ANKEM Dergisi Yıl:1990 Cilt:4 Sayı:1

Cilt 4 • Say? 1 • 1990  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
CEFTAZIDIME ?LE KEMOPROF?LAKS?
Chemoprophylaxis with ceftazidime

Erdal YILMAZ, Mustafa ?ARE
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 5 - 8]
AKUT APAND?S?TLERDE SEFTAZ?D?M TEDAV?S?N?N SONUÇLARI
Results of ceftazidime therapy in acute appendicitis

Bahattin CANBEYL?, Muharrem KARAO?LAN, Mustafa Y???T, Haydar ??M?EK
SSK Tepecik Hastanesi, 2.Cerrahi Servisi, ?ZM?R
[s. 9 - 14]
SAFRA YOLLARI CERRAH?S?NDE SEFTAZ?D?M ?LE YAPILAN PROF?LAKS?N?N SONUÇLARI
The value of ceftazidime prophylaxis in biliary tract surgery

Mustafa T?REL?, Adam USLU, O?uz KOÇ
SSK Buca Hastanesi, 1.Cerrahi Klini?i, ?ZM?R
[s. 15 - 19]
GÖ?ÜS CERRAH?S?NDE ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S? ?Ç?N SEFTAZ?D?M KULLANIMI
Ceftazidime for antibiotic prophylaxis in thoracic surgery

Adem GÜNGÖR, Nezih ÖZDEM?R
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Cerrahisi Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 20 - 24]
AC?L CERRAH?DE SEFTAZ?D?M KULLANIMI
Ceftazidime in emergency surgery

Cemalettin ERTEK?N, Korhan TAV?LO?LU, Saman BELGERDEN, Mehmet KURTO?LU, Ömer TÜREL
?stanbul T?p Fakültesi, Acil Cerrahi Birimi, Çapa, ?stanbul
[s. 25 - 33]
C?DD? BAKTER?YEL ?NFEKS?YONLARDA CEFTAZIDIME TEDAV?S?
Ceftazidime therapy of serious bacterial infections

Aziz HACIBEKTA?O?LU1, Fatih T. ÖZER1, Volkan ÖZGÜVEN1, Ali ?NAL1, Fikri KOCABALKAN1, Ergun AÇIKSÖZ2
1Gülhane Askeri T?p Akademisi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
2Gülhane Askeri T?p Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 34 - 39]
ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA SEFTAZ?D?M
Ceftazidime in urinary tract infections

Ahmet YAZICIO?LU, ?zak DALVA, Hakan AKAN, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇET?N
Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi, Üroloji Klini?i, ANKARA
[s. 40 - 43]
KOMPL?KE ÜRO-GEN?TAL S?STEM ?NFEKS?YONLARINDA CEFTAZIDIME TEDAV?S?
Ceftazidime therapy in complicated urogenital system infections

Ali R?za AYDER1, Nihat NERG?Z1, Ayla HAVUK2
1SSK Buca Hastanesi, Üroloji Klini?i, ?ZM?R
2SSK Buca Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?ZM?R
[s. 44 - 46]
ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDA SEFTAZ?D?M UYGULANMASI VE SONUÇLARI
The results of ceftazidime administration in urinary tract infections

Okyay KAVRAKO?LU, O?uz ALTER, Kiril URUKAL, Erdinç ÜNLÜER, Rahmi ÖZTÜRK
S.S.K Okmeydan? Hastanesi, 1.Üroloji Klini?i, ?i?li ?STANBUL
[s. 47 - 50]
CERRAH? G?R???M ?LE B?RL?KTE ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA CEFTAZIDIME KULLANIMI
Ceftazidime therapy in urinary infections combined with surgery

Bilgehan AYGEN, Nejat CANBAZO?LU, Erkan MERDER, Ömer SARILAR, Hüseyin TA?
Haseki Hastanesi, Üroloji Klini?i, Aksaray, ?STANBUL
[s. 51 - 55]
TORAKS CERRAH?S? UYGULAMALARINDA SEFTAZ?D?M ?LE YAPILAN AMEL?YAT PROF?LAKS?S? SONUÇLARI
Results of ceftazidime prophylaxis in thoracic surgery

