ANKEM Dergisi Yıl:1993 Cilt:7 Sayı:4

Cilt 7 • Say? 4 • 1993  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 217 - 224]
?DRARDAN ?ZOLE ED?LEN ENTEREKOKLARDA ANT?B?YOT?K D?RENC?: BETA-LAKTAMLARA VE AM?NOGL?KOS?DLERE YÜKSEK DÜZEYDE D?RENÇ
Antibiotic resistance in enterococci isolated from urine with emphasis to high-level resistance to beta-lactams and aminoglycosides(*)

Kurtulu? TÖREC?, Betigül ÖNGEN
?stanbul Medical Faculty, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 225 - 230]
BAZI ANT?B?YOT?KLER?N HÜCRESEL ?MMÜN YANIT ÜZER?NE ETK?LER?
The effect of some antibiotics on cellular immune response

Ne?e ATABEY1, Muharrem GÖKO?LU2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Biyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS
[s. 231 - 238]
KLAR?TROM?S?N VE L?NKOM?S?N?N ?ZOLE SIÇAN M?DE STR?P? VE JEJUNUMU ÜZER?NE ETK?LER?(*)
The actions of claritromycin and lincomycin on isolated stomach fundus strips and jejunum of rats

Ramazan Ç?ÇEK1, Güler ULAK1, Mustafa ULAK2, Celal AYAZ3 
1Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
2Pendik Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, ?STANBUL 
3Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 239 - 242]
A GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARA BAZI MAKROL?D ANT?B?YOT?KLER?N ?N-V?TRO ETK?LER?(*)
In-vitro activity of some macrolide antibiotics against group A beta-hemolytic streptococci

Ferda TUNÇKANAT1, Burçin ?ENER1, Özay AKAN2, Erdo?an BERKMAN3 
1Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
2Sa?l?k Bakanl??? Ankara Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA 
3Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Pediatrik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
[s. 243 - 249]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA AMP?S?L?N-SULBAKTAM KULLANIMI
Ampicillin-sulbactam in gynaecological operations

Mansur KAMACI1, Alev BELHAN1, Y?lmaz ÇEB?1, Nam?k Kemal NAZARO?LU2, Gürol EMEKDA?3 
1600 Yatakl? Mevki Askeri Hastanesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Klini?i, ANKARA 
2600 Yatakl? Mevki Askeri Hastanesi, Biyokimya Laboratuvar?, ANKARA 
3600 Yatakl? Mevki Askeri Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, D??kap?, ANKARA
[s. 250 - 254]
0-5 YA? ARASI ÇOCUKLARDA ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDA SEFUROKS?M VE AMP?S?L?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of therapeutic effects of cefuroxime and ampicillin in lower respiratory infections in children younger than 5 years

Utkan C. ALACAKANAT, Merih EVRÜKE, Nevin BOZBORA
?i?li Etfal Hastanesi, 2.Çocuk Servisi, ?STANBUL
 
[s. 255 - 258]
ÇOCUKLARDAK? A GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARA BA?LI AKUT ÜST SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDA AZ?TROM?S?N VE PEN?S?L?N V TEDAV?S?NE ALINAN YANITLARIN DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of the responses to azithromycin or penicillin V therapy of the children with acute upper respiratory tract infections due to group A Beta-hemolytic streptococci

Mustafa Metin DONMA
Bak?rköy Devlet Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Klini?i, ?STANBUL
 
[s. 259 - 262]
1986-1992 YILLARI ARASINDA KL?N???M?ZDE ?ZLENEN HIV OLUMLU OLGULARIN ANAL?Z? VE AZT SA?ALTIMI (*)
Analysis of hospitalized HIV positive patients from 1986 to 1992 and AZT treatment

Kemal YÜCE, Demir SERTER, Ekin ERTEM, Feriha ÖZKAN, Münir BÜKE, Cahit GÜNHAN, Güney KARAKARTAL
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 263 - 266]
ORTOPED?K CERRAH?DE PROF?LAKT?K ANT?B?YOT?K OLARAK SEFTAZ?D?M ?LE SEFOPERAZON/SULBAKTAMIN KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of ceftazidime and cefoperazone/sulbactam as prophylactic antibiotics in orthopaedic surgery

Fehmi KUYURTAR , Mehmet VATANSEVER , Ali ?EKERL?SOY , Tuncay I?IK 
F?rat Üniversitesi T?p Fakülltesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal?, Elaz??
 
