ANKEM Dergisi Yıl:2011 Cilt:25 Sayı:4

Cilt 25 • Say? 4 • 2011  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 209 - 209]
?çindekiler
Contents

 
[s. 209 - 214]
ÇE??TL? DEZENFEKTANLARIN M?N?MUM BAKTER?S?DAL KONSANTRASYONLARININ PSEUDOMONAS AERUGINOSA’NIN B?YOF?LM KÜLTÜRLER?NE KAR?I ARA?TIRILMASI
Evaluation of the Minimum Bactericidal Concentrations of Various Disinfectants against Pseudomonas aeruginosa in Biofilm Cultures

Emel MATARACI, A.Alev GERÇEKER
?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 215 - 219]
HIV/AIDS OLGULARINDA ANT?RETROV?RAL TEDAV?YE V?ROLOJ?K VE ?MMÜNOLOJ?K YANITIN DE?ERLEND?R?LMES?
The Evaluation of Virological and Immunological Response to Antiretroviral Therapy in HIV/AIDS Cases

Aysel KOCAGÜL ÇEL?KBA?1, Nurcan BAYKAM1, Selva ÖZMEN1, ?ebnem EREN1, Salim YAPRAKÇI1, Ay?e ERBAY2, Ba?ak DOKUZO?UZ1 
1Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, 1. Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA 
2Bozok Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, YOZGAT
[s. 220 - 226]
KS?L?TOLLÜ SAKIZ Ç??NEMEN?N ÇÜRÜK YAPICI M?KROORGAN?ZMALARA ETK?S?
Effect of Chewing Xylitol Chewing Gum on Cariogenic Microorganisms

Nursen TOPCUO?LU, Sevgi Ç?FTÇ?, Fahriye KESK?N, Güven KÜLEKÇ?
?stanbul Üniversitesi Di? hekimli?i Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dal?, ?stanbul
 
[s. 227 - 231]
KOLES?STEKTOM? YAPILAN HASTALARIN SAFRA ÖRNEKLER?N?N M?KROB?YOLOJ?K DE?ERLEND?R?LMES?
Microbiological Assesment of Bile Samples of Patients who had Cholecystectomy

?ebnem NERG?Z, Nezahat AKPOLAT, Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 232 - 236]
?DRAR ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN BAKTER?YEL PATOJENLER?N DA?ILIMI VE GSBL POZ?T?F VE NEGAT?F ESCHERICHIA COLI SU?LARININ FOSFOM?S?N VE D??ER ANT?M?KROB?YALLERE DUYARLILIK PATERN?
Distribution of Bacterial Pathogens in Urine Samples and Resistance Patterns of ESBL positive and negative Escherichia coli Isolates against Fosfomycin and other Antimicrobials

Yasemin BAYRAM1, Hayriye EREN1, Mustafa BERKTA?2 
1Van E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, VAN 
2Yüzüncüy?l Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN
[s. 237 - 243]
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANES?NDE HASTANE ?NFEKS?YONLARI, ETKEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?K D?RENÇLER?
Nosocomial Infections, Causative Microorganisms and Antibiotic Resistance in Batman State Regional Hospital

Hatice TÜRK DA?I1, Duygu MERT2 
1Batman Bölge Devlet Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Klini?i, BATMAN 
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, BATMAN
[s. 244 - 249]
SADECE GSBL ÜRETEN, SADECE AmpC BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN VE GSBL+AmpC BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SEFOKS?T?N D?RENÇL? ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ?ZOLATLARINDAK? ANT?B?YOT?K D?RENÇ PROF?LLER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of Antibiotic Resistance Patterns Between AmpC Producers, ESBL Producers, AmpC and ESBL Coproducers of Cefoxitin-insusceptible Clinical Isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae

Serpil CO?KUN1, Nurten ALTANLAR2 
1Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA 
2Ankara Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ankara
[s. 250 - 255]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLI?I VE ANT?B?YOT?K D?RENÇ PATERNLER?
The Frequency of Extended-spectrum Beta-lactamases and Antibiotic Resistance Patterns in Escherichia coli Strains Isolated from Blood Cultures

Derya SA?LAM1, Süleyman DURMAZ1, Hüseyin KILIÇ1, Mustafa Altay ATALAY1, Bar?? Derya ERÇAL2, ?ule ?ARLI3, Duygu PERÇ?N1 
1Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER? 
2Kayseri Kad?n Do?um ve Çocuk Hastal?klar? Hastanesi, KAYSER? 
3Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Halk Sa?l??? Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 256 - 262]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOK SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Enterococci Isolated from Various Clinical Specimens

Ay?e Gül ÖZSEVEN1, Emel SESL? ÇET?N1, Buket C?C?O?LU ARIDO?AN1, Esra Ç?FTÇ?1, Levent ÖZSEVEN2 
1Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ISPARTA 
2Sa?l?k Bakanl??? Kurtulu? Aile Sa?l??? Merkezi, ISPARTA
[s. 263 - 266]
TOPLUM KÖKENL? MENENJ?T GEL??EN HASTALARDA BEY?N OM?R?L?K SIVISINDAN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARINDA PEN?S?L?N DUYARLILI?ININ VE AMP?R?K ANT?B?YOT?K SEÇ?M?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Penicillin Susceptibility of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Cerebrospinal Fluid of Community Acquired Meningitis Patients and Choice of Antibiotics for Empirical Therapy

Mustafa Gökhan GÖZEL, Nazif ELALDI, Aynur ENG?N, Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS
 
[s. 267 - 271]
PELV?K ?NFEKS?YONLARDA ANT?B?YOT?K SEÇ?M?
Antibiotic Choice in Pelvic Infections

Ay?e WILLKE1, S. Sinan ÖZALP2 
1Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KOCAEL? 
2Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ESK??EH?R
 Dylan Larkin Authentic Jersey