?rfan TA?TEPE, Erkan BALKAN, Güven ÇET?N, Mehmet ÜNLÜ
Atatürk Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi Merkezi, Gö?üs Cerrahisi Klini?i, Keçiören, ANKARA
[s. 56 - 61]
ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDA SEFTAZ?D?M TEDAV?S?
Ceftazidime in the treatment of lower respiratory tract infections

Bahar KURT, Nilgün KALAÇ, Hasan ALIN
Atatürk Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi Merkezi, Keçiören, ANKARA
[s. 62 - 65]
SEFTAZ?D?M?N ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?NDEK? YER?
The place of ceftazidime in antibiotic prophylaxis

Tümer ULUS, Bülent KISACIKO?LU, Nehir SUCU
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs-Kalp ve Damar Cerrahisi, Anabilim Dal?, ADANA
[s. 66 - 69]
YANIK OLGULARINDA SEFTAZ?D?M UYGULAMASI
The administration of ceftazidime in burned patients

Gazi AYDIN, Selahattin TOKTA?, Nadir TOSYALI
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Yan?k Ünitesi, D?YARBAKIR
[s. 70 - 73]
MAJOR PLAST?K CERRAH? G?R???MLERDE CEFTAZIDIME UYGULAMASININ KL?N?K ETK?NL???
A clinical study on the therapy in ceftazidime in the major plastic and reconstructive surgery procedures

Sinan Nur KES?M, Erkut BATUR, Murat TOPALAN, Atilla ARINCI
?stanbul T?p Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 74 - 76]
KULAK-BURUN-BO?AZ OPERASYONLARINDA PROF?LAKT?K OLARAK SEFTAZ?D?M KULLANIMI
Ceftazidime prophylaxis in ear-nose-throat operations

Ahmet GÖKÇEL, Naz?m KORKUT, Murat TOPRAK, Do?an ?ENOCAK, Ahmet ÖZDO?AN
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Kulak-Burun-Bo?az Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 77 - 80]
KRON?K ORTA KULAK ?NFEKS?YONLARINDA SEFTAZ?D?M?N ETK?S?
The efficacy of ceftazidime in chronic otitis media

Raci KABAKÇI, Tamer GÜRKÖK
S.S.K Buca Hastanesi, KBB Klini?i, Buca
[s. 81 - 85]
SEZARYEN AMEL?YATLARINDA LOKAL LAVAJ TEKN??? ?LE PROF?LAKT?K SEFTAZ?D?M UYGULAMASI
The use of prophylactic ceftazidime by local lavage technique in cesarean section operations

Do?an CANTEK?N, Mustafa HAKSES, Melahat TUNA, Fikriye SARIO?LU, Ahmet ÇET?N
Zeynep Kamil Hastanesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Servisi, Üsküdar, ?STANBUL
[s. 86 - 89]
ABDOM?NAL H?STEREKTOM?LERDE PER?OPERAT?F SEFTAZ?D?M ?LE ?NFEKS?YON PROF?LAKS?S?
Prophylaxis by perioperative ceftazidime in abdominal hysterectomy

Can TÜFEKÇ?, Ertu?rul BAYIRLI, Mehmet TURUNÇ
Zeynep Kamil Hastanesi, 2.Cerrahi Servisi Üsküdar, ?STANBUL
[s. 90 - 93]
OBSTETR?K VE J?NEKOLOJ?K OLGULARDA ?NFEKS?YON SA?ITIMI VE PROF?LAKS?DE SEFTAZ?D?M?N YER?
The place of ceftazidime in therapy and prophylaxis in obstetric and gynecologic cases

Süheyl ÖKTEN, Serhat SAKIZ, Ercan AYGEN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 94 - 97]
SEFTAZ?D?M ?LE 40 OLGULUK KL?N?K ÇALI?MA
A clinical study on 40 cases with ceftazidime

Melahat E KES?M, Hüseyin GÜÇLÜ, Demet ENG?N
Haseki Hastanesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Klini?i, Aksaray, ?STANBUL
[s. 98 - 106]
SEZARYEN OLGULARINDA CEFTAZIDIME ?LE PROF?LAKS?
Antibiotic prophylaxis with ceftazdime in cesaren section

