gülendame SAYGI1, Semra ÖZÇEL?K1, Nedim ÇAKIR2, Ali ÇEL?KSÖZ1 
1Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS 
2Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?zmir
[s. 55 - 58]
ÜROLOJ?K OPERASYONLARDA SEFTR?AKSON KULLANIMI VE ETK?NL???
Ceftriaxone usage and it's effectiveness in urologic surgery

?dris B?LG?Ç, M.Kemal AT?KELER, A.Taner SAYDERE, Orhan YALÇIN, Atilla SEMERC?ÖZ, Y.Can BAYD?NÇ
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 59 - 64]
FEBR?L NÖTROPEN?K HASTALARDA SEFTAZ?D?M VE AM?KAS?N AMP?R?K UYGULAMASI
Ceftazidime and amikacin empiric treatment in febrile neutropenic patients

M.Orhan AYYILDIZ1, Erdener BALIKÇI2, Naci T?FT?K1, Abdurrahman I?IKAKDO?AN1, Dede ??T1, Ekrem MÜFTÜO?LU1 
1Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
2Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 65 - 69]
PSEUDOMONAS VE ENTEROBACTER SU?LARINDA KLORHEKS?D?N GLUKONAT D?RENC?
Determination of chlorhexidine resistance in hospital isolates of Pseudomonas spp. and Enterobacter spp.

Habibe ERDEN?Z1, Ya?ar NAK?PO?LU2, Bülent GÜRLER2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi, Çapa, (KÜKENS) ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 70 - 73]
?DRARDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In-vitro antibiotic susceptibility of E.coli strains isolated from urine

Mehmet ERG?N, Orhan YILMAZ
T.C.Ziraat Bankas? Hastanesi, Gaziosmanpa?a, ANKARA
 
[s. 74 - 80]
ÇOCUKLUK ÇA?I AKUT MAKS?LLER S?NÜZ?TLER?NDE ÜÇ GÜNLÜK AZ?TROM?S?N TEDAV?S?
Three days' azithromycin treatment in acute maxillary sinusitis of childhood

Hilal MOCAN1, Hanifi SOYLU2, Ziya MOCAN1, Hasan D?NÇ3 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, TRABZON
[s. 81 - 85]
AKUT TONS?LL?T VE FARENJ?TL? OLGULARDA PEN?S?L?N-V ?LE SEFADROKS?L MONOH?DRATIN KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of cefadroxil monohydrate and penicillin-V in the treatment of acute pharyngitis and acute tonsillitis

Gülten TANYER, Y?ld?z DALLAR, F.?nci ARIKAN, Metin ERTÜRK, Erkut ALTU?, Y?ld?z YILDIRMAK, Ülkü TRA?, Zeynep ?IKLAR
Sa?l?k Bakanl???, Ankara Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Klini?i, ANKARA

 

 Cam Robinson Womens Jersey