ANKEM Dergisi Yıl:1987 Cilt:1 Sayı:3

Cilt 1 • Say? 3 • 1987  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 199 - 202]
KALP VE ORTOPED? AMEL?YATLARININ ?NFEKS?YON PROF?LAKS?S?NDE KULLANILAN SEFOPERAZONUN DOKU VE SERUMDA M?KTAR TAY?N?
Tissue and serum levels of cefoperazone used for preoperative prophylaxis in cardiac and orthopaedic surgery

Enver Tali ÇET?N1, Nihal ÖZDEM?R2, E.Ergin EREN3, Mi?el KOK?NO4, Selim BADUR1, Ünsal DOMAN?Ç4, Remzi TÖZÜN4, Mehmet ÇAKMAK4, Önder YAZICIO?LU4, Yener TEMELL?4
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2Birle?ik Alman ?laç Fabrikalar?, Topkap?, ?STANBUL
3?stanbul Gö?üs Cerrahisi Merkezi, Haydarpa?a, ?STANBUL
4?stanbul T?p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 203 - 205]
ERKEN SÜT ÇOCUKLU?U SEPS?S VE MENENJ?TLER?NDE SEFOPERAZON TEDAV?S?
Cefoperazone therapy of sepsis and meningitis in early infancy

S.Ülker ÖNE?, Nuran SALMAN, Emel TA?DELEN, I??k YALÇIN
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon, Klinik ?mmünoloji, Allerji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 206 - 208]
ÜROGEN?TAL S?STEM ENFEKS?YONLARINDA SEFOPERAZONUN DE?ER?
The efficiency of cefoperazone in urogenital infections

Ali Nejat E??LMEZ, Atalay GÜRSAN, Hasan SÖZER
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 209 - 213]
POSTAPERATUAR ÜR?NER ?NFEKS?YON TEDAV?S?NDE SEFOPERAZON SODYUM UYGULAMASI VE SONUÇLARI
Results of cefoperazone sodium therapy in postaperative urinary infections

Necdet ARAS, Murat TUNÇ, Nezih AKÇA
?stanbul T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 214 - 217]
EKSOJEN VE ENDOJEN GÖZ ENFEKS?YONLARINDA SEFALOSPOR?N GRUBU (SEFOPERAZON VE SEFALOT?N) ANT?B?YOT?KLER?N TEK VE KOMB?NE KULLANIMI
Single and combined use of cephalosporins (cefoperazone and cephalothin)in exogenous and endogenous ocular infections

Lale KÖZER, Gülten MANAV, Gülçin TÜRKER
?stanbul T?p Fakültesi, Göz Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 218 - 221]
SECTIO ?LE DO?UM YAPAN GEBELERDE SEFOPERAZON SODYUMUN PROF?LAKT?K KULLANIMI
Prophylaxis with cefoperazone sodium in patients undergoing Cesarean section

Ergin BENG?SU, Yalç?n E?EC?, Abdullah TURFANDA, Fecrialem SEV?LEN, Cihangir ORHON
?stanbul Üniversitesi, ?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 222 - 224]
ÜROLOJ? KL?N???NDEK? NOZOKOM?YAL VE ÜR?NER ?NFEKS?YONLARIN SEFOPERAZON ?LE TEDAV?S?
The treatment of nosocomial and urinary infectionas with cefoperazone in a urological clinic

Kurtul?? TÖREC?1, Sedat TELLALO?LU2, ?engül DERBENTL?3, Mustafa AKINCI2, Mehmet SELHANO?LU2, Enver Tali ÇET?N1
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2?stanbul T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
3?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, ?STANBUL
[s. 225 - 229]
J?NEKOLOJ?K AKUT PELV?K ?NFLAMATUAR HASTALIKLARDA (AKUT PID) KL?N?K TUTUM
The cilinical attitute in gynecologic acut pelvic inflammatory diseases (Acute PID)

Sadi B?LG?N1, Bekir S?tk? ?AYLI2, Sait DE?ER3, ?engül ÖZKAN4
1Ankara Hava Hastanesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Klini?i, ANKARA
2Ankara Üniversitesi, T?p Fakültesi, Genetik Bilim Dal?, ANKARA
3Ankara Hava Hastanesi, ANKARA
4Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 230 - 233]
AKC??ER ENFEKS?YONLARINDA SULBACTAM/AMPICILLIN
Sulbactamlampicillin in pulmonary infections