[s. 267 - 272]
ANT?B?YOT?KLERE BA?LI HEMOTOLOJ?K YAN ETK?LER
The hemotological adverse effects associated with antibiotics

Fehmi TABAK, Ali DUMANKAR, Ali MERT
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
 
[s. 273 - 276]
MYCOBACTERIUM TÜRLER?N?N ANT?TÜBERKÜLOZ ?LAÇLARA DUYARLILIKLARI
Susceptibility of Mycobacterium strains to antituberculous drugs

Meltem UZUN1, Muammer K?RAZ2, Dilek KAYA1, Gül?en AKTAN1, Ömer KASIMO?LU1 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, ?STANBUL
[s. 277 - 279]
KOLOREKTAL CERRAH?DE PROF?LAKT?K SEFTR?AKSON VE ORN?DAZOL KULLANIMI
Ceftriaxone and ornidazole prophylaxis in colorectal surgery

M.Ali KORKUT, Alpaslan TOLASA, Ahmet ÇOKER, Halit OSMANO?LU
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ZM?R
 
[s. 280 - 282]
ÇOCUKLUK ÇA?I MEN?NGOKOKS?K MENENJ?TLER?NDE SEFTR?AKSON VE PEN?S?L?N G TEDAV?LER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comporative efficacy of ceftriaxone and penicillin G for treatment of meningococcal meningitis in children

Nuran GÜRSES, Feyzullah ÇET?NKAYA, Murat AYDIN, Davut ALBAYRAK, Serap UYSAL
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 283 - 288]
UGANDA'DA ÇOCUKLARDAK? P.FALCIPARUM SITMASINDA KLOROK?N VE K?N?N TEDAV?S?(*)
Chloroquine and quinine treatment of P.falciparum malaria in Ugandan children

Utkan C. ALACAKANAT
?i?li Etfal Hastanesi, Çocuk Klini?i, ?i?li ?STANBUL
 
[s. 289 - 292]
PULMONER ?NFEKS?YONLU HASTALARIN BRON? LAVAJINDAN ÜRET?LEN M?KROORGAN?ZMALARIN BAZI ANT?B?YOT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In-vitro antibiotic sensitivity of bacteria isolated from bronchial lavage materials of patients with pulmonary infections

Orhan Ç?LDA?1, Selahattin ÇELEB?2, Ümit ÖZBEK1, Naz?m NASUHBEYO?LU2, Rasih FELEK2 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloj Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 293 - 297]
ERZURUM ?LKOKUL ÇOCUKLARINDA KRON?K OT?T?S MED?A OLGULARINDA SAPTANAN AEROP BAKTER?LER VE ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI(*)
The bacteria isolated from primary school children with chronic suppurative otitis media in Erzurum and their antibiotics sensitivity

Selahattin ÇELEB?1, Gürsel ARSEVEN1, Yavuz SÜTBEYAZ2, Ahmet AYYILDIZ1, Mete BABACAN1 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloj Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 298 - 301]
?DRARDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI SU?LARININ ENOKSAS?N VE D??ER BAZI ANT?M?KROB?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILI?I(*)
In-vitro sensitivity to enoxacin and some other antimicrobials of Escherichia coli strains isolated from urine

Mahmut BAYKAN, ?nci TUNCER, Ay?en KARABAYRAKTAR, Gülizar AKYOL, Hilal KART, Bülent BAYSAL
Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 302 - 305]
AKUT EROS?V GASTR?TTE ANT?B?YOT?KLER?N BAKTER?YEL TRANSLOKASYONA ETK?LER? (DENEYSEL ÇALI?MA)***
Effects of antibiotics on bacterial translocation in acute erosive gastritis (an experimental study)

R?za KÜPEL?O?LU1, Ender A TOSUN1, Servet KARAHAN1, Nezahat GÜRLER2, Baki KUMBASAR3, Sabiha KARAYAY2 
1Haseki Hastanesi, II. Cerrahi Klini?i, Aksaray, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL 
3Haseki Hastanesi, I. Dahiliye Klini?i, Aksaray, ?STANBUL
[s. 306 - 312]
M?KRODALGA ENERJ?S? VE DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARLA ÇAPRAZ ?NFEKS?YONUN ÖNLENMES?NE ?L??K?N B?R ÖN ÇALI?MA
A pilot study for preventing cross-infection with microwave energy and disinfectant solutions

Kaz?m Serhan AK??T1, Fatma ÜNALAN1, Bülent GÜRLER2, Ya?ar NAK?PO?LU2 
1?.Ü. Di? Hekimli?i Fakültesi, Protetik Di? Tedavi Anabilim Dal?, Total Parsiyel Protez Bilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 Seattle Seahawks Womens Jersey