ANKEM Dergisi Yıl:1989 Cilt:3 Sayı:1

Cilt 3 • Say? 1 • 1989  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
SEFTAZ?D?M?N PSUDOMONAS AERUGINOSA VE D??ER GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARA ?N-V?TRO ETK?S?
In-v?tro activity of cefazidime on Pseudomonas aeruginosa and other Gram-negative bacteria

Enver Tali ÇET?N1, Kurtulu? TÖREC?1, Habibe ERDEN?Z2, ?engül DERBENTL?2
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, ?STANBUL
[s. 6 - 9]
GENEL CERRAH? HASTALIKLARINDA PROF?LAKT?K OLARAK VE ?NFEKS?YON TEDAV?S?NDE CEFTAZIDIME'?N YER?
The value of cetazidime for prophylaxis and for the treatment of infections in general surgical diseases

Sava? TEZEL, Cengiz ÖNGEN
Sa?l?k Bakanl??? Ankara Hastanesi, 1.Genel Cerrahi Klini?i, ANKARA
[s. 10 - 15]
HEPATOB?L?ER CERRAH?DE CEFTAZIDIME'?N PROF?LAKT?K OLARAK PER?OPERAT?F KULLANIMI
Perioperative use of ceftazidime as a prophylactic agent in hepatobiliary surgery

Ayd?n ALPER, Selim AKSÖYEK, Orhan ARIO?UL, Ali EMRE, Ali URAS
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Karaci?er Safra Yollar? Cerrahisi Birimi, Çapa, ?STANBUL
[s. 16 - 19]
SEFTAZ?D?M?N CERRAH? ?NFEKS?YONLU VE ?NFEKS?YON R?SK? YÜKSEK OLAN HASTALARDA KULLANIMI
Ceftazidime therapy in surgical infections and its use in patients with high-risk of infection

Mehmet GÜMÜ?
?i?li Etfal Hastanesi, II Cerrahi Klini?i, ?i?li ?STANBUL
[s. 20 - 21]
SEFTAZ?D?M?N CERRAH? ?NFEKS?YONLARDA KULLANIMI
Ceftazidime in surgical infections

Arma?an ÖZEL, Mahmut GÜNEY, Rüçhan AKAR
Sa?l?k Bakanl???, ?i?li Etfal Hastanesi, 1.Cerrahi Klini?i, ?i?li, ?STANBUL
[s. 22 - 24]
PROF?LAKT?K VE TERAPÖT?K SEFTAZ?D?M KULLANIMI ?LE ?LG?L? B?R KL?N?K ÇALI?MA
A clinical study on the prophylactic and therapeutic use of ceftazidime

Arman ÇA?DA?, Tahir GÜRLER
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrrahi Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 25 - 29]
AÇIK KALP CERRAH?S?NDE PROF?LAKT?K CEFTAZIDIME UYGULAMASI
Prophylactic ceftazidime in open cardiac surgery

H Tahsin KEÇEL?G?L, Yaman ZORLUTUNA, O?uz TA?DEM?R, Kemal BAYAZIT
Türkiye Yüksek ?htisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Klini?i, ANKARA
[s. 30 - 34]
VASKÜLER CERRAH? G?R???MLERDE ?NFEKS?YON PROF?LAKS? VE TEDAV?S?NDE CEFTAZIDIME UYGULAMASI
Antibiotic prophylaxis and treatment with ceftazidime in vascular surgical patients

Atilla GÜRSES, Göksel KALAYCI, Mehmet KULLEP, Bayar ÇINAR, Müslim DURU
?stanbul Vak?f Gureba Hastanesi, Gö?üs-Kalp ve Damar Cerrahi Klini?i, ?STANBUL
[s. 35 - 37]
NÖRO??RÜRJ?KAL YARA ?NFEKS?YONLARINDA SEFTAZ?D?M?N YER?
Ceftazidime in neurosurgical wound infections