Mehmet BERK
SSK Okmeydan? Hastanesi, 2.Dahiliye Klini?i, ?STANBUL
[s. 234 - 237]
AMP?S?L?N-SULBAKTAM ALAN YEN?DO?ANLARDA ?DRAR VE SERUM BETA-2-M?KROGLOBUL?N DÜZEYLER?
The urine and serum levels of beta-2-microglobulin in neonates treated with ampicillin+sulbactam

Ali ANARAT, Mehmet SATAR, Necmi AKSARAY, Gültekin ALTINTA?
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ADANA
[s. 238 - 241]
YUMU?AK DOKU ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?NDE SULBAKTAM-AMP?S?L?N ?LE ALINAN SONUÇLAR
Results of the treatment of soft tissue infections with sulbactam-ampicillin

Niyazi ÜLGEN, Nalan ÖZÇEK?Ç, Abdullah YILDIZ, Melih AKCAN
SSK Göztepe Hastanesi, I.Hariciye Servisi, ?STANBUL
[s. 242 - 246]
NOZOKOM?YAL ?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARININ ?NCELENMES?
Investigation of nosocomial urinary tract infections

Enver Tali ÇET?N1, ?engül DERBENTL?2, Kurtulu? TÖREC?1, Sedat TELLALO?LU3, Mustafa AKINCI3, Mehmet SELHANO?LU3
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, ?STANBUL
3?stanbul T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 247 - 252]
PEN?S?L?NAZ OLU?TURAN B?R NEISSERIA GONORRHOEAE SU?U
A penicillinase-producing Neisseria gonorhoeae strain

Kurtulu? TÖREC?, Mücahit SABR?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 253 - 257]
ANT?B?YOT?KLER?N KAN-BEY?N BAR?YER?NDEN GEÇME MEKAN?ZMALARI
Transport mechanisms of the antibiotics across the blood-brain barrier

Baria ÖZTA?
?stanbul T?p Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 258 - 260]
PELV?K ?NFEKS?YONLARIN TEDAV?S?NDE ALFA-K?MOTR?PS?N VE KORT?ZONUN ROLÜ
The role of alpha-chymotrypsin and cortisone in the treatment of pelvic infections

Abdullah TURFANDA, Cevat BABUNA, Fecrialem SEV?LEN, Ergin BENG?SU, U?ur KARAHAN
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 261 - 264]
ANT?B?YOT?KLER?N AKT?V?TE TAY?N?NDE SOYA JELOZUNU KULLANILMASI
The use of soybean waste agar medium for microbiological assay of antibiotics

Nihal ÖZDEM?R1, Gülten ÖTÜK2, Enver Tali ÇET?N3
1Birle?ik Alman ?laç Fabrikalar?, Topkap?, ?STANBUL
2?.Ü Eczac?l?k Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Beyaz?t, ?STANBUL
3?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 265 - 269]
FARKLI AGAR D?FÜZYON YÖNTEMLER? ?LE DANALARDA KLORAMFEN?KOL KALINTILARININ SAPTANMASI
Detection of chloramphenicol residues in calves with different agar diffusion methods

Mücahit D?ZBAY, Füsun UÇAR
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova ?ZM?R
[s. 270 - 275]
MAJORANA HORTENSIS MOENCH SATUREJA MONTANA L. VE THYMUS VULGARIS L.UÇUCU YA?LARININ ANT?BAKTER?YEL ETK?LER?
Antibacterial activities of essential oils from M.hortensis Moench, S.montana L. And T. vulgaris L

Men?ure ÖZGÜVEN1, Fazilet AKSU2, Hasan SZ AKSU2
1Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ADANA
2Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, ADANA
[s. 281 - 282]
KOMB?NASYON ANT?B?YOT?K TEDAV?S?: TEMEL PRENS?PLER
Combination antibiotic therapy: general principles

George Gee JACKSON
University of Illinosis, College of Medicine, Chicago
[s. 283 - 291]
YEN?DO?AN ?NFEKS?YONLARINDA ANT?B?YOT?K TEDAV?S?
Antibiotic treatment in infections of the newborn

S.Ülker ÖNE?
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Klinik ?mmünoloji, Allerji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 292 - 297]
CERRAH?DE KOMB?NASYON ANT?B?YOT?K TEDAV?S?N?N YER?
The value combination antibiotic therapy in surgery

?skender SAYEK
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 298 - 304]
ANT?B?YOT?K-ANT?B?YOT?K OLUMSUZ ETK?LE??MLER?
Adverse interactions between antibiotics

Gül AYANO?LU-DÜLGER
Marmara Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Ni?anta??, ?STANBUL
[s. 306 - 309]
GEBEL?K VE ?MMÜN S?STEM DE????KL?KLER?
Pregnancy and alterations in immune system

