ANKEM Dergisi Yıl:2012 Cilt:26 Sayı:4

Cilt 26 • Say? 4 • 2012 « Geri
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
?çindekiler
Contents

 
[s. 165 - 170]
YARA KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI*
Microorganisms Isolated from Wound Cultures and their Antibiotic Susceptibilities

Nadire Seval GÜNDEM1, Aytekin ÇIKMAN2 
1Erzincan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ERZ?NCAN 
2Erzincan Mengücek Gazi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ERZ?NCAN
[s. 171 - 175]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures

Serdar GÜNGÖR, Berrin KARAAYAK UZUN, Süreyya GÜL YURTSEVER, Nurten BARAN
?zmir Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
 
[s. 176 - 180]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOK SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Enterococcus Strains Isolated from Various Clinical Samples

Meryem IRAZ1, Ay?enur CEYLAN1, Yasemin AKKOYUNLU2 
1Bezmialem Vak?f Üniversitesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Bezmialem Vak?f Üniversitesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 181 - 186]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ?ZOLATLARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLI?I VE ?N-V?TRO ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ PATERNLER?*
The Frequency of Extended-spectrum Beta-lactamases and In-vitro Antibiotic Resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures

Berrin KARAAYAK UZUN1, Serdar GÜNGÖR1, Müjde ?ER?FHAN ?LGÜN2, Rahim ÖZDEM?R1, Nurten BARAN1, Özlem YÜKSEL ERG?N3 
1Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R 
2?zmit Toplum Sa?l??? Merkezi, Halk Sa?l???, ?ZM?T 
3Bozkaya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
[s. 187 - 192]
KARBAPENEMLERE D?RENÇL? ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ VARLI?ININ ARA?TIRILMASI
Investigation of Metallo-beta-lactamases in Acinetobacter baumannii Strains Resistant to Carbapenems

Hatice TÜRK DA?I, Halit KU?, ?erafettin KEY?K, U?ur ARSLAN, ?nci TUNCER, Duygu FINDIK
Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 193 - 197]
PSOAS APSES? ?LE BA?VURAN BÖBREK VE RETROPER?TONEAL TÜBERKÜLOZLU ?K? ÇOCUK OLGU SUNUMU
Two Cases of Childhood Renal and Retroperitoneal Tuberculosis Presenting with Psoas Abscess

?efika Elmas BOZDEM?R, Solmaz ÇELEB?, Deniz ÇAKIR, Benhur ?irvan ÇET?N, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA
 
[s. 198 - 202]
HANTAV?RÜSE BA?LI RENAL SENDROM ?LE SEYREDEN KANAMALI ATE?
Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome Caused by Hantavirus

Deniz ÇAKIR1, Solmaz ÇELEB?2, Gülay KORUKLUO?LU1, ?efika Elmas BOZDEM?R1, Benhur ?irvan ÇET?N1, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU1 
1Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA 
2Türkiye Halk Sa?l??? Kurumu, Viroloji Laboratuvar?, ANKARA
[s. 203 - 214]
AmpC BETA-LAKTAMAZLAR*
AmpC Beta-lactamases

Serpil CO?KUN1, Nurten ALTANLAR2 
1Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA 
2Ankara Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 215 - 227]
VANKOM?S?NE D?RENÇL? ENTEROKOK ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?NDE ESK? VE YEN? TEDAV? SEÇENEKLER?
The Old and New Treatment Options for Vancomycin-resistant Enterococcal Infections

Özlem TÜNGER
Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA
 
[s. 228 - 232]
MAKALE NASIL DE?ERLEND?R?L?R ? *


Arif KAYGUSUZ
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 233 - 234]
DUYARLILIK DENEYLER?NDE SEFOPERAZON DENENMEL? M? ?


Arif KAYGUSUZ
[s. 235 - 236]
Esenlikle kal?n


Kurtulu? TÖREC?
[s. 237 - 239]
KONU ?NDEKS?


 
[s. 240 - 242]
YAZARLAR ?NDEKS?
 
 Andrew Desjardins Authentic Jersey