?enol ER1, Ay?e YÜCE2, Abdullah ERZURUM1, Ümit ACAR1
1Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöro?irürji Anabilim Dal?, ?zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?zmir
[s. 38 - 40]
NÖRO??RURJ? YO?UN BAKIM HASTALARINDA CEFTAZIDIME ?LE B?R KL?N?K ÇALI?MA
A clinical study with ceftazidime on neurosurgical intensive care patients

Erdal ÇET?NALP, Selim YILMAZ, A. ?skender GÖÇER, Mustafa KAYACAN, Ziya UZUNEYÜPO?LU
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöro?irürji Anabilim Dal?, ADANA
[s. 41 - 45]
CEFTAZIDIME'?N KANSERL? HASTALARIN ATE?L? EP?SODLARINDA AMP?R?K SEÇ?LEN ANT?B?YOT?K OLARAK KULLANIMI
Ceftazidime for the empirical therapy of febrile episodes in immunocompromised patients

Süheyla SERDENGEÇT?1, Evin BÜYÜKÜNAL1, Fuat H. DEM?RELL?1, Nur HONDOR2, Orhan DEM?RCAN2, Çi?dem PAP?LLA1, Nil MANDEL1, U?ur DERMAN1, Bülent BERKARDA1
1?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, T?bbi Onkoloji Bilim Dal?, Aksaray, ?STANBUL
2?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Bilim Dal?, Aksaray, ?STANBUL
[s. 46 - 50]
ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?NDE SEFTAZ?D?M
Ceftazidime in the treatment of recurrent lower respiratory tract infections in children

Remziye TANAÇ1, Ay?e YEN?GÜN1, Züleyha H?LM?2
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 51 - 56]
YEN?DO?AN ?NFEKS?YONLARINDA CEFTAZIDIME'?N ETK?S?
The efficacy of ceftazidime in newborn infections

Mehmet SATAR, Necmi AKSARAY, Mualla TOK, Emre ALHAN, Tamer GÜVEN?R
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon ve Yenido?an Ünitesi, ADANA
[s. 57 - 61]
GÖ?ÜS HASTALIKLARI KL?N???NDE NOSOKOM?YAL VE ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARININ SEFTAZ?D?M ?LE TEDAV?S?
The treatment of nosocomial and lower respiratory infections with ceftazidime in a clinic for respiratory diseases

Serap TU?CU, Atila AKKOÇLU, Sabri UÇAN
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 62 - 67]
ATE?L? NÖTROPEN?K HASTALARDA EMP?R?K ANT?B?YOT?K TEDAV?S?NDE AM?KAS?N + SEFTAZ?D?M?N ETK?NL???
Clinical efficacy pf amikacin + ceftazidime combination in empirical therapy of febrile neutropenic patients

Cem SUNGUR, Murat AKOVA, H. Erdal AKALIN, Emin KANSU, Gülten TEKUZMAN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Onkoloji Üniteleri, ANKARA
[s. 68 - 72]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA PER?OPERAT?F PROF?LAK?K SEFTAZ?D?M UYGULAMASI
Perioperative prophylactic ceftazidime administration in gynecological operations

Do?an CANTEK?N, Mustafa HAKSES, Melahat TUNA, Fikriye SARIO?LU, Ahmet ÇET?N
Zeynep Kamil Hastanesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Klini?i, ?STANBUL
[s. 73 - 76]
ELEKT?F J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA SEFTAZ?D?M PROF?LAKS?S? SONUÇLARI
The results of ceftazidime prophylaxis in elective gynecologic operations

Samet KAFKAS, A. Ceylan ERDEN
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 77 - 81]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA PROF?LAKT?K SEFTAZ?D?M UYGULANMASI
Ceftazidime prophylaxis in gynecologic operations

Ahmet GÜLKILIK, Mo?e BENHAB?B, Cemal ARK, U?ur KAL
SSK Bak?rköy Do?umevi ve Çocuk Hastal?klar? Hastanesi, ?STANBUL
[s. 82 - 85]
KOMPL?KE ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA CERRAH? G?R???M ?LE B?RL?KTE CEFTAZIDIME UYGULANMASI
Ceftazidime administration with surgical intervention in complicated urinary infections

