ANKEM Dergisi Yıl:1995 Cilt:9 Sayı:1

Cilt 9 • Say? 1 • 1995  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
  [s. 1 - 7]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOK SU?LARINDA YÜKSEK DÜZEYDE STREPTOM?S?N VE GENTAM?S?N D?RENC?
High-level streptomycin and gentamicin resistance in enterococci isolated from various clinical samples

Nihal KARAB?BER, Mehmet KARAHAN
Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
 
[s. 8 - 11]
?M?PENEM VE D??ER BAZI ANT?B?YOT?KLER?N ?DRARDAN ?ZOLE ED?LEN ENTEROCOCCUS FAECALIS SU?LARINA ETK?NL???
Efficacy of imipenem and some other antibiotics againts Enterococcus faecalis strains isolated from urine

Ömer KOCABEYO?LU1, Erdo?an KO?AN1, Mustafa KANMAZ1, M.Ya?ar TÜLBEK2, Do?an ERDEN3, ?rfan ÖZPERÇ?N1 
1Gülhane Askeri T?p akademisi, Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Kad?köy, ?STANBUL 
2Gülhane Askeri T?p akademisi, Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Nefroloji Servisi, Kad?köy, ?STANBUL 
3Gülhane Askeri T?p akademisi, Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Üroloji Servisi, Kad?köy, ?STANBUL
[s. 12 - 16]
ENTEROCOCCUS FAECALIS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM'UN ANT?B?YOT?K D?RENC?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of antibiotic resistance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium

Sercan ULUSOY1, Mine HO?GÖR2, Feriha ÖZKAN2, Mehmet Ali ÖZ?NEL2, Ayhan TOKBA?2 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 17 - 19]
MUP?ROS?N STAF?LOKOK, STREPTOKOK VE ENTEROCOCCUS FAECALIS SU?LARINA ETK?NL???N?N M?KROD?LÜSYON YÖNTEM?YLE ARA?TIRILMASI
Investigation of efficacy of mupirocin on Staphylococcus, Streptococcus and Enterococcus faecalis strains by using microdilution method

Erdo?an KO?AN1, Ömer KOCABEYO?LU2, Kenan KESK?N1, ?rfan ÖZPERÇ?N1, ?lhan B?R?NC?1, Arif F?DAN1 
1Gülhane Askeri T?p Akademisi, Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL 
2Gülhane Askeri T?p Akademisi, Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL
[s. 20 - 25]
?STANBUL'DA ÇOCUK HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARINDA PEN?S?L?N D?RENC? ARANMASI
Search for penicillin resistance Streptococcus pneumoniae strains isolated from pediatric patients in Istanbul

Betigül ÖNGEN, Arif KAYGUSUZ, Müge ÖZALP, Nezahat GÜRLER, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 26 - 29]
FARENJ?TL? HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN A GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARDA PEN?S?L?N G TOLERANSININ ARA?TIRILMASI
Search for penicillin tolerance in group A beta-hemolytic streptococci isolated from patients with pharyngitis

Nuri K?RAZ, Demet KAYA
Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ESK??EH?R
 
[s. 30 - 32]
SEZARYEN OLGULARINDA TEK VE MULT?PL DOZ AMP?S?L?N-SULBAKTAM PROF?LAKS?S?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of single and multiple dose ampicillim-sulbactam prophylaxis in cesarean section

Tamer S. ERDEM, Mehmet ??M?EK, O?uz YÜCEL, Ümit ÖZEK?C?
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 33 - 37]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARIN PROF?LAKS?S?NDE TEK DOZ, KISA VE UZUN SÜREL? MULT?PL DOZ ANT?B?YOT?K UYGULANMASI
Antibiotic prophylaxis in gynecological operations by using single dose and multiple doses for short and long periods

H. GÖKÇE ENG?N, O?uz YÜCEL, Halil ?EN, Ümit ÖZEK?C?
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
 
[s. 38 - 42]
HASTANEDE GEL??EN ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDA PRED?SPOZAN FAKTÖRLER, KL?N?KLERE GÖRE DA?ILIM, ETKENLER VE BAZI ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIK DURUMU
Urinary tract infections acquired in hospital: Predisposing factors, distrubution according to clinics, agents and their susceptibility to some antibiotics

?lyas DÖKMETA?1, Mehmet BAKIR1, A.Nevzat YALÇIN1, Ali GÜRÜN1, M. Zahir BAKICI2 
1Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, S?VAS 
2Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS
[s. 43 - 46]
ÇEMBERL? C?LT VE YARA DRAPE (ROGAN)'?N KULLANIMI ?LE YARA ?NFEKS?YONU PROF?LAKS?S?
Wound infection prophylaxis by using skin and wound drape with ring (Rogan)

