ANKEM Dergisi Yıl:2014 Cilt:28 Sayı:4

Cilt 28 • Say? 4 • 2014  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar

?çindekiler
Contents
 
[s. 119 - 123]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOKLARDA ANT?B?YOT?K D?RENC?N?N YILLAR ?Ç?NDEK? DE????M?
The Change of Antibiotic Resistance Over the Years in Enterococci Isolated from Clinical Specimens

Neval A?U?, Mümtaz Cem ??R?N, Nisel YILMAZ, P?nar ?AMLIO?LU, Ye?er KARACA DER?C?, Sevgi YILMAZ HANCI, Arzu BAYRAM, Nur?en AKGÜRE, Fatma ÇOKPINAR
?zmir Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
 
[s. 124 - 128]
B?R ÜN?VERS?TE HASTANES?NDE MYCOPLASMA HOMINIS VE UREAPLASMA UREALYTICUM PREVALANSI VE ANT?B?YOT?K D?RENÇ PROF?L?
The Prevalence and Antibiotic Resistance Profiles of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum at a University Hospital

Tuba MERAL, Hatice ULUDA? ALTUN, Emel TÜRK ARIBA?
Turgut Özal Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 129 - 133]
?NVAZ?F ASPERG?LLOZ TANILI HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN ASPERGILLUS TÜRLER?N?N ANT?FUNGAL DUYARLILIKLARI
Antifungal Susceptibility of Aspergillus Species Isolated from Patients Diagnosed with Invasive Aspergillosis

Mustafa Altay ATALAY1, Ay?e Nedret KOÇ1, Hafize SAV2, Gonca DEM?R1 
1Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER? 
2?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 134 - 137]
KEÇ?ÖREN E??T?M VE ARA?TIRMA HASTANES? PED?ATR? SERV?S?NDE GASTROENTER?T TANISIYLA ?ZLENEN ÇOCUKLARDA ROTAV?RUS SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI
Rotavirus Frequency in Children With Acute Gastroenteritis Who Were Hospitalized in Keçiören Education and Research Hospital Pediatric Clinic

Mesut KOÇAK1, Emel ÇALI?KAN2, Ali Osman KÖKSAL1 
1Keçiören E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Bölümü, ANKARA 
2Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE
[s. 138 - 143]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER TÜRLER?N?N KOL?ST?N, T?GES?KL?N VE D??ER ANT?B?YOT?KLERE KAR?I D?RENÇ PROF?LLER?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of Colistin, Tigecycline and Other Antibiotic Resistance Profiles of Acinetobacter Species Isolated from Several Clinical Specimens

Metin DO?AN1, Fatma Esenkaya TA?BENT2, Bahad?r FEYZ?O?LU1, Mahmut BAYKAN1 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA 
2Konya Halk Sa?l??? Laboratuvar?, KONYA
[s. 144 - 149]
KRON?K HEPAT?T C ?NFEKS?YONU OLAN HASTALARDA SERUM HCV-RNA DÜZEY? ?LE KARAC??ER?N H?STOPATOLOJ?K ÖZELL?KLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
The Comparison of Serum HCV-RNA Levels and Histopathological Features of Patients with Chronic Hepatitis C Infection

Özlem K?R??C?1, Seyyal ROTA2, Mustafa CENG?Z3, I??l F?DAN4, Güldal ESENDA?LI YILMAZ5, Seren ÖZEN?RLER6 
1Kahramanmara? Necip Faz?l ?ehir Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, KAHRAMANMARA? 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
3Dr. A.Y. Ankara Onkoloji E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dal?, ANKARA 
4Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ankara 
5Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
6Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal?, ANKARA
[s. 150 - 153]
ALTI YA?INDAK? ÇOCUK HASTADA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE’YA BA?LI GEL??EN ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONU
Urinary Tract Infection Caused by Streptococcus pneumoniae in a Six Year Old Patient

Birol ?AFAK1, Osman KILINÇ1, Talip Talet ESER2 
1Bal?kesir Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, BALIKES?R 
2Bal?kesir Atatürk Devlet Hastanesi, Çocuk Hastal?klar? Klini?i, BALIKES?R
[s. 154 - 154]
B?L?MSEL HAKEMLERE TE?EKKÜR


 
[s. 155 - 159]
KONU ?NDEKS?


 
[s. 160 - 164]
YAZARLAR ?NDEKS?
 Sam Darnold Authentic Jersey