ANKEM Dergisi Yıl:1995 Cilt:9 Sayı:3

Cilt 9 • Say? 3 • 1995  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 201 - 204]
10 YILDA ANKEM KONGRELER?'N?N GET?RD?KLER?
Consequences of ANKEM CONGRESSES in 10 years

Enver Tali ÇET?N
Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne?i Ba?kan?
 
[s. 205 - 208]
ANT?M?KROB?YAL D?RENÇ: BUGÜNÜ VE YARINI
Antimicrobial resistance: Present and future

H. Erdal AKALIN
Medikal Dan??man, Pfizer ?laçlar? A.?. Ortaköy, ?STANBUL
 
[s. 209 - 216]
ANT?B?YOT?K DUYARLILIK TESTLER?NDE STANDARD?ZASYON
Standardization in antibiotic susceptibility tests

Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 217 - 224]
YEN? MAKROL?DLER?N FARMAKOK?NET???
Pharmacokinetics of newer macrolides

Tom BERGAN
Institute of Medical Microbiology, Kaptein W. Wihelmsen og Frues Bakteriologiske Institutt, National Hospital, Oslo, Norway
 
[s. 225 - 231]
AZ?TROM?S?N: ANT?B?YOT?K TEDAV?S?NDE FARKLI B?R YAKLA?IM
Azithromycin: A different approach to antimicrobial therapy

H.Erdal AKALIN
Medikal Dan??man, Pfizer ?laçlar? A.?. Ortaköy, ?STANBUL
 
[s. 232]
TEDAV? MAL?YET?NDE GÜNCEL KAVRAMLAR
Contemporary notions in therapy cost

Lütfiye ERO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 233 - 235]
SA?LIK EKONOM?S?: TEMEL TANIMLAR
Health economics: Basic definitions

H. Erdal AKALIN
Medikal Dan??man, Pfizer ?laçlar? A.?. Ortaköy, ?STANBUL
 
[s. 236 - 240]
TEDAV? MAL?YET? ?Ç?NDE ?LAÇ G?DERLER?
drug expenditures in therapy costs

Süleyman ÇEL?K
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 241 - 242]
FARMAKOEKONOM?K ANAL?Z?N TEMELLER?
Pillars of pharmacoeconomic analysis

?smail ÜSTEL
Hacettepe Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Eczac?l?k ??letmecili?i Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 243 - 251]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: ?ZOLASYON, TANI VE ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Streptococcus pneumoniae: Isolation, identification and antibiotic resistance

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
 
[s. 252 - 255]
KOMPL?KE ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARI
Complicated urinary system infections

Halit ÖZSÜT
?stanbul T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 256 - 257]
ÇOCUKLARDA KOMPL?KE ÜR?NER ?NFEKS?YON
Complicated urinary infection in childhood

Cenk BÜYÜKÜNAL
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, Pediatrik Üroloji Bilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 258 - 260]
KOMPL?KE ÜR?NER ?NFEKS?YONLAR: ÜROLOJ?K BAKI? AÇISI
Complicated urinary infections: Urological aspects

Ferruh ??M?EK
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Altunizade, ?STANBUL
 
[s. 261 - 262]
KOMPL?KE ?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?
Treatment of complicated urinary infections

Semra BOZFAKIO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç hastal?klar? Anabilim Dal?, Nefroloji Bilim Dal?, Çapa, ?stanbul
 
[s. 263 - 268]
LE?MANYAZ: TEDAV?DE YEN? GEL??MELER
Leishmaniasis: Progresses in therapy

Hasan S. Z. AKSU
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ADANA
 
[s. 269 - 275]
AKUT BARSAK ?NFEKS?YONLARINDA TEDAV? VE TEDAV? SORUNLARI
Treatment problems of acute diarrhoea

Nedim ÇAKIR
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 276 - 279]
CERRAH? PROF?LAKS?: DO?RU UYGULUYOR MUYUZ?


Deniz GÜZEY, , , 
Vak?f Gureba Hastanesi, 2.Cerrahi Klini?i, Aksaray, ?STANBUL
 
[s. 280 - 281]
ANT?B?YOT?K B?YOYARARLANIMI


Ya??z ÜRES?N
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 282 - 285]
ÇOCUK S?NÜZ?TLER? VE TEDAV?DEK? SORUNLAR


Nermin BA?ERER
?stanbul T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 286 - 288]
MED?KAL PROF?LAKS?


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 289 - 295]
ANT?B?YOT?K KONTROL KOM?TES?N?N ETK?NL?KLER?


Semra ÇALANGU
?stanbul T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 296 - 297]
HASTANE DI?INDA ANT?B?YOT?K KULLANIMI


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 298 - 299]
MAKALE YAZMA VE DE?ERLEND?RMEDE TEMEL UNSURLAR


Yavuz BOZFAKIO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 300 - 304]
D?YABET VE ?NFEKS?YON


Nevin D?NÇÇA?
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Diabet Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 305 - 307]
SEPS?STE ?NFLAMATUAR CEVAP VE YEN? TANIMLAMALAR


Mustafa T?REL?
SSK Tepecik Hastanesi, 3.Cerrahi Klini?i, ?ZM?R

 

 Alex Formenton Womens Jersey