ANKEM Dergisi Yıl:1993 Cilt:7 Sayı:1

Cilt 7 • Say? 1 • 1993  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
AMOKS?S?L?N/KLAVULAN?K AS?T KOMB?NASYONUNUN KBB ?NFEKS?YONLARINDA 2X1 VE 3X1 POZOLOJ? ?LE KULLANIMINDA ALINAN SONUÇLAR
Efficacy of 2x1 and 3x1 poplogies of amoxicillin/clavulanic acid in ENT infections

Bülent TOPUZ1, Sedat KATIRCIO?LU2, Tayfun SUNAY2, Süheyl E??LMEZ2 
1200 Yatakl? Askeri Hastane, KBB Hastal?klar? Klini?i, BALIKES?R 
2?stanbul T?p Fakültesi, KBB Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 5 - 8]
TIKANMA ?KTERL? OLGULARDA BAZI ANT?M?KROB?YAL KOMB?NASYONLARLA PREOPERAT?F PROF?LAKS?
Preoperative prophylaxis with some antimicrobial combinations in patients with obstructive jaundice

Erdener BALIKÇI1, ?ükrü BOYLU2, Selahattin ATMACA1, Hasan ALTUNKILIÇ2, A.Serdar ERDO?AN2, Eralp ARIKAN1 
1Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
2Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 9 - 11]
SEFAZOL?N PROF?LAKS?S? ?LE VAG?NAL H?STEREKTOM? YAPILAN HASTALARDA ?DRAR SONDASI UCU KÜLTÜRLER?
Catheter tip cultures from catheterized patients who had undergone vaginal hysterectomy under cefazolin prophylaxis

Ahmet BÜYÜKÖREN1, Abdullah TURFANDA1, Bülent BAYSAL1, Özden BÜYÜKBABA2, Bülent ERGUN1 
1?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 12 - 14]
YEN?DO?AN DÖNEM?NDE GÖRÜLEN B?R MEN?NGOKOKS?K MENENJ?T OLGUSU
A case of meningococcal meningitis in neonatal period

Nihat SAPAN, ?eyma CÜNEYD?, ?brahim ILDIRIM, Nilgün KÖKSAL, Semih SONGÜR, Zafer TA?
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA
 
[s. 15 - 17]
SEFUROKS?M AKSET?L VE N?STAT?N ?LE VAG?NAL AKINTI TEDAV?S?
Treatment of vaginal discharge with defuroxime axetil and nystatin

Fatma HORASAN1, Türkan YILMAZ1, Ümit ÖZEK?C?1, S?rr? KILIÇ2 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI? 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 18 - 21]
ERZURUM YÖRES?NDE T?FO VE PARAT?FO ETKENLER?N?N KEMOTERAPÖT?KLERE DUYARLILI?I
Chemotherapeutic susceptibility of typhoid and paratyphoid fever agents in Erzurum district

Rasih FELEK, Selahattin ÇELEB?, Mehmet A. TA?YARAN
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
[s. 22 - 26]
SEZARYEN ?LE DO?UM YAPANLARDA SEFOKS?T?N SODYUM PROF?LOKS?S?N?N FEBR?L VE ?NFEKS?YÖZ MORB?D?TE ÜZER?NE ETK?LER?
Effects of prophylactic cefoxitin sodium on febrile and infectious morbidity in cesarean section

Melahat KES?M, Figen TA?ER, ?smet KARLIK, Murat KEKL?KO?LU
?i?li Etfal Hastanesi, 3.Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Klini?i, ?i?li ?STANBUL
 
[s. 27 - 30]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN S.AUREUS SU?LARINDA VANKOM?S?N, MET?S?L?N, AMP?S?L?N+SULBAKTAM VE AMOKS?S?L?N+KLAVULANAT DUYARLILI?I
Sensitivity to vancomycin, methicillin, ampicillin+sulbactam and amoxicillin+clavulanic acid in clinical S.aureus isolates

Nihal KARAB?BER1, Gürol EMEKDA?2, Sevgi TÜRET3 
1Türkiye Yüksek ?htisas E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA 
2600 Yatakl? Mevki Askeri Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL 
3Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 31 - 34]
AÇIK KAFA TRAVMALARINDA ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?N?N YER?
The value of antibiotics prophylaxis in open head trauma

Cemalettin ERTEK?N, Korhan TAV?LO?LU, Kay?han GÜNEY, Mehmet ÇA?LIKÜLEKÇ?, Mehmet KURTO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Hekimlikte Acil Vakalar Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 35 - 40]
AKUT TONS?LL?T TEDAV?S?NDE SULTAM?S?L?N?N ETK?S?
Efficacy of sultamicillin in the therapy of acute tonsillitis

Aras ?ENVAR, Çetin VURAL, Tacettin KOÇ, Murat ?. ARPA?
?i?li Etfal Hastanesi, KBB Klini?i, ?i?li, ?STANBUL
 
[s. 41 - 45]
ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDAN ELDE ED?LEN BAKTER?LER?N K?NOLONLARA ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In-vitro susceptibilities of bacteria isolated from urinary tract infections to quinolones

Fehmi TABAK, Ali DUMANKAR, Nur HONDUR, Y?ld?r?m AKTU?LU, 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 46 - 50]
ÇOCUKLUK ÇA?INDA MAKS?LLER S?NÜZ?T?N TANI VE TEDAV?S?
The diagnosis and treatment of maxillary sinusitis in children

Ay?enur ÖKTEN1, Hilal MOCAN1, Erol ERDURAN1, Yusuf GED?K1, Ülker ?AH?N2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal?, TRABZON 
2SSK Hastanesi, Pediatri Klini?i, TRABZON
 Marcell Ozuna Jersey