Ümit ÖZEK?C?, Mehmet Ali USLU, Mehmet ??M?EK, Selçuk KERP?Ç, Refik SÖZEN
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 107 - 113]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARIN PROF?LAKS?S?NDE TEK DOZ CEFTAZIDIME
Single-dose ceftazidime prophylaxis in gynecologic operations

Ümit ÖZEK?C?, Mustafa ULUSOY, Mehmet ??M?EK, Selçuk KERP?Ç, Fatma HORASAN
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 114 - 118]
ÜÇÜNCÜ KU?AK SEFALOSPOR?NLER?N PSEUDOMONAS AERUGINOSA ESCHERICHIA COLI VE PROTEUS SU?LARINA ?N V?TRO ETK?S?
In vitro activity of third generation cephhalosporins on Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Proteus strains

Gülsen OKAN, Tuncay BATUR
Yeni?ehir S.S.K Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, Yeni?ehir, ?ZM?R
[s. 119 - 122]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA SEFTAZ?D?M?N PROF?LAKT?K KULLANIMI
Prophylactic usage of ceftazidime in gynecologic operations

A Filiz AV?AR, Ru?en AYTAÇ, Ak?n ÇANGA, Mehmet KUNDAKÇI, Turhan KETENE
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 123 - 129]
CEFTAZIDIME UYGULANAN 199 CERRAH? OLGUDA ALINAN SONUÇLAR
Results of ceftazidime treatment in 199 surgical cases

Erol KAYMAK, Ali Galip DENEÇL?, Mustafa ÖZER, Tu?rul TANSU?
Atatürk Sa?l?k Sitesi ?zmir Devlet Hastanesi 3.Cerrahi Klini?i Bas?n Sitesi ?ZM?R
[s. 130 - 137]
SAFRA KESES? CERRAH?S?NDE PROF?LAKT?K ANT?B?YOT?K KULLANIMI
The use of prophylactic antibiotics in the surgical treatment of the gallbladder

Fuat ATALAY1, Orhan ELB?R1, Metin ?AVKILIO?LU1, Mehmet KARAHAN2, Canbek SEVEN1, Mustafa ?erif ONARAN1
1Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Klini?i, ANKARA
2Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi, Bakteriyoloji Laboratuvar?, ANKARA
[s. 138 - 142]
ELEKT?V CERRAH? HASTALARDA SEFTAZ?D?M KULLANIMI
Ceftazidime in elective surgical cases

Erol AKSAZ1, Ayhan KESK?N1, M.Ertu?rul TUNCAY1, Kemal ALTAY1, Derya ÖZSÖKMEN2
1Sa?l?k Bakanl??? Ankara Hastanesi, 2.Genel Cerrahi Servisi, ANKARA
2Sa?l?k Bakanl??? Ankara Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Servisi, ANKARA
[s. 143 - 146]
GASTR?K VE B?L?ER CERRAH?DE TEK DOZ CEFUROXIME ?LE PER?OPERAT?F ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?
Perioperative antibiotic prophylaxis with single-dose cefuroxime in gastric and biliary surgery

Mehmet GÜREL, ?ükrü BOYLU, Bilsel BAÇ, Celalettin KELE?, Nedim ABAN, Abidin A?AN
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 147 - 150]
AC?L CERRAH? G?R???MLERDE SEFTAZ?D?M ?LE PROF?LAKS?N?N YER?
The place of ceftazidime prophylaxis in surgical emergency interventions

A. Mithat ÇAMLIBEL, Melih KARABEYO?LU, Cevat D?NÇTÜRK, Ömer CENG?Z
Numune Hastanesi, 2.Cerrahi Klini?i, ANKARA
[s. 151 - 154]
ORTOPED?DE ?NFEKS?YON TEDAV?S?NDE VE PROF?LAKT?K OLARAK SEFTAZ?D?M
Ceftazidime treatment and prophylaxis in orthopedics

Özcan KAYMAK, Selçuk BÖLÜKBA?I, Ertu?rul ?ENER, Ahmet ?ARLAK
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 155 - 158]
YEN?DO?AN ?NFEKS?YONLARINDA SEFTAZ?D?M?N ETK?S?
The effect of ceftazidime in the infections of newborns

