ANKEM Dergisi Yıl:2011 Cilt:25 Sayı:2

Cilt 25 • Say? 2 • 2011  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 73 - 78]
Çe?itli Klinik Örneklerden ?zole Edilen Pseudomonas Aerug?nosa Su?lar?n?n Antibiyotiklere Duyarl?l?klar?
Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Various Clinical Samples

Nuriye ?smihan Ece PAKÖZ, Serpil ?eriban DO?AN, Murat ARAL
Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,Kahramanmara?,Türkiye
 
[s. 79 - 83]
Hastane Kökenli Acinetobacter Baumannii ?zolatlar?nda Tigesiklin Duyarl?l???n?n E-Test Yöntemiyle Ara?t?r?lmas?
Investigation of Tigecycline Sensitivity Rates in Nosocomial Acinetobacter baumannii Isolates by E-test

Aytekin ÇIKMAN, Mehmet PARLAK, Bilge GÜLTEPE, Hüseyin GÜDÜCÜO?LU, Mustafa BERKTA?
Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Van,Türkiye
 
[s. 84 - 88]
Kan Kültürlerinden ?zole Edilen Staphylococcus Aureus Su?lar?n?n Antibiyotiklere Duyarl?l?klar?
Antibiotic Susceptibility of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures

Hatice TÜRK DA?I1, U?ur ARSLAN2, ?nci TUNCER2 
1Batman Bölge Devlet Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Klini?i, Batman,Türkiye 
2Selçuk Üniversitesi Selçuklu T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Konya,Türkiye
[s. 89 - 93]
Stafilokok Su?lar?nda Slaym Faktör Pozitifli?i, Metisilin Ve Antibiyotik Direnci
The Relations between Slime Factor Positivity, Methicillin and Antibiotic Resistance in Staphylococci

Kadriye KART YA?AR, Ye?im AYBAR B?L?R, Filiz PEHL?VANO?LU, Gönül ?ENGÖZ
S.B. Haseki E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?stanbul,Türkiye
 
[s. 94 - 98]
Polimiksin B’nin ?mipeneme Dirençli Acinetobacter Baumannii Su?lar?na Kar?? ?n-Vitro Aktivitesi
In vitro Activity of Polymyxin B against Imipenem-resistant Acinetobacter baumannii Strains

Emel SESL? ÇET?N1, Tülay TET?K2, Selçuk KAYA1, Buket C?C?O?LU1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Isparta,Türkiye 
2Sivas Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Sivas, Türkiye
[s. 99 - 102]
?drar Kültürlerinden Soyutlanan Escherichia Coli ?zolatlar?n?n Fosfomisine Kar?? In-Vitro Duyarl?l?klar?n?n De?erlendirilmesi
Evaluating of in vitro Susceptibilities of Escherichia coli Strains Isolated from Urine Cultures to Fosfomycin

F?rat Zafer MENGELO?LU1, Fatih DEM?RCAN2, Mehmet Kadir ODUNCU1 
1Siirt Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Siirt, Türkiye 
2Siirt Devlet Hastanesi, ?ç Hastal?klar? Klini?i, Siirt, Türkiye
[s. 103 - 106]
Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs S?kl???
Frequency of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis

Elife BERK, Tuba KAYMAN
Kayseri E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Kayseri, Türkiye
 
[s. 107 - 110]
Kan Kültürlerinden ?zole Edilen Pseudomonas Aerug?nosa Su?lar?n?n Antibiyotiklere Direnç Oranlar?
Antibiotic Resistance Rates in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Blood Cultures

Hatice TÜRK DA?I1, U?ur ARSLAN2, Duygu FINDIK2, ?nci TUNCER2 
1Batman Bölge Devlet Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Klini?i, Batman,Türkiye 
2Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Konya, Türkiye
[s. 111 - 113]
Antibiyotik Tedavisi ?le Düzelen Brucella Melitensis’e Ba?l? Protez Kapak Endokarditi Olgusu
A Case of Prosthetic Valve Endocarditis due to Brucella melitensis Treated with Antibiotic Treatment

Vuslat KEÇ?K BO?NAK, ?lkay KARAO?LAN, Mustafa NAMIDURU, Mehtap ERDEM, ?brahim BAYDAR
Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Gaziantep, Türkiye
 
[s. 114 - 116]
On Üç Ayl?k Bir Süt Çocu?unda Bronkopnömoniye Neden Olan Yeni Bir Rinovirüs: Rh?novirus-C
A New Rhinovirus Pathogen: Rhinovirus-C in Thirteen Months Old Infant with Bronchopneumonia

Gülsen Meral SEZER, Emel KABAKO?LU ÜNSÜR, Faruk AKÇAY, Aysun GÖKALP
Ka??thane Devlet Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Poliklini?i, ?stanbul, Türkiye
 
[s. 117 - 120]
Pilonidal Hastal?k
Pilonidal Disease

Adnan ??GÖR
Göztepe Medical Park Hastanesi, ?stanbul, Türkiye
 
[s. 121 - 124]
Hidradenitis Süppürativa
Hidradenitis Suppurativa

Adnan ??GÖR
Göztepe Medical Park Hastanesi, ?stanbul,Türkiye
 
[s. 125 - 129]
Yabanc? Cisimlerde Biyofilm Geli?imi Engellenebilir Mi?Bir Multidisipliner Ara?t?rma Grubu Modeli
Can Biofilm Formation on Foreign Bodies be Preventable? A Multidisciplinary Resarch Group Model

Canan A?ALAR
K?r?kkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, K?r?kkale,Türkiye
 
[s. 130 - 140]
?ntraabdominal ?nfeksiyonlar
Intraabdominal Infections

F. Tansu SALMAN1, Tutku SOYER2 
1?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, ?stanbul, Türkiye 
2K?r?kkale Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal?, K?r?kkale, Türkiye
[s. 141 - 141]
Editörden


Kurtulu? TÖREC?
[s. 142 - 142]
Editöre mektup


F?rat Zafer MENGENO?LU
Siirt Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Siirt, Türkiye
 Clint Boling Womens Jersey