ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:4

Cilt 27 • Say? 4 • 2013  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
?çindekiler
Contents
 
[s. 173 - 178]
?DRAR KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROCOCCUS TÜRLER? VE ANT?B?YOT?K D?RENÇLER?
Enterococcus Species Isolated from Urine Cultures and Their Antibiotic Resistance

Özlem YÜKSEL ERG?N1, E. Deniz BAYRAM1, Berrin UZUN2, Serdar GÜNGÖR2, Tuna DEM?RDAL3 
1?zmir Bozyaka E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R 
2?zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R 
3?zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, ?ZM?R
[s. 179 - 183]
SOLUNUM YOLU ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS? ?ZOLATLARININ PR?MER ANT?TÜBERKÜLOZ ?LAÇLARA DUYARLILI?ININ DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Primer Antituberculosis Drug Susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated from Respiratory Tract Samples

Cem ARTAN1, Esma DEN?Z1, Hüseyin B?RADERO?LU2, Ali ATAN2, Müge O?UZKAYA ARTAN3 
1Kayseri E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Gö?üs Klini?i, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, KAYSER? 
2Kayseri E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Gö?üs Klini?i, Gö?üs Hastal?klar? Servisi, KAYSER? 
3Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sa?l?k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, KAYSER?
[s. 184 - 195]
TIP FAKÜLTES? Ö?RENC?LER?NE YÖNEL?K DÜZENLENEN EL H?JYEN? E??T?M PROGRAMI ETK?NL???N?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of the Effectivity of Hand Hygiene Training Program Organized for Medical Students

Ay?egül ÇOPUR Ç?ÇEK1, Ahmet ATASOY2, Ay?e ERTÜRK3 
1Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, R?ZE 
2Afyon Sand?kl? Devlet Hastanesi, AFYONKARAH?SAR 
3Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, R?ZE
[s. 196 - 205]
KATYON?K STERO?D ANT?B?YOT?K CSA-13’ÜN, KOL?ST?N VE ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERLE KOMB?NASYONLARININ K?ST?K F?BROZLU HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARINA KAR?I ÜÇLÜ S?NERJ?ST?K ETK?LER?
Investigation of Triple Synergistic Activities of the Novel Cationic Steroid Antibiotic CSA-13, With Colistin and Various Antibiotics against Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Cystic Fibrosis Patients

Ça?la BOZKURT-GÜZEL1, Zayre ERTURAN2, Paul B. SAVAGE3, Ay?e Alev GERÇEKER1 
1?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
3Brigham Young University, Department of Chemistry and Biochemistry, Provo, Utah, USA
[s. 206 - 212]
ÇOCUKLARIN ?DRAR ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN BAKTER?LER VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Bacteria Isolated from the Urine Samples of Children and Their Antibiotic Susceptibilities

Metin DO?AN, Özlem AYDEM?R, Bahad?r FEYZ?O?LU, Mahmut BAYKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 213 - 216]
KONTROLSÜZ D?YABET?N SEBEP OLDU?U NÖTROF?L H?POGRANÜLASYONU VE SIK TEKRARLAYAN P?YOJEN?K ?NFEKS?YON ?LE SEYREDEN OLGU
A Case with Recurrent Pyogenic Infections and Neutrophil Hypogranulation; Caused by Uncontrolled Diabetes

Serhat UYSAL1, Bilgin ARDA1, Füsun SAYGILI2, Meltem I?IKGÖZ TA?BAKAN1, Fatma ÖMÜR ARDEN?Z3, Ilg?n YILDIRIM ??M??R2, Sercan ULUSOY1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal?klar? Bilim Dal?, ?ZM?R 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?mmünoloji ve Allerji Hastal?klar? Bilim Dal?, ?ZM?R
[s. 217 - 220]
HERPES ZOSTER SONRASI GEL??EN ?ZOLE NERVUS VAGUS TUTULUMU OLGUSU
A Case of Isolated Vagus Nerve Palsy Occuring After Herpes Zoster

Deniz KAHRAMAN1, Ali DE??RMENC?2 
1?.?evki Atasagun Nev?ehir Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, NEV?EH?R 
2?.?evki Atasagun Nev?ehir Devlet Hastanesi, Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Klini?i, NEV?EH?R
[s. 221 - 225]
KONU ?NDEKS?


 
[s. 226 - 230]
YAZARLAR ?NDEKS?
 
 Mike Remmers Jersey