ANKEM Dergisi Yıl:1996 Cilt:10 Sayı:1

Cilt 10 • Say? 1 • 1996  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 13]
GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN BEL?RLENMES?NDE ÜÇ BOYUTLU YÖNTEM VE Ç?FT D?SK S?NERJ? YÖNTEM?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of three dimensional and double disk synergy methods in detection of extended spectrum beta-lactamases in Gram negative rods

?engül DERBENTL?, Handan KATRANCI, Ya?ar NAK?PO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 14 - 18]
AKUT BAKIM GEREKT?REN HASTALARDA GEL??EN ?NFEKS?YONLARDAN ?ZOLE ED?LEN KLEBSIELLA TÜRLER?NDE ANT?BAKTER?YEL DUYARLILIK PATERNLER?N?N VE GEN??-SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI
Antibacterial susceptibility patterns and frequency of extended spectrum beta-lactamases in Klebsiella strains isolated from acute care patients

Ay?egül ESK?TÜRK1, Volkan KORTEN2, Güner SÖYLET?R1 
1Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Haydarpa?a, ?STANBUL 
2Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
[s. 19 - 23]
?DRAR YOLU ?NFEKS?YONU ETKEN? ENTEROBACTERIACEAE SU?LARINDA K?NOLON DUYARLILI?I
Susceptibilities of Enterobacteriaceae strains isolated from urinary tract infections to quinolones

M. Derya AYDIN, Özden BÜYÜKBABA, Özdem AN?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 24 - 27]
KOAH'IN AKUT ALEVLENMELER?NDE AZ?TROM?S?N?N ETK?S?
Efficacy of azithromycin in acute exacerbations of COPD

Tülin ÇA?ATAY1, Halil YANARDA?1, Murat GÜLBARAN2, Rabia P???R?C?LER1 
1Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bronkopnömoloji Bilim Dal?, ?STANBUL 
2Cerrahapa?a T?p Fakültesi, Kardiyoloji Enstitüsü, ?STANBUL
[s. 28 - 33]
DENEYSEL MAJOR HEPAT?K REZEKS?YON YAPILAN SIÇANLARDA BAKTER?YEL TRANSLOKASYON OLU?UMUNA S?STEMAT?K ANT?B?YOTERAP? VE BARSAK LAVAJININ ETK?LER?
The effects of antibiotherapy and intestinal lavage on bacterial translocation in experimental major hepatic resection in rats

M. Emin GÜÇLÜ1, Erkan AKALIN1, Nezahat GÜRLER2, Hengameh ZAND?2, Asaf ATASEVEN1, Mesut PARLAK3, U?ursel GÜÇLÜ4, Hakan GÖK1 
1Vak?f Gureba Hastanesi, 1. Cerrahi Klini?i, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
3?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
4SSK Eyüp Hastanesi, Genel Cerrahi Klini?i, ?STANBUL
[s. 34 - 37]
DE????K MUAYENE MADDELER?NDEN ?ZOLE ED?LEN CORYNEBACTERIUM TÜRLER? VE BAZI ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
Corynebacterium strains isolated from various clinical samples and their susceptibilities to some antibiotics

Ahmet ÖZBEK1, Selahattin ÇELEB?2, Mete BABACAN2 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 38 - 42]
BO?AZ SALGILARINDAN ?ZOLE ED?LEN BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARDA PEN?S?L?N-G TOLERANSININ ARA?TIRILMASI
Investigation of penicillin-G tolerance in beta-hemolytic streptococci isolated from throat swabs

Bülent GÜRLER1, Habibe ERDEN?Z2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, ?STANBUL
[s. 43 - 47]
ÇOCUKLUK ÇA?INDA TOPLUMDA KAZANILMI? ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDA AZ?TROM?S?N ?LE AMOKS?S?L?N-KLAVULAN?K AS?D?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of azithromycin and amoxicillin-clavulanic acid therapy in children with community-acquired lower respiratory infections

