ANKEM Dergisi Yıl:1988 Cilt:2 Sayı:4

Cilt 2 • Say? 4 • 1988  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 265 - 271]
?STANBUL'DA ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA MET?S?L?N D?RENC?
Methicillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated in ?stanbul

Kurtulu? TÖREC? 1, Nezahat GÜRLER 2, Semra ÇALANGU 3, Canan SARPEL 1, Haluk ERAKSOY 3, Halit ÖZSÜT 3, Enver Tali ÇET?N 1
1Department of Microbiology, ?stanbul Medical Faculty, Çapa, ?stanbul
2Center of Culture Collection, ?stanbul Medical Faculty, Çapa, ?stanbul
3Department of Infectious Dieases, ?stanbul Medical Faculty, Çapa, ?stanbul
[s. 272 - 277]
ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA AMOKS?S?L?N-KLAVULAN?K AS?T
Amoxycillin-clavulanic acid in urinary tract infections

Levent TÜRKER?, Ferruh ??M?EK, Deniz ERSEV, At?f AKDA?
Marmara University Medical Faculty, Urology Department, Altunizade, ISTANBUL
[s. 278 - 290]
S.AUREUS P.MIRABILIS, S.TYPHIMURIUM SU?LARINA AMOKS?S?L?N, KLAVULAN?K AS?T VE AMOKS?S?L?N+KLAVULAN?K AS?T KOMB?NASYONUNUN ETK?LER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of the activities of amoxycillin, clavulanic acid and amoxycillin+clavulanic acid combination to S.aureus, P.mirabilis and S.tyhimurium strains

Asodollaeh MAMAGAN?-BONABY, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 291 - 295]
KOMPL?KE ÜR?NER ?NFEKS?YONLARIN OFLOKSAS?N ?LE TEDAV?S?
Treatment complicated urinary infections with ofloxacin

?engül DERBENTL?1, Sedat TELLALO?LU2, Murat TUNÇ2, Ate? KADIO?LU2, Handan KATRANCI3, Enver Tali ÇET?N3
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi, Çapa, (KÜKENS) ?STANBUL
2?stanbul T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
3?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 296 - 298]
ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDA SEFTR?AKSONUN ETK?NL???
The effect of ceftriaxone in urinary tract infections

Ali ERGEN, Kamuran B?RCAN, Do?an REMZ?
Hacettepe Universitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 299 - 302]
ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA SEFOPERAZON
Cefoperazone in urinary infections

Haluk TOKUÇO?LU1, ?brahim BOZKIRLI1, A.Fuat DEM?REL1, Üstünol KARAO?LAN1, Semra KU?T?MUR2
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ANKARA
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 303 - 307]
?DRAR KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F BAKTER?LER?N ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIK DURUMLARI
The susceptibility of gram negative bacteria isolated from urinary cultures to various antibiotics

?ftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON
[s. 308 - 311]
PSEUDOMONAS AERUG?NOSA'NIN ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇL?L???
Resistance of Pseudomonas aeruginosa to various antibiotics

Muzaffer BAYKAL1, H.Erdal AKALIN2
1Hacettepe Universitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
2Hacettepe Universitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
[s. 312 - 317]
MUAYENE MADDELER?NDEN ?ZOLE ED?LEN GRAM NEGAT?F ÇOMAKLARIN AZTREONAM, CEPHADROXIL VE CEFACLOR'A DUYARLILIKLARI
Sensitivity of gram negative rods isolated from clinical specimens to aztreonam cephadroxil and cefaclor

Enver Tali ÇET?N1, Habibe ERDEN?Z2, Kurtulu? TÖREC?1
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, ?STANBUL
[s. 318 - 322]
KLEBS?ELLA SU?LARININ ANT?BAKTER?YELLERE D?RENÇL?L???
The resistance of Klebsiella strains to antibacterials

Hatice ÖZEK?NC?1, Mehmet KIYAN1, Ay?e ERBOYACI2, Haluk ATAO?LU1, Neva Ç?FTÇ?O?LU1, ?nci TUNCER2
1Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA
2Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
[s. 323 - 325]
GRAM NEGAT?F BAKTER?LER?N SEFALOSPOR?N GRUBU ANT?B?YOT?KLERE D?RENC?NDE BETA-LAKTAMAZ ENZ?MLER?N?N ROLÜ
The role of beta-lactamase enzymes in the resistance of Gram negative bacteria to cephalosporins

Deniz GÜR, H.Erdal AKALIN, Muzaffer BAYKAL, Türkan KARDE?
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Ünitesive Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
[s. 326 - 334]
SIÇANLARDA CO-TRIMOXAZOLE VE DIPYRONE'UN BÖBREKLER ÜZER?NDEK? ETK?LER?
The effects co-trimoxazole and dipyrone on renal functions of rats

Halil SA?DUYU1, Mehmet GÜNGÖR1, Feyza ARICIO?LU1, Veli UYSAL2, Hikmet KOYUNCUO?LU1
1?stanbul Üniversitesi, ?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2?stanbul Üniversitesi, ?stanbul T?p Fakültesi, Pataloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 335 - 338]
ANTALYA YÖRES?NDE ?ZOLE ED?LEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SU?LARININ TÜBERKÜLOSTAT?KLERE D?RENC?
The resistance of mycobacterium tuberculosis strains isolated in Antalya area to tuberculostatic drugs

Tümer VURAL, Gönül MUTLU, Meral PAMUKÇU, Halil UYAR
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANTALYA
[s. 339 - 345]
AKUT ?SHALL? ÇOCUKLARDA ANT?B?YOT?K TEDAV?S?
Antibiotic therapy in children with acute diarrhea

Gönül KURTO?LU, Mübeccel DEM?RKOL, Müjgan SIDAL, Fatma O?UZ, Hülya SONUGÜR, Berna YAH?IMAN
?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 346 - 349]
T?P II DIABETES MELL?TUSLU HASTALARDA OKS?TETRAS?KL?N ETK?S?
The effect of oxytetracycline on the patients with type II diabetes mellitus

Kuddusi CENG?Z1, Muhlise ALVUR2
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal?, SAMSUN

 

 Adam Eaton Jersey