Abdullah TURFANDA
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 310 - 317]
GEBELERDE ÖNEML? ?NFEKS?YON HASTALIKLARI VE ANT?B?YOT?K ?ND?KASYONLARI
Important infectious diseases and antibiotic indications in pregnancy

Ergin BENG?SU
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 318 - 325]
GEBEL?KTE ANT?B?YOT?KLER?N FARMAKOK?NET?K ÖZELL?KLER?
Pharmacokinetic properties of antibiotics in pregnancy

Halil SA?DUYU
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 326 - 329]
GEBEL?K VE LAKTASYONDA ANT?B?YOT?K KULLANIMI
Antibiotic usage in pregnancy and lactation

?smet NARTER, Fecrialem SEV?LEN
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 330 - 335]
LAKTASYONDA ?LAÇ KULLANIMI VE BEBEKTEK? ETK?LER?
Antibiotic usage in lactation and effects on the newborne

Semra SÖKÜCÜ
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 336]
S?MPOZYUM SONUCU
The conclusions at the end of the symposium

Ergin BENG?SU
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 338 - 339]
CERRAH?DE ANAEROB ENFEKS?YONLARI
Aneerobic infections in surgery

Saman BELGERDEN
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Acil Cerrahi Birimi, Çapa, ?STANBUL
[s. 340 - 344]
CERRAH?DE ANAEROB?K ENFEKS?YONLAR: NEDENLER?, BEL?RT?LER?, TEDAV?S? VE KORUNMA
Anaerobic infections in surgery: Causes, signs, treatment and prevention

Yavuz BOZFAKIO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 345 - 347]
TETANOZ
Tetanus

Lütfi TELC?
?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 348 - 354]
CERRAH?DE ANAEROP ?NFEKS?YONLARIN TANISI
Diagnosis of surgical anaerobic infections

Nezahat GÜRLER
?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi, Çapa, ?STANBUL
[s. 356 - 374]
ANT?M?KROB?K DROGLARIN D??ER DROGLAR VE BES?NLER ?LE ETK?LE??MLER?
Interactions of antimicrobial drugs with other drugs and food

Lütfiye ERO?LU1, Semra ÇALANGU2, Kutay AKP?R3, Faruk ALAGÖL4
1?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2?stanbul T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
3?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
4?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 376 - 380]
AMEL?YAT SONRASI ENFEKS?YONLARDAN KORUNMA
Prevention of post-operative infections

Mehmet KURTO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Acil Cerrahi Birimi, Çapa, ?STANBUL
[s. 381 - 385]
ÜROLOJ?DE AMEL?YAT SONRASI ?NFEKS?YONLARDAN KORUNMA
Prevention of post-operative infections in urology

Necdet ARAS, Ate? KADIO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 386 - 391]
J?NEKOLOJ?K VE OBSTETR?K AMEL?YAT SONRASI ?NFEKS?YONLARDAN KORUNMA
Prevention of post-operative infections in gyncology and obstetrics

Sinan BERKMAN
?stanbul T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 392 - 393]
PLAST?K VE REKONSTRÜKT?F CERRAH?DE AMEL?YAT SONRASI ?NFEKS?YONLARDAN KORUNMA
Prevention of post-operative infections in plastic and reconstructive surgery

Erkut BATUR
?stanbul T?p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 394 - 398]
ORTOPED? VE TRAVMATOLOJ?DE AMEL?YAT SONRASI ?NFEKS?YONLARDAN KORUNMA
Prevention of post-operative infections in orthopedics and traumatology

Remzi TÖZÜN
?stanbul T?p Fakültesi, Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 400 - 408]
ANT?B?YOT?K DUYARLIK DENEYLER? SONUÇLARI ?LE ANT?B?YOTERAP? SONUÇLARI ARASINDA UYUMSUZLUK NEDENLER?
Causes of discrepancies between the results of antibiotic sensitivity tests and antibiotherapy

Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 409 - 410]
BETA-LAKTAMAZLARIN ?NH?B?TÖRLERLE ?NH?B?SYONU VE ?NDÜKS?YONU
?nhibition and induction of beta-lactamases by inhibitors

Faridah MOOSDEEN
University Kebangsaan Malaysia, Department of Microbiology, Kuala Lumpur
[s. 411]
QU?NOLONE'LAR
Quinolones

George Gee JACKSON
University of Lllinois, College of Medicine, Chicago
[s. 412]
ANT?V?RAL TEDAV?-1987
Antiviral treatment-1987

George Gee JACKSON
University of Lllinosis, College of Medicine, Chicago

 

 Wilbert Montgomery Authentic Jersey