ANKEM Dergisi Yıl:2012 Cilt:26 Sayı:1

Cilt 26 • Say? 1 • 2012  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 9]
YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE YATAN HASTALARIN ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Microorganisms Isolated from Various Clinical Samples and their Antibiotic Susceptibilities in Intensive Care Unit Patients

Ay?e ERTÜRK1, Ay?egül ÇOPUR Ç?ÇEK2, Ersin KÖKSAL3, Zeynep ?ENTÜRK KÖKSAL2, Songül ÖZYURT4 
1Rize Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, R?ZE 
2Rize 82.Y?l Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, R?ZE 
3Rize 82.Y?l Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini?i, R?ZE 
4Rize 82.Y?l Devlet Hastanesi, Gö?üs Hastal?klar? Klini?i, R?ZE
[s. 10 - 15]
KAHRAMANMARA?’TA HUZUREV? VE ÇOCUK YUVASINDA KALAN B?REYLERDE PNÖMOKOK TA?IYICILI?I VE PEN?S?L?NE D?RENÇ
Pneumococcal Carriage and Penicillin Resistance at a Nursing Home and Child Care Center in Kahramanmara?

Zerife ORHAN1, Mustafa GÜL2, Murat ARAL2, Ali ÖZER3, Arzu KAYI?1 
1Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi, Sa?l?k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, KAHRAMANMARA? 
2Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAHRAMANMARA? 
3?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Halk Sa?l??? Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 16 - 19]
YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDEN ?ZOLE ED?LEN BURKHOLDERIA CEPACIA SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENC?
Resistance of Burkholderia cepacia Strains Isolated from Intensive Care Unit to Various Antibiotics

Mehmet PARLAK, Aytekin ÇIKMAN, Hüseyin GÜDÜCÜO?LU, Mustafa BERKTA?, Abdullah BEKTA?
Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN
 
[s. 20 - 24]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS ?ZOLATLARININ PR?MER ANT?TÜBERKÜLOZ ?LAÇLARA DUYARLILI?ININ DE?ERLEND?R?LMES?
The Evaluation of Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis complex Isolates against Primer Antituberculosis Drugs

Yasemin ÖZ1, Müge ASLAN1, Filiz AK??T1, Gül DURMAZ1, Nuri K?RAZ2 
1Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ESK??EH?R 
2?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 25 - 29]
AKUT GASTROENTER?TL? ÇOCUKLARDA ROTAV?RUS SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI VE ROTAV?RUS SEZONUNUN TAK?B?: BE? YILLIK SONUÇLARIN DE?ERLEND?R?LMES?
Investigation of Rotavirus Frequency and Following up the Rotavirus Season among Children with Acute Gastroenteritis: Evaluation of Five-year Results

Mehmet ?LKTAÇ, Ay?egül ?AH?N, Hasan NAZ?K, Betigül ÖNGEN
?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 30 - 34]
VAN YÖRES?NDE HELICOBACTER PYLORI PREVALANSI, YA? VE C?NS?YETE GÖRE DA?ILIMI
The Age and Gender Distribution of Helicobacter pylori Prevalence in Van Region

Aytekin ÇIKMAN, Mehmet PARLAK, Hüseyin GÜDÜCÜO?LU, Mustafa BERKTA?
Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN
 
[s. 35 - 41]
KRON?K HEPAT?T C HASTALARINDA OTOANT?KOR SIKLI?I VE HCV RNA POZ?T?FL??? ?LE ?L??K?S?
The Prevalence of Autoantibodies in Patients with Chronic Hepatitis C and the Relationship between Autoantibodies and HCV RNA Positivity

I??l F?DAN1, Turgut ?M?R1, Seyyal ROTA1, Resul KARAKU?2, Hülya DURAN1, Melek ERTA?1, Zübeyde LALE1 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ankara 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, ?mmünoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 42 - 45]
VOR?KONAZOL ?LE TEDAV? ED?LEN ASPERGILLUS FUMIGATUS’A BA?LI SPOND?LOD?SK?T OLGUSU
A Case of Aspergillus fumigatus Spondylodiscitis Treated by Voriconazole

Selin BARDAK-ÖZCEM1, Derya ÇA?LAYAN-SER?N1, Serhat UYSAL1, Sedat ÇA?LI2, Hüsnü PULLUKÇU1, Meltem I?IKGÖZ-TA?BAKAN1, Bilgin ARDA1, Tansu YAMAZHAN1, Dilek MET?N3, Sercan ULUSOY1, O?uz Re?at S?PAH?1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöro?irurji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 46 - 54]
TARTI?ILAN ADJUVAN: SKUALEN
Squalene: The Controversial Adjuvant

Görkem YAMAN1, Mustafa BERKTA?2, Hüseyin GÜDÜCÜO?LU2 
1Ac?badem Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN
 Donovan Smith Womens Jersey