Y?ld?z DALLAR, Filiz ?en ADIM, Gülten TANYER, Ay?e SERDARO?LU, Hasan AKSÜT
S.B. Ankara Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Klini?i, Cebeci, ANKARA
 
[s. 48 - 51]
CERRAHPA?A TIP FAKÜLTES?NDE YATAN HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN STAF?LOKOKLARIN ANT?M?KROB?K MADDELERE DUYARLILI?I
Antimicrobial sensitivity of staphylococci isolated from patients hospitalized at Cerrahpa?a Medical Faculty

Recep ÖZTÜRK, Kenan M?D?LL?, Sevgi ERG?N, Gökhan AYGÜN
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 52 - 55]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS'UN NEDEN OLDU?U ?K? P?YOM?YOZ?T OLGUSU
Two cases of pyomyositis due to Staphylococcus aureus

Ali MERT, Fehmi TABAK, Ali DUMANKAR, Mehmet SOY, Y?ld?r?m AKTU?LU
Cerrahapa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 56 - 61]
SON BE? YILDA ÇOCUK KL?N??? ?NFEKS?YON SERV?S?NDE YATAN HASTALARDA SAPTANAN KLEBSIELLA SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
The antibiotic sensitivity of Klebsiella strains isolated from in-patients in the Clinic of Pediatric Infectious Diseases during the last five years

Ay?e PALANDUZ1, I??k YALÇIN1, Ülker ÖNE?1, Nuran SALMAN1, Nermin GÜLER1, Ayper SOMER1, Kurtulu? TÖREC?2, Arif KAYGUSUZ2, Betigül ÖNGEN2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 62 - 67]
SUBKONJONKT?VAL, ?NTRAVENÖZ VE TOP?KAL YOLLA UYGULANAN SEFTAZ?D?M ETK?NL???N?N HAYVAN MODEL?NDE ?NCELENMES?
Comparison of the efficacy of subconjunctival, intravenous and topical administration of ceftazidime in the rabbit model

Feriha ÖZKAN1, Alper TÜNGER1, Levent SA?BAN2, M. Ali ÖZ?NEL1, Ayhan TOKBA?1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R 
2SSK Buca E?itim Hastanesi, Göz Hastal?klar? Klini?i, Buca, ?ZM?R
[s. 68 - 70]
G?YARD?YAZ TEDAV?S?NDE T?N?DAZOL VE TEK DOZ SEKN?DAZOLÜN ETK?NL???
Efficacy of tinidazole and single dose secnidazole in the treatment of giardiasis

Y. Ali ÖNER1, Nilgün D?NÇER1, Bekir KOCAZEYBEK1, Ergene BÜGET2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Parazitoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul Haseki Hastanesi, Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL
[s. 71 - 75]
EKSTREM?TELER?N ATE?L? S?LAH YARALANMALARINDA ANT?B?YOT?KLER?N ?NFEKS?YONU ÖNLEMEDEK? ETK?NL?KLER?
The efficacies of antibiotics to prevent infections in gunshot wounds in extremities

Orhan AKINCI1, Müfit SAD?O?LU1, Erhan YILMAZ1, Fehmi KUYURTAR1, Mustafa YILMAZ2 
1F?rat Üniversitesi Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini?i, ELAZI? 
2F?rat Üniversitesi Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 76 - 80]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN MET?S?L?NE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS ?ZOLASYONU ?Ç?N OKSAS?L?NL? MUELLER-HINTON BES?YER?N?N KULLANILMASI: ÖN ÇALI?MA SONUÇLARI
Use of oxacillin-containing Mueller-Hinton agar for isolation of methicillin resistant Staphylococcus aureus from clinical samples: Preliminary study results

Nihal KARAB?BER, Mehmet KARAHAN, Hasan KILIÇ
Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi, Sa?l?k ??letmesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
 Jordan Martinook Jersey