Cem ÇAKAR1, Servet KARAHAN1, Ender ALPTOSUN1, Üzeyir TUNCER1, Avni ÖZTÜRK2 
1Haseki Hastanesi, Cerrahi Klini?i, ?STANBUL 
2Haseki Hastanesi, Bakteriyoloji Klini?i, ?STANBUL
[s. 47 - 53]
?STANBUL'DA ÇOCUK HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE VE HAEMOPHILUS PARAINFLUENZAE SU?LARINDA ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Antibiotic resistance in Haemophilus influenzae and Haemophilus parainfluenzae strains isolated from pediatric patients in Istanbul

Arif KAYGUSUZ, Müge ÖZALP, Betigül ÖNGEN, Nezahat GÜRLER, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 54 - 58]
S?NÜZ?T TEDAV?S?NDE GÜNCEL YAKLA?IMLAR
New approaches to the treatment of sinusitis

Alper TUTKUN, Ça?lar BATMAN, Selçuk ?NANLI, Ahmet KOÇ, Cüneyt ÜNER?, Mehmet Ali ?EH?TO?LU
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 59 - 62]
KRON?K OT?TLERDE S?PROFLOKSAS?N ?LE GENTAM?S?N?N LOKAL KULLANIMLARININ KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of topical application of ciprofloxacin and gentamicin in the treatment of chronic otitis media

Alper TUTKUN, Ça?lar BATMAN, Altu? ÖZAGAR, Ahmet KOÇ, Cüneyt ÜNER?, Mehmet Ali ?EH?TO?LU
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 63 - 69]
TIRNAK ?NFEKS?YONU ETKEN? OLAN MAYALAR VE ANT?FUNGAL MADDELERE DUYARLILIKLARI
Yeasts as causative agents of onychomycosis and their susceptibility to antifungal agents

Jaleh AZ?M?, Gül?en AKTAN, Meltem UZUN
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 70 - 75]
?K? AYDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA PÜRÜLAN MENENJITLERDE ADJUVAN DEKSAMETAZON TEDAV?S?N?N YER?
adjunct dexamethasone therapy in bacterial meningitis in children beyond two months

Mustafa HACIMUSTAFAO?LU1, ?brahim ILDIRIM1, Nilgün KÖKSAL1, Mehmet OKAN1, Ahmet TANRITANIR1, ?lker ERCAN2, Günnur ÖZTÜRK1, Dilek ACAR1 
1Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA 
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Bioistatik Bilim Dal?, BURSA
[s. 76 - 78]
AM?NOGL?KOZ?D ANT?B?YOT?KLER?N ANT?BAKTER?YEL AKT?V?TELER?NDE S-KARBOKS?MET?LS?STE?N?N ETK?S?
The effect of S-carboxymethylcystein on the antibacterial activity of aminoglycoside antibiotics

Fatma S. KILIÇ1, Demet KAYA2, Nuri K?RAZ2, ?pek C?NG?1 
1Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, ESK??EH?R 
2Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ESK??EH?R
[s. 79 - 84]
AKR?L?K PROTEZ KA?DE MADDELER? VE MOLLOPLAST-B'N?N DEZENFEKS?YONUNDA KULLANILAN ÇE??TL? YÖNTEMLER?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of various methods used for the disinfection of acrylic base materials and Molloplast-B

K. Serhan AK??T1, Fatma ÜNALAN1, Bülent GÜRLER2, Hayati BEKA2, ?dil D?KBA?1 
1?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Protetik Di? Tedavi Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 85 - 89]
E TEST: YEN? B?R ANT?M?KROB?YAL DUYARLILIK TEST?N?N D?SK D?FÜZYON YÖNTEM? ?LE KAR?ILA?TIRILMASI
E Test: A novel antimicrobial susceptibility test and its comparison with disk diffusion method

Sercan ULUSOY1, Bilgin ARDA1, Öner ÖZER2, Banu ÇET?N1, Mehmet Ali ÖZ?NEL2 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 90 - 94]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F ÇOMAK ?EKL?NDEK? BAKTER?LERDE ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic resistance of some Gram negative rods isolated from various clinical specimens

Habibe ERDEN?Z1, ?engül DERBENTL?2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 95 - 100]
SIÇAN ?ZOLE M?DE STR?PLER?NDE KOL?NERJ?K KONTRAKT?L YANITLAR ÜZER?NE STREPTOM?S?N?N ETK?S?
The effect of streptomycin on cholinergic contractile responses of isolated rat stomach fundus strips

Ramazan Ç?ÇEK1, Güner ULAK1, Mustafa ULAK2, Naime CANORUÇ3 
1Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
2Pendik Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, ?STANBUL 
3Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 101 - 104]
POSTOPERAT?F ?NFEKS?YONLARDA SEFOPERAZON/SULBAKTAM UYGULAMASI
Clinical use of cefoperazone/sulbactam in postoperative infections

Selçuk KERP?Ç, Mehmet ??M?EK, Bilgin AKBAY, Ümit ÖZEK?C?
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
 James Bradberry Jersey