ANKEM Dergisi Yıl:1990 Cilt:4 Sayı:4

Cilt 4 • Say? 4 • 1990  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 7 - 12]
ANKEM DERG?S? 4. C?LT YAZARLAR ?NDEKS?
Authors index for the 4th volume
[s. 13 - 13]
HABERLER
News
[s. 14 - 15]
ANKEM DERG?S? YAZI KURALLARI
Editorial rules of Journal of ANKEM
[s. 479 - 483]
A GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARDA PEN?S?L?N G VE ER?TROM?S?N DUYARLILI?I
Penicillin G and erythromycin susceptibility of group A beta-haemolytic streptococci

Sevgi TÜRET1, Nihal KARAB?BER2
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
2T. Yüksek ?htisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
[s. 484 - 491]
TOTAL KALÇA PROTEZLER?NDE SEFTR?AKSON VE SEFAZOL?N-GENTAM?S?N ?LE ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?
Ceftriaxone versus cefazolin-gentamicin prophylaxis in total hip arthroplasty

Remzi TÖZÜN, Halit PINAR, Mi?el KOK?NO, Fahri SEYHAN
?stanbul T?p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 492 - 495]
BA?-BOYUN CERRAH?S?NDE ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?
Antibiotic prophylaxis in head and neck surgery

Bülent TOPUZ, Sedat KATIRCIO?LU, Tayfun SUNAY, ?smail ÇÖLHAN, M.Can KARATAY
?stanbul T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 496 - 499]
BA? VE BOYUN KANSER CERRAH?S?NDE SEFTR?AKSONLA PER?OPERAT?F PROF?LAKS?
Perioperative ceftriaxone prophylaxis in head and neck cancer surgery

Kemal DE?ER, Tuncay ULU?, Nesil KELE?, Salih MANAFO?LU, Mustafa ÜZEY?R, Ahmet KIZILA?AÇLI
?stanbul T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 500 - 506]
ÇOCUKLUK ÇA?I PÜRÜLAN MENENJ?TLER?NDE KLAS?K TEDAV? ?LE SEFOTAKS?M VE SEFTR?AKSONUN KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of the classical treatment with cefotaxime and ceftriaxone in purulent meningitis in childhood

Nihat SAPAN, ?brahim ILDIRIM, Ergün Ç?L
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA
[s. 507 - 511]
ELEKT?F KOLOREKTAL CERRAH?DE ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?
Antimicrobial prophylaxis in elective colon surgery

Necati ÖZEN, Zafer MALAZG?RT, Bülent ELÇ?N, Kayhan ÖZKAN
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 512 - 515]
OBSTETR?K VE J?NEKOLOJ?K ?NFEKS?YONLARIN TEDAV?S?NDE SEFTAZ?D?M
Ceftazidime in the treatment of obstetric and gynecologic infections

Ümit ÖZEK?C?, Mehmet ??M?EK, Mustafa ULUSOY, M.Ali USLU, Selçuk KERP?Ç
F?rat Üniversitesi T?p Fakülltesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 516 - 522]
PELV?PER?TON?T OLGULARINDA ANT?B?YOTERAP?
Antibiotherapy in pelviperitonitis cases

Halil SAYGILI1, Cemalettin ERTEK?N2, Korhan TAV?LO?LU2, Mehmet ÇA?LIKÜLEKÇ?2, Mehmet Emin GÜÇLÜ2, Abdullah TURFANDA1
1?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2?stanbul T?p Fakültesi, Acil Cerrahi Birimi, Çapa, ?stanbul
[s. 523 - 525]
UREAPLASMA UREALYTICUM ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?
Treatment of Ureaplasma urealyticum infections

Do?an BA?AK1, Yavuz BERKOL2, Erol ÖZD?LER1, ?smet CANDAN3, Fevzi ?EN4
1SSK Okmeydan? Hastanesi, Üroloji Klini?i, ?i?li, ?STANBUL
2SSK Okmeydan? Hastanesi, Kad?n Do?um Klini?i, ?i?li, ?STANBUL
3SSK Okmeydan? Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?i?li, ?STANBUL
4?ntermed Sa?l?k Kontrol Merkezi, Kad?n Do?um Servisi, Ni?anta??, ?STANBUL
[s. 526 - 531]
YEN?DO?ANLARDA KONTAM?NASYONA BA?LI OLARAK KAN KÜLTÜRLER?NDE YALANCI POZ?T?FL?K
False positive blood cultures due to contamination in newborns

?brahim ILDIRIM1, Ergün Ç?L1, Ahmet GÜLEN1, Candan CENG?Z2
1Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, BURSA
[s. 532 - 536]
OFLOKSAS?N?N FARELERDE PENTETRAZOL KONVÜLS?YONLARINA ETK?S?
The effect of ofloxacin on pentylenetetrazol-induced convulsions in mice

Nurhan ENG?NAR, Lütfiye ERO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 537 - 540]
DI?KI ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN SALMONELLA TYPHIMURIUM SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENC?
Antibiotic resistance of S.typhimurium strains isolated from feces

?nci TUNCER, Bülent BAYSAL, Murat GÜNAYDIN, Ahmet SAN?Ç, Mahmut BAYKAN
Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
[s. 544 - 546]
ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONU ETKEN? OLAN LAKTOZA ETK?S?Z VE ETK?L? E.COLI SU?LARININ KEMOTERAPÖT?KLERE DUYARLILIKLARININ KAR?ILA?TIRILMASI
Susceptibility to chemotherapeutics of lactose nonfermenting and fermenting E.coli strains isolated as causative agents in urinary infections

Ali A?AÇF?DAN, ?engül DERBENTL?, Enver Tali ÇET?N
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 547 - 551]
KLORPROMAZ?N?N CANDIDA TÜRLER?NE ?N-V?TRO ETK?S?N?N ?SOKONAZOL, B?FONAZOL VE N?STAT?N G?B? ANT?FUNGALLER?N ETK?S?YLE KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of in-vitro effect of chlorpromazine with the effects of antimycotic drugs isoconazole, bifonazole and nystation on Candida strains

Nedim SULTAN, Semra KU?T?MUR
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
[s. 552 - 557]
MUAYENE MADDELER?NDEN ?ZOLE ED?LEN BAKTER?LER?N SEFALOSPOR?NLERE DUYARLILIKLARI
Susceptibility of bacteria isolated from clinical specimens to cephalosporins

Tümer VURAL, Dilek ÇOLAK, Meral PAMUKÇU, Gönül MUTLU
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloj Anabilim Dal?, ANTALYA
[s. 558 - 561]
ÇOCUKLARDA ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDA ORAL SEFUROKS?M AKSET?L ETK?NL???
Clinical efficacy of oral cefuroxime axetil therapy in childhood urinary system infections

Celal DEVEC?O?LU, Kenan HASPOLAT, M.Metin DONMA,
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 562 - 568]
AKUT BRUSELLOZDA TETRAS?KL?N-STREPTOM?S?N, DOKS?S?KL?N-STREPTOM?S?N VE KO-TR?MOKSAZOL TEDAV?LER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparative trial of streptomycin-doxycyline versus streptomycin-tetracycline and co-trimoxazole in the treatment of acute brucellosis

Pa?a GÖKTA?
Erzincan SSK Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, ERZ?NCAN

 

 Bobby Doerr Jersey