Sacit YILDIZ, Recep BÜYÜKALPELL?, ?aban SARIKAYA, Faik YILMAZ
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 86 - 87]
?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLU ÜROLOJ?K CERRAH? OLGULARINDA CEFTAZIDIME UYGULAMASI
Ceftazidime administration in urological surgery cases with urinary infections

Ruhi TÜRKYILMAZ, Reha ÖZKEÇEL?, U?ur ERKEN, ?aban DORAN, Sedat SANRI, Sedat OZAN
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ADANA
[s. 88 - 90]
POSTOPERATUAR ÜR?NER ?NFEKS?YONLARIN SEFTAZ?D?M ?LE TEDAV?S? VE SONUÇLARI
Results of ceftazidime therapy in postoperative urinary infections

Ahmet Yaser MÜSLÜMANO?LU1, Engin SEBER2, Erbil ERGENEKON1, Ekrem P?RSEL?MO?LU1, Ercan KIVANÇ1, Selma GAZ?O?LU2
1?i?li Etfal Hastanesi, Üroloji Klini?i, ?i?li, ?STANBUL
2?i?li Etfal Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Klini?i, ?i?li, ?STANBUL
[s. 91 - 94]
ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA CEFTAZIDIME
Ceftazidim in urinary tract infections

Haluk TOKUÇO?LU1, Seyyal ROTA2, Fuat DEM?REL1, Üstünol KARAO?LAN1, ?brahim BOZKIRLI1, Özcan KARABA?1
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ANKARA
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 95 - 99]
ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDA CEFTAZIDIME TEDAV?S?
Ceftazidime in the treatmnet of urinary infections

Arma?an ÖNER1, Veli YALÇIN1, Kemal ALTA?2, Deniz PARLAKGÜL2, Süleyman ATAUS1, Zübeyr TALAT1
1Cerrahapa?a T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
2Cerrahapa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 100 - 103]
CERRAH? ?LE KOMB?NE ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA CEFTAZIDIME KULLANIMI VE SONUÇLARI
Ceftazidime in urinary infections combined with surgery

Nurettin SERTÇEL?K, A. ?amil ?A?O?LU, Nihat GÜLHAN, Hikmet TOPALO?LU
SSK Ankara Hastanesi, Üroloji Klini?i, ANKARA
[s. 104]
ORTOPED?K CERRAH? ?NFEKS?YONLARINDA CEFTAZIDIME'?N UYGULANMASI
The use of ceftazisime in orthopaedic surgical infections

Ömer SAYAR
Tarsus Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini?i, TARSUS
[s. 105]
AKUT BATIN NEDEN? ?LE AMEL?YAT ED?LEN HASTALARDA CEFTAZIDIME ?LE B?R KL?N?K ÇALI?MA
A clinical study of ceftazidime application in acute abdominal surgery

M.Ru?en CINGILLIO?LU
SSK Adana Hastanesi, 1. Cerrahi Klini?i, ADANA
[s. 106]
KAPAK CERRAH?S?NDE SEFTAZ?D?M
Ceftazidime in cardiac valve surgery

Ali YENER, Sedat KALAYCIO?LU, Levent GÖKGÖZ, Halim SONCUL
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 107]
ÜROLOJ?K ?NFEKS?YONLARDA CEFTAZIDIME
Ceftazidime in urological infections

Mustafa KARACAG?L, Atila TATLI?EN, ?brahim GÜLMEZ, Salim KESEKÇ?, Cem ?PEKCAN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 108 - 111]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA PROF?LAKT?K CEFUROXIME KULLANILMASI
Prophylactic use of cefuroxime in gynecologic operations

Semra KAHRAMAN, Ak?n ÇANGA, Gülay KURTAY, Feride SÖYLEMEZ, Acar KOÇ, Hakan ?ATIRO?LU
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 112 - 114]
SEFUROKS?M ?LE 30 OLGULUK KL?N?K ÇALI?MA
A clinical study on 30 cases with cefuroxime

Ak?n ÇANGA, ?evket ALPTÜRK, Ayd?n SAYILGAN
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ANKARA

 

 Ryan Kelly Womens Jersey