ANKEM Dergisi Yıl:1996 Cilt:10 Sayı:4

Cilt 10 • Say? 4 • 1996  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 355 - 359]
CERAHATTEN ?ZOLE ED?LEN ANAEROP BAKTER?LER?N ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of anaerobic bacteria isolated from pus

Nezahat GÜRLER, Hengameh ZAND?, Betigül ÖNGEN, Kurtulu? TÖREC?
Istanbul Medical Faculty, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Çapa, ISTANBUL
 
[s. 360 - 366]
ÇOCUKLARDA C?DD? ?NFEKS?YONLARIN TEDAV?S?NDE ?M?PENEM/S?LASTAT?N KULLANIMI
Use of imipenem/cilastatin for the treatment of serious infections in pediatrics

Ayper SOMER1, Nuran SALMAN1, Nermin GÜLER1, Arif KAYGUSUZ2, Ay?e PALANDUZ1, I??k YALÇIN1, Ülker ÖNE?1 
1?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon, Klinik ?mmünoloji ve Allerji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 367 - 373]
ONÜÇ YILLIK B?R SÜREDE A GRUBU STREPTOKOKLAR ?Ç?N PEN?S?L?N G VE ER?TROM?S?N?N M?K DE?ERLER?NDEK? DE???MELER
Differences in penicillin G and erythromycin MIC values for group A streptococci during a 13 year period

Rahmiye BERK?TEN, Çi?dem BAL, Belgin ALTUN
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 374 - 379]
1976-1994 YILLARI ARASINDA ?ZOLE ED?LEN A GRUBU DI?I BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARDA PEN?S?L?N G VE ER?TROM?S?N M?K DE?ERLER?
MIC values of various non-group A beta-hemolytic streptococci isolated between 1976 and 1994 to penicillin G and erythromycin

Rahmiye BERK?TEN, Çi?dem BAL, Belgin ALTUN, Habibe ERDEN?Z
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 380 - 384]
CERRAHPA?A KL?N?KLER?NDE STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TA?IYICILIK ORANI VE ANT?B?YOT?K DUYARLILI?I
The rate of nasal carriage of Staphylococcus aureus and susceptibilities of isolates in Cerrahpa?a clinics

Ali MERT1, Fatma KÖKSAL2, Esra AYAR2, Sahure KÖKSAL2, Fehmi TABAK1, Cafer ERO?LU2, Sezer SA?LAM1, Recep ÖZTÜRK2 
1Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Enfeksiyon Bilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL 
2Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 385 - 388]
KLORAMFEN?KOLE D?RENÇL? B?R T?FO OLGUSU
A case of typhoid fever resistant to chloramphenicol

Recep ÖZTÜRK1, Ali MERT2, Cafer ERO?LU1, Fehmi TABAK2, Ali DUMANKAR2, Y?ld?r?m AKTU?LU2 
1Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL 
2Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 389 - 392]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA SEFTR?AKSON ?LE PROF?LAKS?
Prophylaxis in gynecological operations with ceftriaxone

Ya?ar KANSU, H.Gökçe ENG?N, Ümit ÖZEK?C?
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 393 - 398]
DI?KI KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN CAMPYLOBACTER TÜRLER?N?N ANT?M?KROB?YAL AJANLARA DUYARLILIKLARI
In-vitro susceptibility of Campylobacter spp. isolated from fecal samples to antimicrobial agents

M.Sait YILDIRIM, Bülent SÜMERKAN, ?ir Ahmet FAZLI
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 399 - 402]
BRUSELLOZDA ?K? FARKLI ?LAÇ KOMB?NASYONU ?LE TEDAV? SONUÇLARI
Comparative trial of tetracycline-streptomycin versus doxycycline-rifampin in treatment of brucellosis

Ali MERT, Fehmi TABAK, Ali DUMANKAR, Y?ld?r?m AKTU?LU
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 403 - 408]
ÇOCUKLUK ÇA?I TÜBERKÜLOZ MENENJ?T?NDE TEDAV? SONUÇLARI
Results of treatment in childhood tuberculous meningitis

Nuran GÜRSES, Fazl? YILMAZER, Ayhan Gazi KALAYCI, Fad?l ÖZTÜRK, Davut ALBAYRAK
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 409 - 414]
FEBR?L NÖTROPEN?DE SEFTAZ?D?M VE BÜYÜME FAKTÖRLER?
Ceftazidime and colony-stimulating factors in febrile neutropenia

Rejin KEBUD?, ?nci AYAN, Sema DO?AN, Ömer GÖRGÜN, Gülnur TOKUÇ
?stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 415 - 418]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE KÖKENLER?N?N SEROT?PLER?, BETA-LAKTAMAZ SALGILAMA ÖZELL?KLER? VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Serotypes, beta-lactamase activities and antibiotic sensitivities of Haemophilus influenzae strains

Candan SAYDAM1, Alper TÜNGER2, Mehmet Ali ÖZ?NEL2, Ayhan TOKBA?2 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 419 - 422]
SEZARYEN OLGULARINDA TEK DOZ SEFTAZ?D?M ?LE PROF?LAKS?
Single-dose ceftazidime prophylaxis in cesarean section

H.Gökçe ENG?N, Ya?ar KANSU, Ümit ÖZEK?C?
F?rat Üniversitesi T?p Fakülltesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 423 - 427]
ER??K?NDEK? AKUT BAKTER?YEL MENENJ?TTE GÜNDE TEK DOZ SEFTR?AKSON TEDAV?S?
Single daily dose ceftriaxone treatment in acute bacterial meningitis in adults

Celal AYAZ, Salih HO?O?LU, Bahriye ÇÜMEN, Mehmet Faruk GEY?K
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 428 - 432]
YARA ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN MRSA SU?LARININ TR?METOPR?M-SULFAMETOKSAZOLE VE BAZI ANT?B?YOT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In-vitro susceptibility of MRSA wound isolates to trimethoprim-sulfamethoxazole and some antibiotics

Dilek ARMAN, Dicle TURAL
Ankara Üniversitesi ?bni Sina Hastanesi, Klinik Bakteriyoloji Laboratuvar?, ANKARA
 
[s. 433 - 437]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA MET?S?L?N D?RENC?, MEROPENEM VE ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIK
Methicillin resistance in and efficacy of meropenem and other antibiotics on Staphylococcus aureus strains

A.Nedret KOÇ, Ne?e EVRENSEL, Gülnur KAYMAKÇI, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 438 - 440]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA POSTOP ?NFEKS?YONLARIN SEFOD?Z?M ?LE SA?ALTIMI
Clinical use of cefodizime in postoperative infections following gynecological interventions

Ya?ar KANSU, H.Gökçe ENG?N, Ümit ÖZEK?C?
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 441 - 444]
DERMATOM?KOZLU KÖPEKLER?N ?TRAKONAZOL ?LE TEDAV?S?
Itraconazole therapy in dogs with dermatomycosis

Erman OR1, Tamer DODURKA1, Alev AKDO?AN KAYMAZ1, Atilla ILGAZ2, Hüseyin TAN1 
1?stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Avc?lar, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Avc?lar, ?STANBUL

 

 Earl Thomas III Jersey