Ay?e SERDARO?LU, Gülten TANYER, Serdar SUCU, Ümit YILMAZEL
Sa?l?k Bakanl??? Ankara Hastanesi, Çocuk Klini?i, ANKARA
[s. 159 - 162]
PROTEZ DAMAR GREFT? KULLANILAN HASTALARDA PROF?LAKT?K VE TERAPÖT?K AMAÇLI CEFTAZIDIME UYGULAMASI
Ceftazidime administration in cases with prosthetic vacular grafts for prophylaxis and therapy

Fahri ÖZCAN1, Derya YAVA?1, Zerrin UZUN1, Yusuf UZUN2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal?, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON
[s. 163 - 166]
ORTOPED?K CERRAH?DE SEFTAZ?D?M UYGULAMASI
Ceftazidime usage in orthopedic surgery

U?ur ÖZ?Ç
SSK Tepecik Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini?i, Yeni?ehir, ?ZM?R
[s. 167 - 171]
KOML?KE ÜROLOJ?K ?NFEKS?YONLARDA CEFTAZIDIME'?N KL?N?K ETK?NL???
Clinical efficacy of ceftazidime in complicated urological infections

Erol ÖZD?LER, Do?an BA?AK, Ali HÜTEN, ?hsan KAYILI
Sosyal Sigortalar Kurumu, Okmeydan? Hastanesi, 2. Üroloji Klini?i, ?STANBUL
[s. 172 - 176]
CEFTAZIDIME'?N TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOM?DE ANT?BAKTER?YAL PROF?LAKT?K AJAN OLARAK KULLANIMI
The use of ceftazidime in transurethral prostatectomy as an antibacterial prophylactic agent

Serdar TEKGÜL, Haluk A ÖZEN, Ali ERGEN, Mehmet BAKKALO?LU
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 177 - 182]
SEZARYEN OPERASYONU ?LE DO?UM YAPAN OLGULARDA SEFUROKS?M SODYUMUN PROF?LAKT?K KULLANIMI
Prophylaxis with cefuroxime sodium in patients undergoing cesarean section

Lemi ?BRAH?MO?LU, Bülent ERGUN, Hayri ERM??, Murat YAYLA, Sinan BERKMAN, Ergin BENG?SU
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 183]
SEFTAZ?D?M?N CERRAH?DE YARAR VE TOLERAB?L?TES? ?LE ?LG?L? B?R KL?N?K ÇALI?MA
A clinical study on the efficiency and tolerability of ceftazidime in surgery

Hüsnü GÜRSU, Ümit YILIK, Mehmet SAKARYA, Atila EL, Ayd?n TURAN, Nesrin BAL?
Buca SSK Hastanesi, 3.Hariciye Klini?i, BUCA
[s. 184]
PSEUDOMONAS VE PROTEUS ?LE OLU?AN ÜR?NER ?NFEKS?YONLARIN TEDAV?S?NDE SEFTAZ?D?M?N ETK?NL???
The value of ceftazidime in the treatment of urinary infections caused by Pseudomonas and Proteus

?. Ya?ar ÖZGÖK, Murat DAYANÇ, Do?an ERDURAN, Temel ÖZDEM?R
Gülhane Askeri T?p Akademisi, Üroloji Anabilim Dal?, Etlik, ANKARA
[s. 185]
NÖRO??RURJ?DE SEFTAZ?D?M VE SEFUROKS?M
Ceftazidime and cefuroxime in neurosurgery

Fahrettin ÇEL?K
Ondokuzmay?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöro?irurji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 186]
NÖRO??RÜRJ?KAL AMEL?YATLARDA PROF?LAKT?K SEFTAZ?D?M KULLANIMI
Ceftazidime prophylaxis in neurosurgical operations

Bülent CANBAZ, Ziya AKAR, Ali ?EMS?, M. Ya?ar KAYNAR, Emin ÖZYURT, Cengiz KUDAY, Pamir ERD?NÇLER
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Nöro?irürji Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL

 

 Willie Mays Womens Jersey